«۱۷ نوع گوشت در مینوی غذایی اداره امور و ۳۰ میلیون دالر برای سبزیجات»؛ ماجرا از چه قرار است؟

اظهارات خان‌آقا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان، درباره قرارداد ۱۷ نوع گوشت برای اداره امور ریاست جمهوری و عقد قرارداد ۳۰ میلیون دالری برای تهیه «ترکاری» برای این اداره، خبرساز شده است. رضایی گفته است که برای یکی از دفاتر ریاست جمهوری (اداره امور) ۱۷ نوع گوشت از جمله گوشت «بودنه و کبک» قرارداد شده است. به گفته خان‌آقا رضایی، اداره امور ریاست جمهوری «۳۰ میلیون دالر» را تنها برای ترکاری‌باب مصرف و قرارداد کرده است. رضایی می‌گوید که هیچ نوع فرصت تحقیق درباره این نوع قراردادها به مجلس نماینده‌گان داده نمی‌شود. او خواستار بررسی این نوع قراردادها از سوی مجلس نماینده‌گان شده و گفته است که باید عدالت در عقد قراردادها تأمین شود. اداره امور ریاست جمهوری پذیرفته است که برای تهیه سبزیجات چهار اداره، در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، به ارزش ۶۲ میلیون و ۸۰۹ هزار و هشت افغانی از سوی اداره تدارکات ملی قرارداد شده است.

اداره امور ریاست جمهوری می‌گوید که این نهاد دارای واحدهای جانبی از جمله دفاتر معاونان ریاست جمهوری، دفتر حامد کرزی رییس جمهور پیشین، اداره تدارکات ملی، اداره ارتباطات استراتژیک، اداره پالیسی و استراتژی، اداره عملیاتی و حمایتی انکشاف ملی، واحد تسهیل سرمایه‌گذاری و شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله است. تهیه و تدارکات تمامی نیازمندهای مصرفی ادارات مزبور به گفته مسوولان اداره امور ریاست جمهوری، بر عهده این نهاد است. افزون بر این، غذای دفتر شورای امنیت ملی، ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و ریاست محافظت رجال برجسته نیز از سوی اداره امور ریاست جمهوری تهیه می‌شود که بیش از هشت هزار کارمند در آن کار می‌کنند.

به این ترتیب، در سال مالی ۱۳۹۹ اداره تدارکات ملی برای چهار واحد ریاست جمهوری ۶۲ میلیون و ۸۰۹ هزار و هشت افغانی را برای تهیه سبزی‌جات قرارداد کرده است. از این میان، تدارک ۴۳ قلم سبزیجات برای ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، به حدود ۲۳ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۰۵ افغانی قرارداد شده است.

هزینه سبزیجات ریاست دفتر ریاست جمهوری در سال مالی گذشته بیش از ۲۳ میلیون افغانی بوده است

براساس این قرارداد، ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۱۸ هزار و ۱۲۵ کیلوگرام کچالو، ۶۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرام پیاز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام نوش پیاز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام ملی سرخک، ۶۰ هزار کیلوگرام بادرنگ، دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرام گشنیز، یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرام نعناع، هشت هزار و ۵۰۰ کیلوگرام مرچ، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرام مرچ دولمه به رنگ‌های زرد و سرخ، شش هزار و ۶۰۰ کیلوگرام دوبی کرم سبز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام کرم سرخ، ۶۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرام پالک، ۱۹ هزار و ۲۰۰ کیلوگرام زردک، ۲۹ هزار کیلوگرام خلال زردک، ۱۰ هزار و ۹۰۰ کیلوگرام گندنه، ۷۰ هزار کیلوگرام بادنجان رومی، ۲۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرام بادنجان سیاه، دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرام سیر، ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلوگرام کدوی مزاری، ۲۰ هزار و ۴۰۰ کیلوگرام کدوی سبز، ۱۴ هزار کیلوگرام لیموی کلان‌دانه، ۱۴ هزار کیلوگرام لیموی خرد‌دانه، نه هزار و ۴۸۰ کیلوگرام نارنج، دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرام زنجفیل، ۱۶ هزار و ۵۵۰ کیلوگرام فاصلیه، ۳۱ هزار و ۹۵۰ کیلوگرام بامیه، ۲۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرام گلپی کلان‌دانه، ۱۰۰ کیلو‌گرام کرم چهار‌مغزی، ۱۰۰ کیلوگرام کچالوی پشمک، ۵۰۰ کیلوگرام سمارق، ۱۴ هزار و ۱۲۵ کیلوگرام کاهو، هفت هزار و ۷۰۰ کیلوگرام شلغم، ۲۰۰ کیلوگرام براکلی، ۵۰ کیلوگرام رواش، ۵۰ کیلوگرام ترایی، شش هزار کیلوگرام شبت، ۱۰ کیلوگرام متر تازه‌پوست، سه هزار و ۶۰۰ کیلوگرام متر بدون پوست، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرام تراتیزک، ۱۰ کیلوگرام برگ ریحان، ۳۰ کیلو گرام ملی سفید و دو هزار و ۴۰۰ کیلوگرام لبلبوی شلغمی مصرف کرده است.

