محفل اختتامیه جشنواره جهانی فلم زنان – هرات در کابل