نمونه سوالات بیوفیزیک (با جواب)

۱-    چرا وقتی خون از مویرگ ها به سیاهرگ ها (وریدها) می رود، سرعت آن افزایش می یابد؟
سطح مقطع مجموعی مویرگ ها بیشتر از سطح مقطع سیاهرگ ها است بنابراین سرعت آن افزایش می یابد.
۲-    وقتی دست کسی پائین تر از قلب قرار می گیرد، سیاهرگ های (وریدهای) پشت دستش برآمده می شوند، اما وقتی دست بالاتر از سرقرار گیرد، چنین اتفاقی نمی افتد، دلیل آن چیست؟
ارتفاع مهم ترین عامل آن است، زیرا طبق فرمول سیالات هر چقدر ارتفاع بیشتر باشد فشار بیشتر می شود در اینجا ارتفاع نسبت به قلب است.
۳-    تعداد کرویات خون ، با تعداد کرویات در واحد حجم مایع خون ، در بعضی ها خیلی بالاست، اثر احتمالی این بیماری بر ویسکوزیتی  خون و آهنگ جریان چیست؟
افزایش ویسکوزیتی  باعث  کاهش آهنگ جریان خون می گردد.
۴-    تلاطم چه اثر بر آهنگ (نسبت) جراین دارد؟ شرایطی که در آن تلاطم به کمک صوتی که خود ایجاد می کند به سهولت آشکار سازی می شود، کدام اند؟
نامنظم است، مانند لیکیش والوهای قلبی
۵-    اگر سیالی با آهنگ جریان معینی در یک لوله جاری باشد، آیا وقتی جریان در لوله متلاطم است لوله گرم تر می شود یا وقتی جریان آرام است؟ توضیح دهید:
متلاطم است، زیرا ملکول ها دارای حرکت بیشتری هستند و باعث اصطکاک بیشتر و در نتیجه گرمای بیشتری تولید می کنند.
۶-    اگر بخواهید با فشردن یک آمبوبگ (متصل به دستگاه های تهویه ریه ها) هوا به داخل ریه های شخصی پمپ کنید، آیا برای اینکه به حداکثر فشار دست یابید آمبوبگی با قطر بزرگ بر می گزینید یا با قطر کوچک؟ برای دستیابی به حداکثر حجم در بدن کدام؟
آمبوبک بزرگتر، رابطه بین حجم و فشار معکوس می باشد.
۷-    افزایش فشار مستلزم صرف انرژی است، کدام منبع انرژی در اقیانوس ها فشار را به نسبت عمق افزایش می دهد؟ در بدن کدام؟
در اقیانوس ها وزن فشار خود آب اقیانوس    –  انرژی کیمیاوی در بدن باعث فشار می شود.
۸-    آیا هنگام شهیق ریه ها هوا را به داخل می کشند یا فشار اتموسفر هوا را به داخل ریه ها می راند:
فشار اتموسفیر، زیرا در هنگام شهیق اختلاف فشار باعث راندن هوا به داخل ریه ها می شود، یعنی از فشار زیادتر (اتموسفیر) به فشار کمتر (ریه ها) انتقال می یابد.
۹-    فریکوینسی طبیعی یک جسم صلب بیشتر است یا یک جسم متخلخل ؟ (دو جسم یکسان اند و فقط جنس آنها با هم فرق می کند)
جسم صلب، زیرا ملکول های جسم صلب نزدیک تر بوده و باعث انتقال بهتر آن می شود.
۱۰-    سرعت صوت در مواد صلبی چون فولاد بیشتر از سرعت در لاستیک است، چرا؟
در فولاد، زیرا ملکول های آن متراکم تر بوده و از اهتزاز بیشتری  نسبت به لاستیک برخوردار است.
۱۱-    چگونه می توان به کمک بازتاب موج از روی یک جسم ، فاصله تا آن جسم را اندازه گرفت؟
فاصله عبارت است از حاصلضرب سرعت در مدت زمانی که موج آن فاصله را طی می کند. در اینجا ما سرعت بازتاب و زمان بازتاب را در اختیار داریم، پس به راحتی به می توانیم با ضرب آن دو فاصله جسم را تعیین کنیم.
۱۲-    در روش های التراسوند مخصوص چشم با استفاده از فریکوینسی های بالاتر از روش های التراسوند بطینی (در حدود ۵ در برابر ۲ میکرون هرتز)  ساخته می شوند، مزیت این کار چیست؟
زیرا هر چقدر فریکوینسی  بالاتر باشد، طول موج کوتاه تر است و در نتیجه ما می توانیم جزئیات بیشتری را مشاهده نماییم.
