دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (پنځلسمه برخه)

کارلرل او دمرستو پیدا کول:
دکارلرلو او دټولنېزو موسسو او ارګانونو څخه دمرستو ترلاسه کولو ترمنځ هم ورته اړیکی شته که څه هم دکار لرونکو او بیکاره معلولیت لرونکو کسانو ترمینځ ددولتی او غیر دولتی موسسو دمرستو دترلاسه کولو په اړه ډیر توپیر نشته، خو کار لرونکې کسان بیا تر بیکاره کسانو ډیر پرخپل کار متکی دی او ډیر لږ دموسسو دمرستو څخه ګټه اخلی یا په بله ژبه کار لرونکې معلولیت لرونکی ۲۷٫۵٪ او بیکاره بیا ۷۲٫۵٪ ددولتی موسسو څخه ګټه ترلاسه کوی.

۴- دعاید لرل او په ټولنه او کورنیو کې (معلولیت لرونکی) دتاوتریخوالی ترمینځ اړیکې:
دعاید ترلاسه کول (لرل) او په ټولنه کې دمعلولیت لرونکو کسانو په مقابل کې دتاوتریخوالی ترمینځ اړیکی شته. لکه څنګه چې دلسم جدول څخه معلومیږی هغه معلولیت لرونکو چې دهغوی میاشتنی عاید لږ وو او یا هیڅ نه وو ، په ټولنه او کورنیو کې له ډیر تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی.

 

یو لسم جدول: په کورنیو کې دمیاشتنی عاید او دتاوتریخوالی د ډولونو ترمینځ ورته اړیکی لرل
میاشتنی عاید    دټولیزو ټولنو څخه منع کول    دمیلمستیاو څخه منع کول    ددوستانو دکورنو نه منع کول    دټولیزو مراسمونه منع کول    بی ځایه ترحم    پیغور ورکول    توهینول
بی عایده    ۵۱٫۲٪    ۴۸٫۴٪    ۵۳٫۳٪    ۷۰٫۴٪    ۴۳٫۲٪    ۴۸٫۶٪    ۶۵٫۲٪
۹۹۹- ۰    ۲۵٫۶٪    ۳۵٫۵٪    ۱۳٫۳٪    ۱۴٫۸٪    ۲۴٫۲٪    ۳۱٫۱٪    ۲۱٫۷٪
۳۴۹۹- ۱۰۰۰    ۲۳٫۳٪    ۹٫۷٪    ۲۶٫۷٪    ۱۴٫۸٪    ۲۹٫۵٪    ۱۸٫۷٪    ۸٫۷٪
۹۹۹۹- ۳۵۰۰    ۰٪    ۳٫۲٪    ۰٪    ۰٪    ۱٫۱٪    ۱٫۷٪    ۰٪
۱۸۹۹۹- ۱۰۰۰۰    ۰٪    ۰٪    ۰٪    ۰٪    ۱٫۱٪    ۰٪    ۴۳٫۵٪
+۱۹۰۰۰     ۰٪    ۳٫۲٪    ۶٫۷٪    ۰٪    ۱٫۱٪    ۰٪    ۰٪
ټول شمیر    ۸۶    ۳۱    ۱۵    ۲۷    ۹۵    ۲۴۱    ۲۳
په هر سلو کې    ۱۰۰٪    ۱۰۰٪    ۱۰۰٪    ۱۰۰٪    ۱۰۰٪    ۱۰۰٪    ۱۰۰٪ 

په کورنیو او ټولنه کې هغه معلولیت لرونکو چې عاید یې درلود په هغو کې دلفظی، فزیکی او د ازادۍ سلبولو تاوتریخوالی کچه تر نورو  ټیټه  وه، کوم چې هغوی عاید نه درلودی او دلفظی تاوتریخوالی په برخه کې هم هغه کسان چې د هغوی عاید ډیر وو دهغو کسانو په پرتله چې بی عایده وه یا یې عاید لږ وو نو دتاوتریخوالی کچه یې بیخې لږ وه او ددغه ګروپ څخه لږو کسانو وویل چې ددوی شخصی ازادی سلب شوې ده، او یا یې ټولیزو مجلسونو ته نه دی پری ایښی که چېری موږ ټولنې ته نظر واچوو نو بیا هم دعاید موضوع دمعلولیت لرونکو کسانو په اړه دتاوتریخوالی کچه لوړه او ټیټه کړې ده یا نی هغه کسان چې عاید یې دنور په پرتله ډیر وو نو برعکس دده په اړه تاوتریخوالی لږ وو (لفظی تاوتریخوالی) داهم باید ووایو چې فزیکی تاوتریخوالی او دازادیو دسلبولو تاوتریخوالی بله هغه موضوع ده چې معلولیت لرونکې کسان ورسره مخامخ دی. نو دې نتیجی ته رسیږو چې دعاید کچه کولای شی په ټولنه کې دتاوتریخوالی کچه راټیټه کړی او یا خوبیخی یې دمینځه یوسی خو دا په دې مانا هم نه ده چې عاید په مستقیمه توګه دټولنې او کورنۍ دتاوتریخوالی مخه نیسی دبلګې په توګه لکه دمخه مو چې وویل دعاید لرل هم دلوست او کار په لرلو پورې  اړه لری او دا دواړه بیا دتاوتریخوالی دمختلفو ډولونو سره په اړیکو کې دی کوم چې په ټولنه کې جاری دی. نو نشو کولای چې په قطعی توګه دعایدو او دتاوتریخوالی ترمینځ اړیکې یو ثبوت شوی واقعیت وګڼو، او دا دمعلولیت لرونکو کسانو په اړه دبشر دحقونو تر پښولاندی کولو سبب بولو خو دعاید لرلو عناصرو دکچو ترمینځ ورته اړیکې شته او دا دشمیرنی یو مهم اصل شمیرل کېږی.
پاتې لړی

دکمه بازگشت به بالا