ورزش در هفته ای که گذشت

اغبر؛ گامی به سوی روشنایی ورزش یا …
جنرال محمد ظاهر اغبر طی فرمان رییس جمهور کشور  به حیث رییس تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک تعین گردید. هر چند از عملکردهای چند روزه ی آقای اغبر تا اندازه ای می توان دریافت که قرار است ورزش افغانستان به سوی بهبودی و بالندگی گام بردارد، اما از سوی دیگر با موجودیت چالش های فراوان و مداخله ی عده ای از اراکین بلند پایه دولت، نبود یک ساختار بنیادین و کمبود کدرهای ورزش پیش بینی وضعیت ورزش اندکی دشوار می نماید و تنها گذشت زمان است که می تواند به این پرسش ها پاسخ بدهد.

محمد ظاهر اغبر رییس المپیک شد

 جنرال محمد ظاهر اغبر طی فرمان رییس جمهور کشور  به حیث رییس تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک تعین گردید. آقای اغبر یکی از افسران ارشد کشور است و در ادارات مختلف نظامی و ملکی دولت اجرای وظیفه نموده و ظاهرا تجربه ی مدیریت را نیز دارد. آقای اغبر هشت سال عضویت تیم ملی هندبال را داشته و دو سال ریاست فدراسیون هندبال را به عهده داشته است. پست ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش که از دو ماه بدین سو خالی بود و انتظار رییس جدید را می کشید، با تقرر آقای اغبر پر شد. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک را آقای محمد انور جگدلک برای هفده سال به عهده داشت.

نا امیدی ها به امید مبدل می شوند
با تقرر آقای محمد ظاهر اغبر به حیث ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ی ملی المپیک، همه گمانه زنی ها در مورد دیگر نامزدهای این پست ها به پایان رسید. پیش بینی می شود آقای اغبر که سال ها پیشینه ی عضویت در تیم ملی هندبال و ریاست فدراسیون هندبال و سال ها تجربه ی مدیریت را در کارنامه ی خود دارد و به عنوان یک افسر با نظم، متعهد و کارکن مشهور است، بتواند کشتی شکسته ی ورزش را که به خصوص در یک دهه و اندی بیشترین آسیب را متحمل شده به ساحل نجات برساند. بر بنیاد گفته های شمار زیادی از کارمندان المپیک، عملکردها و فعالیت های چند روزه آقای اغبر نوید آغاز دگرگونی را در ورزش افغانستان می دهد و نا امیدی های آنها را به امید مبدل می کند.

وظیفه ی من تنها گزارش دهی نیست
آقای محمد ظاهر اغبر، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ی ملی المپیک چند روز پیش هنگام دیدار با کارمندان المپیک به تشریح برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود پرداخت. آقای اغبر گفت که به هیچ منطقه، قوم و یا زبانی متعلق نیست؛ بل او خود را فرزند کشوری به نام افغانستان می داند و معیار کارش را تنها و تنها منافع ورزشکاران کشور دانست. هر چند او از نارسایی های گسترده ای در زمینه های مختلف ورزش یاد کرد، اما با تاکید گفت که کارش بیشتر روی برنامه های آینده تمرکز خواهد داشت. آقای اغبر گفت که کار وی تنها گزارش دهی به معاونت دوم ریاست جمهوری به عنوان آمر مستقیم نیست، بل می خواهد همه ورزشکاران نیز از عملکردها و فعالیت های این اداره آگاه باشند و برای بهبود آن همکاری کنند.

 دستپاچگی مسوولین المپیک، پس از تقرر آقای اغبر
آقای اغبر که چند روز پیش برنامه های مشخص برای بهبود، بالندگی و گسترش ورزش را تشریح می کرد، از مسوولین المپیک خواست تا در زمینه های ساختار تشکیلاتی، بودجه، شهرت کارمندان، لایحه ی وظایف، آمار دقیق از کلپ ها، پروژه های تکمیل شده و تکمیل ناشده، چگونگی سفرهای خارجی، اساسنامه ی المپیک، موزیم المپیک و فدراسیون ها، پالیسی کاری المپیک و چگونگی ارتباط با موسسات خارجی، شرکت ها و کمپنی های خصوصی و  ادارتی که بخش های فعال ورزش دارند و ده ها مورد دیگر معلومات مکمل و مفصل برایش فراهم آورند. اما از آن جایی که در بیشتر این بخش ها کاری هر چند ابتدایی صورت نگرفته است، مسوولین المپیک با دستپاچگی این سو و آن سو سرگردان اند تا اگر بتوانند بخشی از این معلومات را فراهم کنند.

