عریضه نویسی در جاده‌های کابل

اگر بخواهید برای انجام کاری در ادارات دولتی اقدام کنید، نخستین چیزی که به آن نیاز دارید یک عریضه رسمی است و به همین دلیل است که عریضه‌نویسی برای شماری از باشندگان کشور به یک حرفه تبدیل شده است. عریضه‌نویسان در بیرون ادارات دولتی حضور دارند و برای مراجعه کنندگان عریضه می‌نویسند. بیشتر عریضه‌نویسان کارمندان پشین دولت هستند که اکنون بازنشسته‌ شده‌اند. برای جزییات بیشتر این گزارش را تماشا کنید.

Comments are closed.