سیلی دیگری از دولت اسلامی ایران بر صورت مهاجران افغان

«شرکت دانشجویان افغان در امتحان کانکور ممنوع است.»
این جمله در نخستین صفحه ورق های امتحان کانکور شمولیت در دانشگاه های دولت اسلامی ایران در سال جاری نوشته شده و اعلان صریحی است در برابر حق تحصیل دانش آموزان مهاجر افغان در ایران.
باید گفت این اولین باری نیست که سیاست خشونت و ستیز با مهاجران افغان در ایران طرح و پی گیری می شود. بلکه این سیاست، سال ها است که در مورد مهاجران افغان به انحای مختلف عملی شده و مبتنی بر آن تا کنون هزاران مهاجر افغان به زور و به خصوص در این چند سال اخیر، در بد ترین و سرد ترین فصل سال، از ایران اخراج شده و می شوند.
این دولت همسایه و اسلامی، در سال ۱۳۸۶ تلاش کرد تا از تحصیل کودکان افغان و حتا ادامه فعالیت مکتب های خصوصی افغان ها نیز جلوگیری نموده و به این ترتیب هزاران کودک مهاجر را از حق تعلیم و تربیه محروم نموده و محکوم به بی سوادی نماید.
این را می دانیم که برخورداری از حق تحصیل یکی از حقوق ابتدایی بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت به آن تاکید شده است. بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می‌کند:
«هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد. تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند».
از طرفی هم مطابق به قانون مهاجرت، افراد مهاجر به محض پذیرفته شدن درخواست مهاجرت ‌شان، شهروند همان جامعه ای که در آن مهاجرت نموده اند محسوب شده و از کلیه حقوق شهروندی آن جامعه برخوردار می شوند.
به همین دلیل ممانعت از تعلیم و تحصیل مهاجران افغان در ایران نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی آنان محسوب می‌شود.
گزارش های تایید شده در این مورد حکایت های جالبی دارد که در حقیقت گویای بازی دولت اسلامی و همسایه ما، ایران، با مهاجران  بیچاره و مجبور افغان است که سال ها است گرفتار آن بوده و درد می کشند.
گفته می شود در اوایل همان گونه که در شروع گزارش نوشته شده است، شرکت دانش آموزان افغان در امتحان کانکور به صورت عموم ممنوع شده و حتا دست یابی دانش آموزان مهاجر به دفترچه  کانکور که از طریق پایگاه های پستی توزیع می شود ممکن نبود واگر گاهی بعضی از این دانش آموزان هوس دست یابی به این کتابچه ها را می نمودند، باید ده هزار تومان به یکی از این مراکز می پرداختند تا به یک نوت از این کتابچه ها دست می یافتند. ولی باز هم نمی دانیم چگونه در آخرین روز های امتحان کانکور به تعدادی از این دانش آموزان اجازه داده شده است که در امتحان کانکور شرکت نمایند.
اما در ادامه بازی های این دولت دوست و اسلامی، کسانی که در امتحان کانکور قبول شده اند، هنگام ثبت نام به مشکلی دیگری برخورده اند که گویای همان نیت ذهنی و همیشگی دولت مردان این کشور اسلامی است. نیتی که هدف اصلی آن زجر بیشتر مهاجران بوده و به نحوی تحت فشار قرار دادن آن ها است.
مبتنی بر این بازی، تمام کسانی که در امتحان کانکور موفق شده اند، مجبور اند تا تمام اسناد و مدارک مهاجرت خانواده اش را به ریاست دانشگاه تسلیم نموده و به این ترتیب خود و خانواده اش را فاقد مدرک نموده و خود به خود زمینه ی اخراج خود و خانواده اش را از ایران فراهم نمایند. از طرفی هم این دانشجو مجبور است با اخد ویزای تحصیلی از دولت ایران وارد دانشگاه شود؛ چیزی که از قبل غیرممکن بوده و در نهایت به معنای ادامه همان سیاست ستیز با مهاجران و محکوم نمودن آنان به بی سوادی و محرومیت از حق تحصیل است.

دکمه بازگشت به بالا