۱۳-    مزایای مقیاس دسی بل کدام اند؟ آیا یک تراز صوتی صفر دسی بل با شدت صفر متناظ است؟ توضیح دهید:
مزیت مقیاس دسی بل آن است که ما می توانیم شدت صوت را به صورت عددی بنویسیم –  خیر، زیرا صفر دسی بل آستانه شنوایی بوده و شدت آن صفر نیست.
۱۴-    با استفاده از امواج فراصوت چگونه می توان انسداد اوعیه را تشخیص داد؟
با استفاده از اثر داپلر می توان آن را تشخیص داد که ما طبق اثر داپلر داریم: تغییر در فریکوینسی به حرکت نسبی ناظر و چشمه بستگی دارد.
۱۵-    گوش میانی چگونه حساسیت شنوایی را افزایش می دهد؟
گوش میانی با استفاده از سه استخوانچه چکشی، سندانی و رکابی که به صورت رافعه ای با فایده مکانیکی دو برابر به یکدیگر وصل شده اند و همچنین  با استفاده از اختلاف قطر دریچه صماخ که ۲۰ برابر دریچه بیضی است، مجموعا ۴۰ برابر می تواند حساسیت شنوایی را افزایش دهد.
۱۶-    گوش میانی چگونه گوش داخلی را در برابر صدای بلند محافظت می کند؟
عضلاتی که سه استخوانچه گوش میانی را نگه داشته اند در هنگام تحریک با اصوات شدید منقبض شده، باعث کاهش تا ۳۰ برابر صوت به دریچه بیضی می شوند.
۱۷-    توضیح دهید که چرا عمل محافظتی گوش میانی کامل نیست، به ویژه در مورد نویز های ناگهانی و صداهای بسیار شدید طولانی؟
زیرا زمان مورد نیاز برای عکس العمل ۱۵ ثانیه است.
۱۸-    تفاوت بین ادراک و کمیت قابل اندازه گیری فزیکی کدام است؟
ادراک وابسته به اندام حسی است، اما کمیت یک مقدار ثابت و معین است.
۱۹-    مثالی درباره یک صوت بیاورید که شدید باشد اما بلند نباشد؟
صوتی با شدت ۴۰ دسی بل و فریکوینسی ۲۰۰۰ هرتز نسبت به صوتی با شدت ۲۰ دسی بل و فریکوینسی ۴۰۰۰ هرتز شدید است اما بلندتر نیست.
۲۰-    ارتباط بلندی با شدت صوت کدام است؟ اختلاف آنها کدام است؟ عوامل فیزیکی که بلندی به آنها بستگی دارد، کدام اند؟
نسبت مستقیم دارد، یعنی هر چقدر شدت زیادتر باشد صوت بلندتر به نظر می رسد – بلندی احساس ما از شدت صوت است که ما آنرا به صورت لوگاریتمی دریافت می کنیم اما شدت صوت به صورت خطی است – بلندی هم به شدت و هم به فریکوینسی وابسته است.
۲۱-    زیر و بمی و فریکوینسی چگونه به هم ارتباط می یابند، تفاوت آنها کدام است؟
هرچقدر فریکوینسی زیادتر باشد صدا زیرتر و هر چقدر فریکوینسی کمتر باشد صدا بم تر به نظر می رسد – فریکوینسی از لحاظ عددی با اختلاف ۱ قابل دریافت است اما زیر و بمی با اختلاف ۳٫
۲۲-    نویز محیطی اگر غیر قابل شنیدن باشد، مانند صداهای نسبتا شدید با فرکوینسی کم، معمولا برای شنوایی خطرناک نیست، چرا چنین است؟ آیا می توانید یک مورد استثنایی را در نظر بگیرید؟
زیرا در گستره شنوایی انسان نیست، مثلا صوت هایی با شدت ۴۰ دسی بل و قابل شنیدن نیست اما با همان شدت و فریکوینسی بالاتر قابل شنیدن است (۴۰ دسی بل و ۳۰۰۰ هرتز)
۲۳-     چگونه یک آزمون شنوایی می تواند معلوم نماید که نقص شنوایی از نوع رسانش است یا عصبی؟
برای تشخیص بیمارانی که دارای نقص رسانشی هستند از پروپی در پشت گوش   آنها استفاده می کنند که این پروپ باعث می شود که شدت ها و فریکوینسی های مختلف را به گوش داخلی هدایت کند که در این بین کار گوش خارجی و گوش میانی حذف می شود، اگر بیمار در این حالت تمام فریکوینسی ها و شدت ها را درک کرد پس مشکل رسانشی است اما اگر بیمار نتوانست در این حالت هم صوتی را درک کند، مشکل عصبی است که یا حلزون گوش و یا عصب های گوش دارای نقص می باشند.
