دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (وروستۍ او اتلسمه برخه)

دریېم جدول: په ټولنه کې دبوختیا لرلو (کار) او تاوتریخوالی ترمینځ ورته اړیکې

دټولنی له خوا فزیکی تاوتریخوالی    کارلرونکی    بیکاره    شمیر    په هرو سلو کې
وهل، ټکول    ۲۱٫۷۴٪    ۷۸٫۲۶٪    ۲۳    ۱۰۰٪

په لرګیو او ډبرو وهل    ۱۷٫۷۸٪    ۸۲٫۲۲٪    ۹۰    ۱۰۰٪
دمعلولیت لرونکی کس ته دتوکو غورځول    ۳۱٫۳۰٪    ۶۸٫۹۷٪    ۶۱۹    ۱۰۰٪
ټول شمیر    ۳۹٫۶۲٪    ۶۰٫۶۸٪    ۷۳۲    ۱۰۰٪
دټولنی له خوا لفظی تاوتریخوالی
توهینول او ریشخند وهل    ۳۷٫۵۶٪    ۶۲٫۴۴٪    ۴۱۸    ۱۰۰٪
پیغور ورکول    ۳۸٫۹۸٪    ۶۱٫۰۲٪    ۲۳۶    ۱۰۰٪
بی ځایه ترحم    ۲۹٫۰۳٪    ۷۰٫۹۷٪    ۹۳    ۱۰۰٪
ټول شمیر    ۳۹٫۶۲٪    ۶۰٫۳۸٪    ۹۵۴    ۱۰۰٪

 

۲- دنورو معلوماتو له پاره جدولونه
په ولایتونو کې دځواب ورکونکو ویشنه
د۱۸۰۲ کسانو څخه چې معلولیت یی درلودی او پوښتنلیکونه یی ډکی کړی دی دهغوی ولایتونه په لاندی جدول کې لیکل شوی.
څلورم جدول:
پنځم جدول:

دمعلولیت سبب    په هرو سلو کې    دځواب ورکونکو شمیر
بی ځوابه    ۱٫۹٪    ۲۱
دموره داسی زیږیدلی    ۱۲٫۸٪    ۱۳۹
تاوتریخوالی او فردی مخالفت    ۳٫۱٪    ۳۴

داخلی جګړې    ۳٫۱٪    ۳۴
ناروغی    ۵۸٫۸٪    ۶۳۶
طبیعی پیښی    ۶٫۶٪    ۷۱
ترافیکې پیښی    ۲٫۵٪    ۲۷
نور موارد    ۰٫۶٪    ۶
ټول شمیر    ۱۰۰٪    ۱۰۸۲

پنځم جدول:

ولایتونه    په هرو سلو کې    دځواب ورکونکو شمیر
کابل    ۱۳٫۲٪    ۱۴۳
بلخ    ۶٫۷٪    ۷۲
هرات    ۷٫۶٪    ۸۲
ننګرهار    ۶٫۰٪    ۶۵
لغمان    ۸٫۵٪    ۹۲
پکتیا    ۶٫۶٪    ۷۱
بامیان    ۶٫۵٪    ۷۰
پروان    ۶٫۵٪    ۷۰
کندز    ۶٫۰٪    ۶۵
تخار    ۶٫۵٪    ۷۱
بادغیس    ۶٫۶٪    ۷۰
هلمند    ۴٫۵٪    ۴۹
جوزجان    ۷٫۲٪    ۷۸
ټول شمیر    ۱۰۰٪    ۱۰۸۲
 

 

دکمه بازگشت به بالا