کمک به رهایی پنج نفر

از کسانی که بدون موجب آزادی شان سلب شده بود
گزارشی از دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کندز

 نظارت بررعایت حقوق بشر، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر به منظوربهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور، یکی از اهداف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.

به همین منظور کار مندان بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری در دفتر ساحوی کندز، ضمن نظارتی که از محلات سلب آزادی در ولایت تخار و بغلان انجام دادند، موفق شدند پنج نفرا از کسانی را که بدون موجودیت اسباب و ادله لازم سلب آزادی شده و در حبس قرار داشتند، رها نمایند.
در میان این پنج نفر دو نفر از محبوسینی بودند که در مرکز اصلاح و تربیت ولایت بغلان بیست روز پیش بری الذمه شناخته شده بودند ولی به دلیل عدم اجراآت به موقع سارنوال موظف هنوز هم در حبس قرار داشتند که با تفاهم سارنوال موظف، این دو نفر ازمرکز اصلاح، رها گردیدند.
یک نفر از کسانی بود که در نظارت خانه قومندانی امنیه ولایت تخار به دلایل غیر موجه به مدت یک شبانه روز تحت نظارت قرار گرفته بود، که باز هم با کمک کمیسیون رها گردید.
بالاخره دو نفر آخر این مجموعه از کسانی بودند که به دلیل عروسی بر خلاف تعامل کشور در حبس یک ماهه قرار داشتند که با استناد به ماده ۴۲۵ قانون جزا و ماده های ۷۰ و۷۶ قانون مدنی در نتیجه تلاش همکاران بخش نظارت از تخطی های حقوق بشر در دفتر کندز رها گردیدند.
 رها شد گان از نظارت به موقع کارمندان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کندز، از این کمیسیون به دلیل کمک به رهایی شان کرده بود، اظهار قدر دانی نمودند.
مهم ترین آرزوهای این مجموعه، از دولت اسلامی و به خصوص شخص رییس جمهور کشور دقت و مسوولیت شناسی ارگان های عدلی و قضایی کشور بود.
به گفته یکی از آزاد شدگان، آزادی یک انسان از مهم ترین حق طبیعی او به حساب می آید بنا بر این، اگر کسی این حق او را سلب نموده و در نظر نگیرد در عین حالی که بزرگ ترین گناه را مرتکب می گردد، جرمی بسیار شدیدی را نیز انجام داده است که باید توسط قانون پی گیری گردیده و جزا داده شود و این از مسوولیت شخص رییس جمهور است تا به تمام ارگان های عدلی و قضایی دولت اش دستور دهد که در توقیف و به بند کشیدن افراد، با دقت عمل نمایند تا هیچ فردی بی گناهی از آزادی خود محروم نگردد.

دکمه بازگشت به بالا