بعد از‌ ۳۰ سال، اکران دوباره فلم‌های افغانی در کابل