دسته: بی‌ستون

  • زبان زنانه – قسمت دوم

    زبان در هویت‌یابى و ارتباطات اجتماعى نیرویی بسیار هدایت‌کننده دارد. زبان هر جامعه، نشانه‌هایی از فرهنگ آن جامعه است و با فرهنگ نیز شکل مى‌گیرد. بنابراین، برای درک و شناخت اصول و قوانین حکم‌فرما بر مقوله‌ی جنسیت در هر جامعه‌اى، مطالعه‌ى زبان آن جامعه نقش بنیادى دارد. الین شوالتر، منتقد امریکایی سنت نویسنده‌گى زنان را به سه مرحله تفکیک مى‌کند و معتقد است که زنان در هر مرحله، بى‌آن‌که ویژه‌گى‌هاى نویسنده گى را از دست داده باشند، به آزادى بیشترى نسبت به مراحل قبل دست یافته‌اند.

  • حاجى میرزا – قسمت سوم و پایانى

    چند روزى از آمدن ندا و روایت تلخى که نصفه نیمه مى‌دانست و بازگو کرد، گذشت. در این مدت سحر را ندیدم. هیچ از خانه بیرون نمی‌آمد.