برنامه‌ی بایسیکل‌رانی “یک دختر یک بایسیکل” به هدف محو خشونت علیه زنان، در کابل