وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت دوازدهم)

شکنجه زنان
موارد دیگری وجود دارد که حاکی از شکنجه شدن زنان توسط خانواده های شان است. قضیه ی ذیل یکی از موارد شکنجه زنان است که توسط کمیسیون بررسی گردیده است:
خانمی به دفتر کمیسیون مراجعه نموده در مورد دختری ۲۳ ساله چنین اظهار می دارد:
«سه سال می شود که پدر این دختر پاهای دخترش را به زنجیر کشیده است و زنجیر ها را قفل زده است. پدر دختر او را اجازه ی تشناب رفتن هم نمی دهد. دختر چندین دفعه قصد خودکشی کرده، ولی موفق نگردیده است». همچنان دختر یکبار دست به خودسوزی زده که بازهم از این حادثه جان سالم بدر برده است.

بالاخره دختر وضعیت خویش را به نحوی به اطلاع همسایه اش رسانده است که همسایه مذکور به کمیسیون مراجعه نمود. کارمندان کمیسیون با در نظر داشت حساسیت موضوع، محتاطانه از دختر بازدید به عمل آوردند. دختر تعریف نمود که او از مکتب رفتن محروم گردیده بود، زیرا مجبور بوده تا به کار های خانه رسیدگی نماید. چند مدت پیش برای دختر خواستگار آمده، ولی مادر دختر به خواستگاران جواب رد داده و گفته است که دختر با ایور خواهرش نامزاد است. بعد از آن که خواستگاران خانه ی دختر را ترک کرده اند، به گفته  ی  دختر، پدرش بالایش تهمت زده می گوید که تو با همان پسری که برایت خواستگاری آمده ارتباط نامشروع داری. بعدا پدرش خواهران و مادر دختر را که معلم بوده نیز از مکتب رفتن منع کرده است. دختر می گوید که او از پدرش خواسته است تا وی را مورد معاینات طبی قرار دهد تا مطمین گردد که دختر با کسی رابطه ی نامشروع نداشته است، ولی پدرش چنین کاری را نیز ننموده است. پدرش او را به زنجیر کشیده و تحت شکنجه و لت و کوب قرار داده است.
 بعد از تلاش های زیاد کمیسیون، پدر دختر راضی گردید تا بعد از ۳ سال پاهای دخترش را از زنجیر رها سازد.

 نقض حق کرامت انسانی اطفال
طبق آمار و گزارش های کمیسیون،۲۵ مورد نقض حق کرامت انسانی در مورد اطفال در کمیسیون به ثبت رسیده است. خشونت علیه اطفال در مکاتب، خانه و مجموعا در اجتماع معمول است. خشونت و تنبیه فیزیکی نه تنها در محیط خانه بلکه در محیط مکتب نیز رایج است. چنانچه، معلمان و مسوولان مکاتب برای اصلاح شاگردان متوسل به خشونت و تنبیه بدنی می گردند. علاوه بر تنبیه بدنی، حق کرامت انسانی اطفال توسط خشونت های لفظی نقض می گردد. مثال های توهین و تحقیر اطفال، اگرچه که آمار و ارقام در این مورد وجود ندارد، زیاد است.

 تجاوز جنسی بر اطفال
 موارد متعددی وجود دارد که اطفال مورد تجاوز یا استفاده جنسی قرار می گیرند. مثلا:
شخصی به دفتر کمیسیون رجوع کرده، چنین می گوید: « خواهر زاده ام که من سرپرستی اش را به عهده دارم، از قریه ی ما به طرف قریه ی دیگری روان بود. در مسیر راه، شخصی خواهرزاده ام را توقف داده بعد از لت و کوب زیاد، بالای وی عمل لواط را انجام داده است. این واقعه توسط داکتر نیز تصدیق گردیده است. باوجود این که به مقام های امنیتی گزارش داده ام و دوسیه درسارنوالی است، برای گرفتاری این شخص هیچ اقدامی صورت نگرفته است».  این موضوع توسط همکاران کمیسیون مورد پیگرد قرار گرفته است .
همچنان، مورد ذیل در جریان بررسی کارمندان کمیسیون به ثبت رسیده است:
 «به ساعت۱۲ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر مورخ ۰۸/۰۷/۲۰۰۷، طفل ۳ ساله در حالی که در پیش خانه ی خود به بازی مشغول بوده، پسری ۱۸ ساله وی را به محوطه چهار دیواری خانه برده و مورد تجاوز جنسی قرار داده است. مادر طفل وقتی که صدای وی را می شنود، دوان دوان خود را به محل رسانیده فورا وی را به قوماندانی امنیه می برد. از آنجا طفل را به شفاخانه ولسوالی معرفی کرده و داکتر بعد از معاینه نظر می دهد که موضوع حقیقت دارد. چون سارنوال مربوط ولسوالی با مرتکب عمل ارتباط داشته، موضوع را مورد پی گیری قرار نمی دهد . موضوع توسط همکاران کمیسیون مورد پیگرد قرار گرفته است».
ادامه دارد

 

دکمه بازگشت به بالا