دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (دیار لسمه برخه)

لوست لرل دمرستو په اخیستلو کې هم ډیره مرسته کړیده، دمثال په توګه نالوستو معلولیت لرونکو کسانو دلوستو معلولیت لرونکو څخه لږه مرسته لاس ته راوړې ده. دځینو مرستو لکه روزنیزی نغدی دکالیو او خوړلو او دروغتیایې مرستو په برخه کې لوست لرونکو ډیره مرسته ترلاسه کړې ده کوم چې نالوستو کسانو کړې ده په ټولیزه توګه هغه معلولیت لرونکې کسان چې نالوستی دی یوازی پرغیر رسمی مرستو باندی یې تکېه کړې ده،

په داسی حال کې چې لوستی معلولیت لرونکی کسان دهغه په څنګ کې ددولتی او غیر دولتی ارګانونو څخه مرستی ترلاسه کړی دی. لکه څنګه چې مو مخکی وویل لوست دبوختیا سره هم اړیکې لری، نو ددې عنصر (بوختیا) دروښانه کولو له پاره مو راتلونکی بحث دغې موضوع ته ځانګړى کړى دی، هغه سوالونه چې په دې بحث کی کېږی عبارت دی له:
آیا دیوې بوختیا لرل دهغو ستونزو څخه چې معلولیت لرونکی کس یې لری دهغه کچه راټیټوی؟
آیا هغه معلولیت لرونکی کسان چې بوختیا لری دبیکاره معلولیت لرونکو په پرتله په ټولنه کې او په کورنیو کې خوشاله ښکاری؟
لوست او په کورنۍ کې دمعلولیت لرونکی کس سره چلند:
لوست دکرونیو غړو دچلند تر څنګه په ټولنه کې هم دمعلولیت لرونکی دچلند سره اړیکی لری، لکه څنګه چې معلولیت لرونکو کسانو ځواب ورکړى دی نو لوست لرونکې کسان پخپلو کورنیو کې دنالوستو کسانو څخه ډیر رضایت لری. دغه څه داهم څرګندوی چې په کورنیو کی ددغه کسانو سره تاوتریخوالی او بد چلند نه کېږی. نالوستی معلولیت لرونکې کسان په کورنیو کې له ډیرتاوتریخوالو سره لکه پیغور ورکول، توهینول، ریشخند وهل او نورو تاوتریخوالو سره مخامخ دی. او هم نالوستو معلولیت لرونکو کسانو دا شکایت درلود چې کورنیو یې ددوی فردی ازادی سلب کړې ده او هغوی اجازه نه ورکوی چې دوی ټولیزو مجلسونو او یا هم ددوستانو په ټولنو، او یا دزیارت تللو په مراسمو کې ګډون وکړی، نو ددوی په مخ کې خنډونه اچوی خو دمعلولیت لرونکی کس سره چلند کول پخپله دکورنیو دغړو په لوست او فرهنګ پوری هم اړه لری خو ددې موضوع ژوره څیړنه ډیره ګرانه وه او دغه څیړنه هغه نشی ترسره کولای ځکه چې دټولو کورنیو دفرهنګ او لوست دسطحی شمیرنه زموږ سره نشته، خو داسی هم اټکل کولای شو که چېری یو معلولیت لرونکی کس لوست ولری نو کېدای شی چې دده دکور نور غړی هم لوستی کسان وی او یا ووایو چې د معلولیت لرونکی کس لوست به دهغه کورنۍ دغړو پر چلند مثبته اغیزه کوی چې دده سره سم چلند وکړی، په هرصورت لوست کولای شی چې دمعلولیت لرونکی کس په مقابل کې دهغه دکورنۍ دغړو دچلند ته بدلون ورکړی، خو ټولنه بیا دلوستی او نالوستی معلولیت لرونکی کس په وړاندی بیل، بیل چلند کوی.
پاتې لړی

دکمه بازگشت به بالا