دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (څوار لسمه برخه)

بوختیا لرل او په ټولنه او کورنیو کې چلند:
دکارلرل د کورنۍ او ټولنې د چلند له ډول سره شمېرنى یاارقامی تړاوو لری. لکه څنګه چې په نهم جدول کې څرګندیږی هغه معلولیت لرونکی کسان چې بوختیا لری په ټولنه کې دبیکارانو په پرتله لږ دتاوتریخوالی سره مخامخ کېږی په دې مانا چې بیکاره معلولیت لرونکی کسان له ډول ډول تاوتریخوالی لکه لفظی، فزیکی تاوتریخوالی او د فردی ازادیو له ځنډ سره مخامخ کېږی،

 

 

په داسی حال کې چې کار لرونکی کسان یوازی دلفظی تاوتریخوالی سره مخامخ دی دشمیرنو له مخی ۳۷٫۵۶٪ کار لرونکې او ۶۲٫۴۴٪ بیکاره معلولیت لرونکی کسان دتاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی دمثال په ډول بیکاره کسان تر کار لورنکو ډیر ځله د وهلو، ټکولو سره مخامخ شوی دی، رټل شوی او دپیغور وړګرځیدلی دی او یا هم په ټولیزو مجلسونو کې دهغوی دګډون مخه نیول کېږی.
(په ضمایمو کی دریم جدول په ټولنه کې دبوختیا لرونکو او بیکاره کسانو دتاوتریخوالی اړیکی راښیی)

لسم جدول: دکارلرونکو او بیکاریو او په ټولنه او کورنیو کې د تاوتریخوالی تر مینځ ورته اړیکې
فزیکی تاوتریخوالی    کارلرونکی    بیکاره    شمیر    په سلو کې
وهل، ټکول    ۲۲٫۹٪    ۷۷٫۱٪    ۳۵    ۱۰۰٪
په لرګیو او ډبرو وهل    ۲۴٫۶٪    ۷۵٫۴٪    ۶۹    ۱۰۰٪
دکالیو څیرل او دشخصی توکو ماتول    ۵۰٫۰٪    ۵۰٫۰٪    ۱۰    ۱۰۰٪
بندیانول او سوځول    ۲۸٫۶٪    ۷۱٫۴٪    ۷    ۱۰۰٪
نور ټوله ډولونه    ۲۸٫۶٪    ۷۱٫۴٪    ۱۴    ۱۰۰٪
ټول شمیر    ۳۹٫۸٪    ۶۰٫۲٪    ۹۳۸    ۱۰۰٪
لفظی تاوتریخوالی
بد ویل    ۱۸٫۲٪    ۸۱٫۸٪    ۲۲    ۱۰۰٪
رټل او پیغور ورکول    ۲۵٫۸٪    ۷۴٫۲٪    ۲۲۹    ۱۰۰٪
بی توجهی کول او بی اعتنایې    ۴۴٫۹٪    ۵۵٫۱٪    ۸۹    ۱۰۰٪
ټول شمیر    ۳۹٫۶٪    ۶۰٫۴٪    ۹۴۱    ۱۰۰٪
دفردی ازادیو سلبول
په ټولیزه ټولنو کې دهغوی دګډون مخه نیول    ۲۲٫۹٪    ۷۷٫۱٪    ۱۰۹    ۱۰۰٪
ددوستانو دکورونو څخه منع کول    ۲۳٫۱٪    ۷۶٫۹٪    ۱۳    ۱۰۰٪
په میلمستیاو کې له ګډون څخه ایسارول    ۳۴٫۴٪    ۵۶٫۶٪    ۳۲    ۱۰۰٪
ټول شمیر    ۳۹٫۷٪    ۶۰٫۳٪    ۸۷۹    ۱۰۰٪

 

 

دکورنیو په وسیله لفظی تاوتریخوالی    لوستی     نالوستی    ټول شمیر    په سلو کې
بد چلند کول    ۴۳٫۵٪    ۵۶٫۵٪    ۲۳    ۱۰۰٪
پیغور ورکول او رټل    ۳۴٫۲٪    ۶۵٫۸٪    ۲۴۰    ۱۰۰٪
پام نه کول –  بی اعتنایې    ۴۱٫۷٪    ۵۸٫۳٪    ۹۶    ۱۰۰٪
دکورنیو لخوا دفردی ازادیو سلبول
دټولیزو مجلسونو څخه منع کول    ۳۱٫۳٪    ۶۸٫۸٪    ۱۱۲    ۱۰۰٪
ددوستانو دکورونو څخه منع کول    ۴۰٪    ۶۰٪    ۱۵    ۱۰۰٪
دمیلمستیاوو څخه منع کول    ۲۵٪    ۷۵٪    ۳۲    ۱۰۰٪
دټولنې له خوا دتاوتریخوالی ډولونه
توهینول    ۴۵٫۹٪    ۵۴٫۱٪    ۴۵۱    ۱۰۰٪
پیغور ورکول    ۳۵٫۱٪    ۶۴٫۹٪    ۲۵۱    ۱۰۰٪
بی ځایه ترحم    ۳۷٫۶٪    ۶۲٫۴٪    ۱۰۱    ۱۰۰٪
 

 

پاتې لړی

دکمه بازگشت به بالا