عبدل آغا سرباز پولیس ملی دوچشم یک دستش در انفجار ماین از دست داده است