۲۴-    چرا نقص شنوایی ناشی از نویز با شدت زیاد به احتمال خیلی زیاد در میانه گستره فریکوینسی قالبل شنیدن است؟
زیرا گوش به فریکوینسی های میانه حساس است که دلیل آن  حساسیت حلزون گوش  نسبت به بعضی فریکوینسی ها می باشد.
۲۵-    چرا برای هر نوع نقص شنوایی نمی توان از آله شنوایی استفاده کرد؟
زیرا آله شنوایی برای آن بیمارانی است که دارای نقص رسانشی باشند نه نقص عصبی.
۲۶-     آیون چیست؟ به موادی که الکترون ببازند و یا الکترون بگیرند آیون گویند.
۲۷-     انرژی پتانسیل الکتریکی و انرژی پتانسیل جاذبه ای چه شباهتی با هم دارند؟ تفاوت آنها در چیست؟
هر دو انرژی ذخیروی هستند – انرژی پتانسیل نسبت به موقعیت جسم است اما در پتانسیل الکتریکی اختلاف در الکتریسیته است.
۲۸-     رابطه ولتاژ (اختلاف پتانسیل) با انرژی کدام است؟
رابطه مستقیم دارد، ما می توانیم با مصرف انرژی اختلاف پتانسیل ایجاد کنیم.
۲۹-     چگونه ولتاژ (اختلاف پتانسیل) به فشار شبیه است؟
فشار معمولا از جایی که زیاد است به جای کمتر انتقال می یابد ، همانند ولتاژ که از چارچ مثبت به منفی انتقال می یابد.
۳۰-    میدان قوه یا ساحه برقی چیست؟ و چه تفاوتی با قوه دارد؟ هر چارچ در اطراف خود دارای یک ساحه برقی می باشد که به آن میدان قوه یا ساحه برقی گویند –  میدان قوه ساحه تاثیر قوه است اما قوه عامل به وجود آورنده میدان قوه است.
۳۱-    جریان الکتریکی و جریان سیالات چه شباهتی با هم دارند؟ تفاوت آنها در چیست؟ هر دو از اختلاف پتانسیل جریان می یابند – جریان الکتریکی ، جریان چارچ هاست اما جریان سیالات جریان ملکول هاست.
۳۲-     چگونه زمینی کردن تمام چارچ های اضافی را از بدن شخص خارج می کند؟ زیرا زمین  (به دلیل وجود نمک های موجود در خود) یک رسانش خوب می باشد.
۳۳-     میدان های مقناطیسی بدن ناچیزند. از این امر درباره جریان های الکتریکی در بدن چه نتیجه ای می توان گرفت؟ چون میدان مقناطیسی ضعیف است پس جریان الکتریکی در بدن نیز ناچیزند.
۳۴-     تصویر برداری NMR چیست؟ تشدید میدان مقناطیسی پروتون های بدن می باشد.
۳۵-     عوامل عمده تعیین شدت شوک الکتریکی کدام اند؟ چرا بدون در اختیار داشتن اطلاعات اضافی نمی توانیم بگوییم آیا یک ولتاژ مشخص خطرناک است یا بی خطر؟
مسیر عبور جریان، مدت دوام شوک، فریکوینسی   شوک، و اینکه ولتاژ (AC) یا (DC) باشد – زیرا باید مشخص شود که آیا ولتاژ (AC) یا (DC) است.
۳۶-      چرا مقاومت الکتریکی پوست مرطوب کمتر از مقاومت پوست خشک است؟ زیرا پوست مرطوب دارای آب است که نمک های منحل در آب رسانای خوبی می باشند به همین خاطر مقاومت آن کمتر است.
۳۷-     چرا انتظار داریم مقاومت الکتریکی خون و سایر مایعات بدن کم باشد؟ زیرا خون و سایر مایعات بدن دارای نمک های محلول در خون می باشد و این نمک ها رسانای الکتریکی خوبی هستند.
۳۸-     هنگامی که مسیر مستقیمی به قلب او راه داشته باشد.
۳۹-    آیا کسی که تزریق داخل وریدی  می شود ممکن است نسبت به میکروشوک حساس باشد؟ بله، زیرا خون دارای نمک های محلول در خود می باشند که آنها رسانای بسیار خوبی برای الکتریسیسته می باشند.
۴۰-     چرا هرگز نباید بیمار اتصال به زمین شود؟ زیرا در آن هنگام جریان به راحتی از بدن بیمار عبور کرده و به زمین انتقال می یابد.
