وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت چهل و یکم)

تهدید و اعمال فشار
 در طی سال گذشته در موارد متعددی آزادی بیان مورد تهدید افراد و گروه های ناشناس، نهادهای دولتی ( امنیت ملی، ستره محکمه، پولیس، لوی سارنوالی)  قرار گرفت. البته این تهدید ها تنها مربوط به خبرنگاران نبوده بلکه در بعضی موا قع فعالان نهاد های جامعه مدنی را نیز در برگرفته است. حد اقل ۶ مورد چنین تهدید ها به کمیسیون ارجاع داده شده است. روند روز افزون تهدیدات و اعمال فشار اکثرا توسط تیلفون و در چند مورد به شکل رو در رو و فرستادن نامه صورت گرفته است و تشویش های تازه را برای تامین آزادی بیان در کشور به میان آورده است.

 افزون براین، خبرنگاران در موارد متعدد توسط نهاد های امنیتی، نیرو های بین المللی، زورمندان، فرمانده های محلی و افراد مخالف دولت مورد تهدید و خشونت قرار گرفته اند و وسایل شان ضبط و یا تخریب گردیده است . در مواردی هم خبرنگاران مورد بازداشت و تعقیب قرار گرفته اند و حتا بعضی مجبور به ترک کشور گردیده اند. ارقام و معلومات مرکز بین المللی ژورنالیزم نشان می دهد که طی سال ۱۳۸۶ حداقل ۱۳ مورد لت وکوب خبرنگاران صورت گرفته است . این منبع می گوید که ۶ تن ازخبرنگاران به شمول یک خبرنگار ایتالیایی طی سال ۱۳۸۶ کشته شده اند . ۲۴ مورد بازداشت، ۱۹ مورد تهدید به مرگ و ۲ مورد زخم برداشتن خبرنگاران طی این سال رخ داده است . ضمنا۲ مورد اختطاف و ۵ حمله سو  قصد از موارد دیگری است که طی این سال صورت گرفته است. تهدید و سو قصد خبرنگاران عمدتا به خاطر بازداشتن آنها از انتشار اخبار و نشرات صورت گرفته است . مطابق گزارش نشرشده در سایت کابل پرس سانسور، منع توزیع هفته نامه مشعل در کندهار، منع توزیع مجله کنر به وسیله ی مقام های دولتی، منع خبرنگاران از انجام فعالیت های خبرنگاری شان در رابطه به حملات انتحاری، تهدید خبرنگاران به وسیله افراد ناشناس از مواردی بوده که به وقوع پیوسته است.
مزید بر رویدادهای که به مثابه ی تخطی حق آزادی عقیده و بیان و مشکلات جدی در راه تامین این حق شمرده می شود، ۴۵ واقعه مثبت نیزطی این سال وجود داشته است . این موارد شامل جایزه گرفتن خبرنگاران افغان از نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان و رسانه ها، ایجاد و کسب جواز فعالیت رسانه های تصویری و چاپی، عضویت گرفتن خبرنگاران داخلی به نهادها و مراکز بین المللی مدافع آزادی بیان و رسانه ها می باشد. روی همرفته این ۴۵ مورد مثبت را می توان از دست آوردهای امید بخش، فراراه تامین و توجه هرچه بیشتر به حق آزادی عقیده و بیان ذکر کرد.

متهم شدن یک خبرنگار به ارتداد
 در طی سال گذشته پرویز کامبخش که محصل رشته ژورنالیزم است بنابر ادعای تعدادی از همصنفان اش به اتهام پخش نوشته های ضد اسلام بازداشت و بر اساس فیصله محکمه ابتداییه به اعدام محکوم گردیده است. پرویز کامبخش از تاریخ ۵ عقرب ١٣٨۶بدین سو در بازداشت به سر می برد. وی از سوی سارنوال متهم به «در اختیار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آمیز» شده است. پرویز کامبخش دردومین جلسه محکمه استیناف در کابل اظهار نموده که امنیت ملی ولایت بلخ با زور و فشار از وی اعتراف گرفته است تا مسوولیت تهیه و نشر مقاله ای را که سند کفر گویی وی تلقی می شود، به عهده گیرد. قضیه سید پرویز کامبخش واکنش نهادهای بین المللی حقوق بشر را به دنبال داشته است…
ادامه دارد

پانوشت:
– گزارش دیدبان رسانه ها سال ۲۰۰۷ – نی حمایت کننده رسانه های آزاد   
 – مصاحبه با ضیا بومیا – یکی از مسؤولان مرکز بین المللی ژورنالیزم   
 – مصاحبه با ضیا بومیا یکی ازمسؤولان مرکز بین المللی ژورنالیزم و همچنان گزارش دیدبان رسانه ها   

 

دکمه بازگشت به بالا