تهیه سبزیجات ریاست محافظت رجال برجسته بیش از پنج میلیون افغانی قرارداد شده است

برای ریاست محافظت رجال برجسته مربوط دفتر شورای امنیت ملی در سال مالی که گذشت، پنج میلیون و ۴۸۸ افغانی قرارداد شده است. طبق این قرارداد، برای ریاست محافظت رجال برجسته مربوط دفتر شورای امنیت ملی، ۱۶ قلم سبزی تهیه شده است که شامل کچالو، پیاز، خلال زردک، سیر، گلپی، فاصلیه، بادنجان رومی، بادنجان سیاه، کرم، پالک، بامیه، کدو، شلغم، زردک، مرچ و لیمو می‌شود.

سبزیجات مورد نیاز اداره امور ریاست جمهوری نیز به ارزش حدود ۳۱ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۵ افغانی قرارداد شده است. برای اداره امور ریاست جمهوری ۳۰ قلم سبزی از سوی شرکت طرف قرارداد تهیه شده است. سبزیجاتی که برای این اداره قرارداد شده، شامل کچالوی اعلا، سبزی پالک تازه و اعلا، کدوی سبز خرد، بادنجان سیاه، بامیه، فاصلیه، زردک، بادرنگ تازه، لیمو، مرچ سبز، کرم سفید، کرم رنگه، گشنیز، سیر غوره، گندنه، کلچه‌پیاز‌، نعناع، کدوی کلان زرد وطنی، زنجفیل، گلپی بدون برگ، مرچ دولمه، شلغم، متر بدون پوست، نارنج، کاهو، ملی سفید، نوش‌پیاز و خلال زردک می‌شود. ارزش این قرارداد پس از تخفیف دو میلیون افغانی، ۳۱ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۵ افغانی است.

برای اداره امور ریاست جمهوری بیش از ۳۱ میلیون افغانی در سال مالی گذشته هزینه شده است

دو میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۶۰ افغانی دیگر نیز در سال مالی که گذشت برای شورای عالی مصالحه ملی سبزیجات و ترکاری قرارداد شده است. برای ریاست شورای عالی مصالحه ملی نیز براساس این قرارداد، ۳۰ قلم سبزی تهیه شده است. سیر، مرچ سبز، گشنیز، خلال زردک، لیمو، پیاز، دوبی کرم، بادنجان رومی، بادرنگ، مرچ دلمه، زنجفیل، پالک، بامیه، نوش‌پیاز، ملی سرخک، نعناع، کاهو، شبت، گلپی، ترایی، برگ ریحان، شلغم، فاصلیه، لیموی خرد‌دانه، گندنه، مرچ دلمه رنگه، کچالو، کدو و کدوی مزاری تهیه شده است.

برای شورای عالی مصالحه ملی در سال مالی گذشته دو میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۶۰ افغانی سبزی خریداری شده است

مجموع مصرفی که از سوی اداره امور ریاست جمهوری ارائه شده، براساس برآورد این اداره معادل آن به دالر ۸۰۴ هزار و ۲۸۳ می‌شود. این چهار قرارداد سبزیجات مورد نیاز چهار واحد اداره امور ریاست جمهوری با شرکت تجارتی و لوجستیکی مولانا نصیر لمتید عقد شده است. طرف امضا‌کننده دولت در این قراردادها نماینده اداره عملیاتی و حمایتی انکشاف ملی است.

اداره امور ریاست جمهوری در مورد قرارداد گوشت مورد نیاز این اداره و واحدهای مربوط آن معلومات نداده است.

خان‌آقا رضایی مدعی است که برای یکی از دفاتر ریاست جمهوری ۱۷ نوع گوشت قرارداد شده است. او ارزش قرارداد تهیه سبزیجات برای اداره امور ریاست جمهوری را «۳۰ میلیون دالر» گفته است.

سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که جزییات قراردادهای مزبور به مجلس نیامده است، اما اجناس به شمول غذا از کود ۲۲ بودجه تهیه می‌شود. این کود مصرف نهادهای قضایی را نیز شامل می‌شود.

طبق معلومات کبرزانی، در پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، برای ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ۶۸۰ میلیون افغانی، برای اداره امور ریاست جمهوری ۹۰۰ میلیون افغانی، برای دفتر شورای امنیت ۴۷۵ میلیون افغانی و برای ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری ۳۷۴ میلیون افغانی در نظر گرفته شده است. این بودجه مصرف غذا را نیز شامل می‌شود.

سیدعظیم کبرزانی در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که در سال گذشته نیز مقدار بودجه در کود ۲۲ برای ادارات مزبور برای خدمات و تهیه اجناس پیش‌بینی شده بود. به گفته او، مواردی نیز اتفاق افتاده است که یک اداره بودجه اختصاصی‌اش را به مصرف رسانده و از کودهای دیگر نیز مصرف کرده است.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفته است که کل بودجه خریداری اجناس اداره امور و ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ۱.۵ میلیارد افغانی بوده است. او با طنز و کنایه نوشته است که ۳۰ میلیون دالر معادل ۲.۳ میلیارد افغانی می‌شود و به گفته او، محاسبه آن «بیخی تمام همکاران ما را گنگس و گول ساختند.»

اظهارات خان‌آقا رضایی واکنش‌های گسترده‌ای را در قبال داشته است. بسیاری با استناد به این سخنان، مصرف بی‌رویه پول برای تهیه «۱۷ نوع» گوشت و «۳۰ میلیون» دالر را برای سبزیجات به باد انتقاد گرفته‌اند، اما اداره امور ریاست جمهوری هزینه این مبلغ را برای سبزیجات تأیید نکرده است.

دکمه بازگشت به بالا