۹ سال جنجال به خاطر حقی که تا هنوز هم اعاده نشده است