نامزدان معترض خودشان را داخل قفس‌های آهنی زندانی کردند