برنامه‌ی بایسیکل‌رانی “یک دختر یک بایسیکل” به هدف محو خشونت علیه زنان، در کابل

 برنامه‌ی بایسیکل‌رانی “یک دختر یک بایسیکل” به هدف محو خشونت علیه زنان، در خیابان‌های کابل راه‌اندازی شد.

 

Comments are closed.