دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (یوو لسمه برخه)

۱ـ جنسیت:
جنسیت یو دهغه بدلونونکو څخه دی، چې دهغه پراساس په ټولنه کې دښځو او نارینه وو تر مینځ توپیرونه او تبعیضونه پیښیږی. معمولا دافغانستان ټولنه یو نرواکه (نر پاچاهی) ټولنه ده او پر لرغونو دودونو باندی ولاړه ده، او په ډیرو برخو کې ښځی د تبعیض سره مخامخ کېږی. نو له دې له امله جنسیت ددې سبب ګرځی چې معلولیت لرونکې ښځې او نارینه دعاید پیداکولو په برخه کې یو دبل سره توپیر ولری او هم ددوی په برخه کې د ټولنې چلند یو دبل سره فرق کوی.

لکه چې په دې څیړنه کې ښکاره شوی ده په ډیرو برخو کې ښځی د نارینه وو په پرتله دبیکاری سره مخامخ دی. شپږم جدول راښیی چې دښځو په ګروپ کې دبیکاری کچه تر نارینه وو ډیره ده (مطلب معلولیت لرونکی ښځی او نارینه دی) او دغه ورته تړلی شمیرنی مانا لرونکې ورته تړلی شمیرنی دی، یا نی دغه ورته تړنی دبیکاری او جنسیت بدلونونکی پر اساس دیو چانس پراصل نه دی جوړ شوی.
جنسیت دلوست سره هم اړیکی لری چې دا موضوع ترمخه هم تر بحث لاندی نیول شوی دی څرنګه چې لوست او بوختیا هم یو تر بله تړلی دی نو دا د حیرانتیا ځای نه دی چې د جنسیت کچه دعاید په لاس ته  راوړلو باندی هم اغیزه کوی.
میاشتنی عاید
په ټوله شمیره کې دښځو میاشتنی عاید تر نارینه وو لږ دی،چې دا پخپله ددې ښودنه کوی چې معلولیت لرونکی ښځې ترنارینه وو په نامطلوب (بد) حالت کې ژوند کوی یانی دسواد سطحه یې لږ ده او دبیکاری کچه یې ډیره ده. دیادونی وړ ده چې په ټولنه کې دجنسیت په برخه کې دښځی او نارینه وو په باب چلند توپیر کوی په دې مانا چې معلولیت لرونکې نارینه دکور نه دباندی تر معلولیت لرونکو ښځو ډیر وهل ټکول کېږی او د دخلکو له خوا ډیری ډبری پری اورول کېږی.  په داسې حال کې چې په دې برخه کې دشکایت لرونکو ښځو شمیر لږه ده. په لومړی سرکې داسی معلومیږی چې ګواکې معلولیت لرونکې ښځودرناوى ترنارینه وو ډیر کېږی، په داسی حال کې چې په ټولنه کې ښځی دکورونو څخه دنارینه وو په پرتله ډیری لږ راوځی، دغه څه باید زموږ په فکر کې اوسی. دافغانستان ټولنه یوه تړلې ټولنه ده، نو دښځو دټولنېزو کارونو له پاره فرصت ډیر نه دی، معلولیت لرونکی ښځې نظرو هغه ښځو ته چې معلولیت نلری دډیرو خنډونو سره مخامخ دی. دمعلولیت لرونکو کسانو تر مینځ دجنسیت په اړه دستونزو ورته اړیکی له هغه څه نه پیچلی دی کوم چې موږ پورته بحث پری وکړ چې دغه کسان په ټولنه کې ورسره مخامخ دی. دمثال په توګه معلولیت لرونکی نارینه په ټولنه کې تر معلولیت لرونکو ښځو ډیر توهینیږی او پیغورونه ورته ورکول کېږی، په داسی حال کې چې معلولیت لرونکې ښځی بیا ډیر ځله په ټولنه کې دبیځایه ترحم سره مخامخ کېږی. جنسیت دفردی ازادیو دځنډیدو سره هم ورته اړیکې لری، په دې برخه کې ښځې دنارینه وو په پرتله ډیر ځله ددغه شان ځڼد سره مخامخ کېږی.
پاتې لړی

دکمه بازگشت به بالا