المپیک، پارکینگ وسایط و قطعه ی نظامی نیست
یکی از نخستین کارهای آقای محمد ظاهر اغبر، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ی ملی المپیک جلوگیری از داخل شدن موترها به محوطه ریاست المپیک و جلوگیری از رفت و آمد افراد غیر مسوول نظامی در محوطه ی ریاست المپیک بود. آقای اغبر که  موتر خودش و محافظان اش را نیز مشمول این امر کرد، گفت که المپیک، پارکینگ وسایط و قطعه ی نظامی نیست.

قرض و قرض داری اعتبار ندارد
آقای محمد ظاهر اغبر، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ی ملی المپیک در جمع شمار زیادی از کارمندان المپیک گفت که هیچ گونه معامله ی قرض و قرض داری در ساختار ریاست تربیت بدنی و ورزش و المپیک برایش مورد پذیرش نیست. این در حالی است که ریاست اداری ظاهرا به دلیل تسریع برنامه ها و به خصوص سفرهای ورزشی از جاهای مشخصی پول قرض می گیرد.

آیا زندگی امپراتوری فدراسیون ها به فرجام نرسیده است؟
کمیته ی ملی المپیک به عنوان خانه ی اصلی ورزشکاران با بیشتر از ۳۵ فدراسیون که تنها نصف این رقم را ورزش های المپایی تشکیل می دهند، رهبری ورزش کشور را به دست دارد. هرچند روز تا روز به شمار این فدراسیون ها افزوده می شود، اما چیزی که در تعدادی از این فدراسیون ها وجود ندارد، طرح و برنامه ی مشخص و تعهد لازم برای بالندگی ورزش افغانستان است. بگذریم از این که توانمندی رهبری در این فدراسیون ها فقط به رفتن سفرهای بی شمار است و بس و ازدیاد شمار فدراسیون های غیر ضروری.
اما دشواری اصلی تعدد فدراسیون ها نیست. دشواری اصلی نصب، انتخاب یا انتصاب رهبری این فدراسیون ها است. عده ای با وعده و وعید به ورزشکاران بر این کرسی ها جا گرفته اند، عده ای با سلاح و عده ای هم با نامه های آن چنانی. رهبری تعدادی از این فدراسیون ها، فدراسیون را مال شخصی خود می دانند و هر تصرفی را که بخواهند انجام می دهند. تنها نهاد که می باید به این تصرفات و این عملکردها نظارت داشته باشد، المپیک است، اما این حق به نحوی با دخالت اراکین بلند پایه ی دولت و نیز افراد صاحب قدرت و صلاحیت از کمیته ی ملی المپیک گرفته شده است. رهبری چند فدراسیون خود را حاکم بلامنازع فدراسیون ها می دانند و فکر می کنند، این پست را به ارث برده اند. هرچند شیوه های حکمرانی بر فدراسیون ها متفاوت اند. دیده شود که رهبری جدید ورزش افغانستان تا چه حدی می تواند با این چالش ها مبارزه کند و بر امپراتوری در فدراسیون ها نقطه ی پایان بگذارد.

لرزه بر اندام بیکاره های المپیک و امپراتورهای فدراسیون ها افتاد
با تقرر آقای محمد ظاهر اغبر به حیث رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ی ملی المپیک، لرزه به اندام عده ای بیکاره که از صبح تا شام تنها در شعبات چای می خوردند و از امتیازات آن چنانی برخوردار بودند، افتاد. این لرزه زمانی شدت پیدا کرد که آقای اغبر از همه مدیران، آمرین و رییسان بخش ها خواست که گزارش فعالیت ها و کارکردها و نیز لایحه ی وظایف شان را به او بسپارند. عده ای که فدراسیون ها را مال شخصی خود می پنداشتند، نیز حالت بهتری از کارمندان بیکاره نداشتند. چون بر بنیاد گفته های آقای اغبر، همه فدراسیون ها باید اساسنامه، طرز العمل انتخابات، لایحه ی وظایف، منابع مالی شفاف، و طرز العمل شفاف در سفرهای ورزشی، پرداخت عصریه، سفر خرچ و جیب خرچ داشته باشند. کارشناسان ورزش بدین باور اند که اگر این برنامه ها همان گونه که گفته شده، تحقق یابند، بدون شک فصل جدیدی برای شکوهندگی و گسترش ورزش افغانستان ایجاد خواهد شد.
 

 

دکمه بازگشت به بالا