کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از شش سال فعالیت (قسمت هفتم)

فساد در ادارات چیز دیگری است که می تواند به عنوان یک چالش بر سر راه ما مطرح باشد. فساد می تواند امنیت، حاکمیت قانون، عدالت و تمام مبانی حقوق بشر را در یک جامعه نابود کرده و از بین ببرد. که متأسفانه امروز به صورت روز افزون در افغانستان در حال افزایش بوده و هر روز قربانی می گیرد و فرصت های لازم از دست می رود.
در مرحله ی سوم من فکر می کنم این خیلی مهم بود که باید برنامه ریزی های دقیقی برای مبارزه با مشکلات مثل  فساد اداری ، فقر و بیکاری طرح ریزی می شد و نیز بر نامه های برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتظیم می گردید که متاسفانه آن گونه که باید و شاید، نشد.

این خود چالش عمده می تواند باشد که مشکلاتی را در مسیر فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد نموده است.
وجود تعهد و اراده قوی برای کار در کشور، چیزی دیگری است که تاهنوز مشکلاتی در این زمنیه وجود داشته است.

مجله: در یک ازریابی کلی شما جایگاه امروزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در کشور، چگونه ارزیابی می نمایید؟

حمیدی: ما می دانیم که در یکی از نظریات، عدالت به گذاشتن هرچیزی به جای خودش، تعریف شده است. تعریفی هم از جامعه بی شکل و تعریفی هم از جامعه شکل یافته وجود دارد که جامعه بی شکل را به جامعه ای که در آن نهاد ها در جای خود قرار نداشته و وضعیت بی قانونی در آن حاکم است، تعریف نموده و اما جامعه شکل یافته، جامعه ای است که در آن تمام نهاد ها به شکل بسیار دقیق و منظم در جای خود قرار داشته و حاکمیت قانون در آن وجود دارد.
متاسفانه در افغانستان ما شاهد جامعه ای هستیم که در آن هیچ یکی از نهاد ها در جای خود و در دایره مسوولیت های خود قرار نداشته و بی نظمی های جدی در آن وجود دارد. در بسیاری از حالات است که قوه اجراییه در افغانستان تنها کار اجرایی را انجام نمی دهد، بلکه این قوه گاهی به عنوان قوه قضاییه و قوه مقننه نیز عمل می کند. به همین ترتیب ما گاهی، شاهد هستیم که قوه مقننه به جای دو قوه دیگر (اجراییه و قضاییه) عمل می کند. و نیز مثل این دو مورد، قوه قضاییه از صلاحیت قانونی خود عبور نموده و به کار های خارج از صلاحیت خود، دست می زند. به همین ترتیب مشکلاتی هم در میان نهاد های مدنی و حتا احزاب سیاسی و تمام نهاد های فعال اجتماعی در افغانستان وجود دارد. تمام این مشکلات باعث شده است که هیچ اداره ای نتواند در جایگاه اساسی خود قرار داشته باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از نهاد های بوده است که در مواردی قربانی وضعیت بی شکلی جامعه شده و در مواردی در روابط خود با سایر نهاد ها و ارگان های دولتی متاسفانه با چالش های جدی رو به رو است. هنوز در مواردی آن گونه که باید، به این کمیسیون برخورد صورت نمی گیرد و همکاری های لازم از سوی ادارات دولتی در جهت فعالیت های کمیسیون انجام نمی شود. ولی در عین حال ما خوشحالی خود را نیز داریم که کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان توانسته است با آگاهی دهی از حقوق بشر، برای مردم، از حمایت بسیار قوی مردمی، برخور دار بوده و این افتخار را دارد که از جایگاهی عالی در اذهان عامه ی مردم برخوردار است…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا