قرار است روز سه‌شنبه هیأتی از شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان برود