دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (اولسمه برخه)

خو هغه څه چې په مستقیمه توګه کولای شی، چې دمعلولیت لرونکو کسانو په ژوند کې مثبت بدلون راولی هغه لکه لوست کول، بوختیا لرل او دعاید پیداکول هغه عوامل دې چې دپورته کسانو رضایت، دکورنۍ اقتصادی حالت او په ټولنه او کورنیو کې ددوی سره چلند ښه کړی.

• دمعلولیت لرونکې کسانو له پاره دبوختیااو کار پیدا کول هم کولای شی چې دمعلولیت لرونکو کسانو دستونزو کچه راټیټه کړی.
• دلومړنیو زده کړو پروګرامونو پرانستل په ځانګړی توګه دلوست کورسونه کولای شی چې دمعلولیت لرونکو کسانو له پاره دکار زمینه برابره کړی.
په ودانیو کې دمعلولیت لرونکو کسانو له پاره اسانتیاوی برابرول چې دوی وکولای شی پخپلو څوکېو (ویل چېر) او یا نورو توکو سره هغه ته وخیژی، چې په دې ډول پورته کسان دټولنې څخه جلا پاته نه شی.
پاتې لری
 

لومړی جدول:

په کورنیو کې دمعلولیت لرونکو کسانو رول    په هر سلو کې    دځواب ورکونکو شمیر
پلار    ۵۰٫۷٪    ۴۹۱
مور    ۱۰٫۶٪    ۱۰۳
زوی    ۲۶٫۳٪    ۲۵۵
لور    ۸٫۶٪    ۸۳
نور موارد    ۳٫۷٪    ۳۶
ټول شمیر    ۱۰۰٪    ۹۶۸

 

 

دویېم جدول: دولایتونو په پرتله دلوست دتوپیر کچه
 ولایتونه    نالوستی    لوستی    ټول شمیر    په هر سلو کې
کابل    ۶۳٫۱۷    ۶۳٫۸۳    ۱۴۱    ۱۰۰٪
مزار شریف    ۳۰٫۵۶    ۶۹٫۴۴    ۷۲    ۱۰۰٪
هرات    ۵۴٫۸۷    ۴۵٫۱۲    ۸۲    ۱۰۰٪
کندهار    ۵۷٫۱۴    ۴۲٫۸۶    ۶۳    ۱۰۰٪
ننګرهار    ۴۹٫۴    ۵۰٫۶    ۸۳    ۱۰۰٪
لغمان    ۵۶٫۴    ۴۳٫۹۶    ۹۱    ۱۰۰٪
پکتیا    ۷۷٫۴۶    ۲۲٫۵۴    ۷۱    ۱۰۰٪
بامیان    ۷۶٫۸۱    ۲۳٫۱۹    ۶۹    ۱۰۰٪
پروان    ۵۸٫۵۷    ۴۱٫۴۳    ۷۰    ۱۰۰٪
کندز    ۵۳٫۸۵    ۴۶٫۱۵    ۶۵    ۱۰۰٪
تخار    ۵۹٫۷    ۴۰٫۳    ۶۷    ۱۰۰٪
بادغیس    ۶۶٫۲    ۳۳٫۸    ۷۱    ۱۰۰٪
هلمند    ۷۳٫۴۷    ۲۶٫۵۳    ۴۹    ۱۰۰٪
جوزجان    ۶۶٫۶۷    ۳۳٫۳۳    ۷۸    ۱۰۰٪
ټول شمیر    ۵۶٫۴۴    ۴۳٫۵۶    ۱۰۷۲    ۱۰۰٪

 

 

دکمه بازگشت به بالا