۴۱-    آیا غلظت آیون های سدیم، پتاشیم و کلرین در خارج حجره ها بیشترین مقدار است یا در داخل آنها؟  آیون های سدیم و کلرین در خارج حجره بیشتر بوده وپتاشیم در داخل حجره.
۴۲-    اگر غشاء حجره نسبت به آیون های پتاشیم و نیز کلرین نفوذپذیر است، چرا در غشاء پخش نمی شوند تا غلظت در هر دو طرف برابر شود؟ زیرا در آن هنگام قوه های کولنی افزایش می یابند و برخی اآیون ها را پس بر می گردانند.
۴۳-     دپلاریزیشن –  ریپلاریزیشن – پتانسیل عمل را تعریف کیند؟ هنگامی که پتانسیل حجره به وضع نامتعارف خود یا قطبیت چارچ مثبت در داخل و چارچ منفی در خارج بر می گردد دپلاریزیشن  و هنگامی که پتانسیل حجره به وضع عادی خود یا قطبیت چارچ منفی در داخل و چارچ مثبت در خارج بر می گردد دیپلاریزیشن گویند. تغییر پتانسیل حجروی از منفی به مثبت و بر عکس در طی رپلاریزیشن و ریپلاریزیشن  یک پالس ولتاژ ایجاد می کند که این پالس عصبی را پتانسیل عمل گویند.
۴۴-    توضیح دهید که چرا میان تحریک های یک حجره حداقل فاصله زمانی وجود دارد. آیا این حداقل زمان به نوع حجره (مثلذا: حجره عصبی یا عضلانی) بستگی دارد؟ زیرا این فاصله زمانی ، فاصله بین  دپلاریزیشن و ریپلاریزیشن حجره است و بستگی به نوع حجره عصبی یا عضلانی دارد  که در عصبی این فاصله زمانی کم و در عضلانی بیشتر می باشد.
۴۵-     مزیت عصب های میلین دارد را بر حس خواص عایق کننده میلین توضیح دهید؟ ۱- باعث افزایش سرعت انتقال سیگنال ها می شود ۲- باعث جلوگیری از تداخل سیگنال ها می شود
۴۶-     چرا در       برای دستیابی به اطلاعات سه بعدی درباره قلب به بیش از سه الکترود نیاز داریم؟ زیرا قلب ساختمان سه بعدی دارد و اگر ما فقط از سه الکترود استفاده کنیم فقط می توانیم اطلاعاتی  از سطح قلب بدست آوریم.
۴۷-     تمایز فیزیکی میان انواع گوناگون امواج مغز (آلفا، بتا و مانند آنها) که در     ها اندازه گیری می شوند، چیست؟ تفاوت در فریکوینسی های دریافتی.
۴۸-     تطابق در بینایی چیست؟  آیا چشم معمولی به هنگام دیدن اجسام دور یا نزدیک کاملا در حال استراحت است؟ چه وقت چشم در حال تطابق کامل است؟ دیدن اجسام دور و یا نزدیک به وسیله نازک شدن و یا ضخیم شدن عدسی چشم را تطابق بینایی گویند –   چشم در حال دیدن اجسام دور در حال استراحت است  – هنگامی که فاصله جسم تا چشم برابر ۲۵ سانتی متر باشد.
۴۹-     چرا توان چشم هنگام دیدن اجسام در فواصل مختلف تغییر می کند؟  تا پرتوهای گسیل شده از جسم را بر روی شبکیه متمرکز کند.
۵۰-    عدسی چشم به هنگام دیدن اجسام دور باریکتر از موقعی است که اجسام نزدیک را نگاه می کند، توضیح دهید چرا؟ زیرا برای متمرکز ساختن پرتوهای نوری  عدسی باید نازک باشد.
۵۱-    چرا یک عدسی عینک با توان منفی برای تصحیح نزدیک بینی لازم است؟ زیرا چون خود عدسی از حالت نرمال خود بزرگتر می باشد و تصویر در جلوی شبکیه تشکیل می شود به همین خاطر عدسی  مقعر لازم است که پرتوهای گسیل شده را بر روی شبکیه متمرکز نماید.
۵۲-    چرا یک عدسی عینک با توان مثبت برای تصحیح دوربینی لازم است؟ زیرا چون خود عدسی  از حالت نرمال خود کوچکتر می باشد و تصویر در پشت شبکیه تشکیل می شود به همین خاطر عدسی محدب لازم است که پرتوهای گسیل شده را بر روی شبکیه تمرکز نماید.
۵۳-    اگر بخواهیم شکل قرنیه را برای اصلاح نزدیک بینی تغییر دهیم آیا باید انحنای آن را زیاد کنیم یا کم؟ باید کم کنیم.

دکمه بازگشت به بالا