بشیر ۱۰ ساله یک پایش را توسط انفجار ماین از دست داده است

بشیر زمانی که با دو خواهرش روانه مکتب بود، ماین انفجار کرد و دو خواهر بشیر در اثر این انفجار کشته شدند.اکنون بشیر همراه خانواده‌اش به خاطر ناامنی که در ولسوالی شان وجود دارد، به کابل مهاجر شده‌اند.

Comments are closed.