ما به مشکلات واقفیم اما مشکلات دیگر را هم در نظر گیرید

اشاره: آنچه را در زیر می خوانید، جوابیه وزارت تحصیلات عالی به نامه وارده ای است که در شماره ۲۲۱ روزنامه تحت عنوان» زمستان سوزناک، بی سرپناهی فارغان و امتحان کانکور» را به نشر رسیده بود.
 درنگی برنامه وارده م. ع. غزنوی که در شماره دو صدو بیست و یکم ۸صبح تحت عنوان «زمستان سوزناک، بی سرپناهی فارغان و امتحان کانکور» به نشر رسیده است.
 از مسوولان محترم ۸صبح خواهشمندیم این مطلب را در پاسخ به نامه وارده ای که در این روزنامه چاپ شده بود، به نشر بسپارند.
وزارت تحصیلات عالی در راستای به وجود آوردن نظام آموزشی با کیفیت و تعهد روی توسعه و انکشاف تحصیلات عالی، شفافیت و قانونیت و جلوگیری از سو استفاده در ساحات اکادمیک در موسسات تحصیلات عالی و دانشگاه ها تلاش گسترده ای را انجام داده است.
 چنان که شمار داوطلبان امتحان کانکور در دو سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و برای ما قابل افتخار است. به طور مثال؛ در سال ۱۳۸۶ بیشتر از پنجاه هزار تن و در سال ۱۳۸۷ بیشتر از هفتاد هزار تن در کانکور اشتراک کردند و قرار است امسال بیشتر از نود هزار تن، امتحان کانکور را در ۲۲ حوزه سپری نمایند.
 چگونگی ثبت نام، اخذ امتحان شمول، ارزیابی امتحان و نحوه معرفی داوطلبان مستحق به واحد های  موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی، مرحله های معین را با در نظر داشت شرایط و امکانات تخنیکی سپری می کند. همگام با پیشرفت های تکنولوژی و سیستم های الکترونیکی، اقدام های مشخص در مورد تجهیزات ریاست امتحانات کانکور به تکنولوژی معلوماتی و سیستم های پیشرفته الکترونیکی صورت گرفته است. چنان که در سال ۱۳۸۷ یک سیستم جدید و پیشرفته کمپیوتری(ORM solution) جهت شمول و ثبت نام و ارزیابی داوطلبان کانکور ترتیب شده است. تهیه لیست مستحقین شمول در امتحان، تفکیک داو طلبان مستحق و غیر مستحق به امتحان، معرفی کود خاص برای هر ولایت، تهیه لیست های داوطلبان باعکس های سکن شده در آن، ذخیره سوال های با جواب های مربوط آن، انتخاب سوال های فورم های مختلف امتحان و عدم تکرار سوال های استفاده شده، ارزیابی شفاف و محفوظ(Jumbling)  سوال های امتحان و معرفی داوطلبان مستحق به واحد های تحصیلی با در نظر داشت انتخاب و نمره به دست آورده آنها در امتحان، بدون موجودیت امکانات مداخله شخصی و مزایای خاص دیگر در این سیستم موجود است. چنان که ریاست امتحانات تمام کار خود را مطابق به سیستم جدید امتحان گیری در سه مرحله تقسیم نمود:
در مرحله اول فورم های ثبت نام با استفاده از سیستم متذکره دیزاین شد و در مطبعه وزارت تحصیلات عالی به تعداد(۱۲۰۰۰۰) چاپ گردید. مطابق به توافق وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف، خانه پری فورم ثبت نام را وزارت معارف به عهده گرفت که تاخیر در این امر مسوولیت وزارت تحصیلات عالی نیست.
برای وزارت تحصیلات عالی امتحان کانکور یکی از موضوعات اساسی است که بدان توجه صورت گرفته است. ایجاد بانک سوال ها و افزایش تعداد سوال های جدید در سیستم، نشان دهنده ی کار برای فراهم نمودن سهولت ها برای داوطلبان امتحان کانکور می باشد.
به همین گونه، در زمینه ی فراهم نمودن سهولت ها برای داوطلبان امتحانات، جریان ثبت نام هم زمان با توزیع کارت صورت می گیرد. اخذ امتحان کانکور ساده گردیده و تعداد سوال ها  از دو صد و ده به یک صد و شصت سوال تقلیل یافته است.
این در حالی است که امتحان کانکور مطابق به یک پلان قبلا ترتیب شده، همه ساله در سراسر کشور اخذ می گردد و نتایج آن بعد از انجام امتحان کانکور در سراسر کشور اعلان می گردد.
 متاسفانه یکی از آخرین ولایت های که فورم های ثبت نام را ارسال نموده، ولایت غزنی و به خصوص ولسوالی های جاغوری و مالستان بود، در حالی که امتحان ولایت غزنی بنابر سردی هوا در جمع ولایات بدخشان، غور و  بامیان در اولویت قرار داشت، به دلیل این امر وزارت تحصیلات عالی نتوانست امتحان ولایت غزنی را در زمان پیشتر از این برگزار نماید.
در این ارتباط، به تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۷ فورم های ثبت نام فارغان لیسه های ولایت غزنی، جهت دیتا انتری به وزارت تحصیلات عالی مواصلت ورزید و به تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۷(یعنی ۱۳ روز بعد از آن) امتحان کانکور به مدت دو روز اخذ شد.
 امتحان از فارغان لیسه های ولایات بدخشان، غور، بامیان و دایکندی، که فورم های ثبت نام را به موقع ارسال نموده بودند، به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۷ اخذ شد.
 در این خصوص بار ها با وزارت محترم معارف در مورد ولایت غزنی تماس گرفته شد، ولی دلیلی که ارایه می شد، این بود که نسبت مشکلاتی امنیتی از بعضی ولسوالی های این ولایت فورم های ثبت نام مواصلت نورزیده است.
بنابراین، طوری که گفته شد، این وزارت با کار خستگی ناپذیر برای توسعه، شفافیت و قانونیت در کشور متعهد است و نویسنده شاید با احساسات دور از منطق و واقعیت، تمام این حقایق را نادیده می گیرد و باورمندیم اگر مشکلات امنیتی را درک می کرد و از دیر رسیدن فورم های ثبت نام آگاه می بود، چنین سوزناک و تند نمی نوشت.
وزارت تحصیلات عالی اشتیاق و انگیزه فارغان را درک می کند و به آن افتخار می نماید. وزارت تحصیلات عالی از این نیز آگاه است که در بسیاری نقاط کشور فارغان برای سپری نمودن امتحان کانکور با مشکلاتی همراه می باشند. اما بر همه معلوم است که مشکلات در کشور ما آن قدر زیاد است که نمی توان آن را در یکی دو سال رفع نمود. از این جا است که از فارغان محترم  تقاضا می کنیم در کنار خواسته های شان مشکلاتی را که وجود دارد، نیز درک کنند. وزارت تحصیلات عالی به همه فارغان لیسه ها افتخار می کند و در این راستا هیچ گونه اولویت و یا تبعیض بر هیچ اساسی قایل نیست. از طرف دیگر وزارت تحصیلات عالی در راستای ارتقای کیفیت در  عرصه های گوناگون کارهای کرده است که اگر فارغان ما وارد دانشگاه ها شوند، آن را درک می کنند.

دکمه بازگشت به بالا