دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې ( لسمه برخه)

آیا په کورنۍ او ټولنه کې دمعلولیت لرونکو کسانو هغه ستونزی چې دوی ورسره مخامخ دی ددوی په معلولیت پوری تړلی دی؟ داسی هیلی کېږی چې عصبی او روانی معلولیت لرونکې کسان ترنورو ډیر دپیغور او توهین سره مخامخ کېږی. خو کله چې دورته والو اړیکو ازموینه ترسره کېږی چې دمعلولیت د ډول او هغه ټولنېزی ستونزی چې معلولیت لرونکی کسان ورسره مخامخ دی لکه پورته چې مو ولیکل ترمینځ یې کومی اړیکی نشته.

داهم دیادونی وړ ده چې ولیکو چې دمعلولیت لرونکو کسانو کورنیو ۳۰٫۴٪ ویلی دی چې ددوی کورنۍ هم دمعلولیت لرونکې کس له امله توهین شوې ده. په داسی حال کې چې ډیر معلولیت لرونکی کسان دخپلو کورنیو دغړو دچلند څخه راضی ښکاری خو دغه ډله بیا دټولنی دچلند څخه ناراضی ښکاری. په هغه سوال کې چې دکورنیو او ټولنی دچلند وضعه پرتله کېدل دځواب ورکونکو ۸۳٫۲۲٪ یې دټولنی دچلند څخه ناراضه ښکاریدل په داسی حال کې چې ۳۲٫۷٪ یې بیا دخپلو کورنیو دچلند څخه شکایت کاوه. په ټولیزه توګه لفظی (ژبنی) تاوتریخوالی په ټولنه کې تر نورو ډیر استعمالیږی.
داهم باید ووایو چې دمعلولیت لرونکو کسانو ستونزی یوازی په ټولنه او کورنۍ کې پای ته نه رسیږی بلکې دهغه ترڅنګه نوری ستونزی لکه روغتیایې خدمتونو ته لاسرسی او دانسانی او ټولنېزو مرستو دنشتوالی سره هم مخامخ کېږی چې په لاندی برخه کې به پرهغو څه ولیکو.
روغتیایې او ټولنېز خدمتونه:
دپوښتونکو څخه یو څه تر نیمایی ډیرو یې ۵۱٫۴۸٪ ویلی دی چې دوی روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی نلری که دمعلولیت لرونکو کسانو شمیرینه ترسره شی نو دا به څرګنده شی، چې ددغه کسانو نیمایی شمیر یې  روغتیایی خدمتونو ته لاسرسى نه لری. هیوادوالو ته د روغتیایی خدمتونو اسانتیاوو برابرول  دافغانستان  دحکومت دنده ده.
ددغه امر په اجرا کې ددولت مکلفیت په نړیوالو میثاقونو کې هم راغلی دی. کله چې دمعلولیت لرونکو کسانو دنړیوال میثاق په حقونو کې په ۲۵ ماده کې توصیه شوی ده چې دولتونه باید دمعلولیت لرونکو کسانو دهوساینی له پاره هڅی وکړی او په وړیا توګه دهغوی اړتیاوی پوره کړی. خو ځواب ورکونکو ویلی دی چې هغوی دغیر دولتی موسسو څخه روغتیایی مرستی ترلاسه کوی او یوازی ۱۲٫۱۴٪ یې ددولتی روغتیایی خدمتونو څخه ګټه ترلاسه کوی. ۷۱٫۴۵٪ یې شخصی لګښت کوی او ۱۶٫۰۴٪ دټولنېزو موسساتو څخه ګټه ترلاسه کوی. له دې ځوابونو څخه څرګندیږی چې د معلولیت لرونکو کسانو روغتیایی خدمتونه په شخصی لګښتونو باندې کېږئ، په داسی حال کې چې ددغه کسانو اقتصادی وضعه ډیره کمزورې ده.
دمعلولیت لرونکو کسانو دجنسیت، لوست، بوختیا او اقتصادی وضعی دبدلونونو او ستونزو تر مینځ اړیکی:
هغه ستونزی چې معلولیت لرونکی کسان ورسره مخامخ دی، چې دټولنېزو عناصرو اوبدلونونو سره اړیکې لری او ددغې ستونزې ریښې له نورو مسائلو پورې تړلی دی او که هغه ته لازمه توجه ونشی، نو که هرڅومره هڅی دهغه دلیری کولو له پاره وشی ممکن کومه ګټه ونکړی او دناکامی چانس یې ډیر دی. په کار دی، چې لومړی دمعلولیت لرونکو کسانو ستونزی وڅیړل شی، چې په کومو بدلونونو  پوری اړه لری.
پاتې لړی

دکمه بازگشت به بالا