وضعیت حقوق بشر در افغانستان (سی و چهارم)

بد و بدل دادن
به بد دادن و بدلی کردن از جمله مواردی دیگر اند که باعث نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده می گردند. به طور مثال:
خانمی به کمیسیون عارض گردیده، اظهار می دارد که دخترش را بر اساس فیصله شورای ریش سفیدان، برای حل قضیه قتل، به پسر ۱۲ ساله خانواده مقتول به بد داده اند.
 قضیه دیگری که به کمیسیون ارجاع گردیده از این قرار است:  «مردی از قریه، مرد دیگری را که ۳۵ ساله است توسط بیل شدیدا مجروح ساخت. ریش سفیدان و ملا امام قریه دختر ۵ ساله این مرد را به مردی که مجروح شده بود (مرد مذکور ۳۵ ساله است) به بد دادند. شخص متهم نیز به مدت دو ماه زندانی گردید». کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت جلوگیری از وقایع این چنینی در کشور طی سال های اخیر به برگزاری کارگاه های آگاهی دهی برای ملا امامان مساجد و سایر اقشار جامعه اقدام نموده، همچنان با ریاست های مساجد و حج و اوقاف صحبت های صورت گرفته است تا از این طریق برنامه ی آگاهی دهی همگانی را ادامه دهند و همچنان با اطلاع از چنین وقایعی برای جلوگیری از آن تلاش نمایند.
موارد متعدد بد دادن به کمیسیون راجع شده اند که بعضی از این موارد در بخش های دیگر این گزارش نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. همان طوری که از این موارد معلوم است، زنان برای جرمی که خود مرتکب نگردیده اند، مجازات می گردند. این خود، مخالف اصول دینی و قوانین نافذه کشور است. (این موضوع در بحث مراحل قانونی نیز تحلیل گردیده است.) افزون براین، بدلی کردن نیز مشکلاتی به همراه دارد. عموما قربانیان این رسم ناپسند، زنان هستند. به طور مثال: «پدر و کاکای دختری، وی را برای کاکایش بدلی کرده و نامزد کرده بودند. دختر از این وصلت رضایت نداشت. دوسیه وی در ولسوالی درجریان بود اما ولسوال با عدم اجراآت قانونی، آنها را مجبور ساخته است تا دختر را به نامزدش تسلیم دهند». چنانچه از مثال فوق معلوم می گردد، باز هم مجریان قانون در تخطی های این حق نقش داشته اند و باعث نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده گردیده اند.
نتیجه گیری و پیشنهادها  
موانع و مشکلاتی که در راستای تامین حق ازدواج و تشکیل خانواده وجود دارد، باعث گردیده است که دخترا ن و زنان، بیشترین قربانیان این حق محسوب گردند. ازجمله عمده ترین این موانع می توان از پایین بودن سطح آگاهی عمومی، حاکم بودن رسوم و رواج های منفی در تنظیم امور خانواده، رایج نبودن ثبت ازدواج در مراجع رسمی و قانونی، فقر، بیکاری، تبعیض علیه زن، قانون گریزی، ضعف مجریان قانون، سو استفاده ازمقام دولتی و وجود گروه های مسلح غیرمسوول را نام برد. بنابراین:
– دولت باید جهت تطبیق قوانین ملی و رعایت تعهدات بین المللی  در این راستا جدا اقدام نموده، از ازدواج های قبل از سن جلوگیری به عمل آورد.
– برای از بین بردن فرهنگ بد دادن، دولت باید محاکم دولتی را در تمام نقاط کشور ایجاد نماید و اطمینان دهد که قضایای جرمی از طریق محاکم رسمی حل و فصل می گردند.
– جرایم نباید توسط شورا ها و جرگه ها بررسی و حل و فصل گردد.  
– دولت باید برنامه های آگاهی دهی در مورد حق ازدواج و تشکیل خانواده و پیامد های ناگوار ازدواج های قبل از وقت را در نظر بگیرد تا مردم در این مورد آگاهی کامل داشته و حق ازدواج بر اثر عدم آگاهی نقض نگردد.
– مرتکبان ازدواج های اجباری، به بد دادن و ازدواج کودکان، باید مورد پیگیری قانونی قرار گیرند.
– دولت باید برنامه ی دراز مدت و منسجمی را برای از ریشه برکندن رسوم و عنعناتی چون بد دادن و بدلی کردن در نظر گیرد و برای تطبیق آن تلاش نماید…
ادامه دارد
پانوشت:
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۶ – کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان- قانون مدنی ۶ – ماده ۶۰ الی ۸۹ و ماده ۵۱۷ قانون جزا افغانستان

دکمه بازگشت به بالا