سالون‌های زیبایی در کابل

ایجاد سالون آرایشگاه‌های زنانه در سطح شهر کابل این روزها رو به افزایش است.

رجوع بیش از حد خانم‌ها برای زینت دادن سر و صورت باعث شده که هم اکنون در دورترین نقطه این شهر نیز آرایشگاه‌های زنانه ایجاد شود.

Comments are closed.