جهان
0
تایید شده
0
فوت شده
0
بهبودیافته
0
مبتلایان فعلی

فهرست آمار بر اساس هر کشورتایید شدهموارد تازهفوت شدهفوتی تازهفوت شده (%)بهبودیافتهمبتلایان فعلی