برگشت تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان از ازبیکستان