دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (لمړی برخه)

یادونه:
دغه څیړنیزه پروژه دافغانستان دبشری حقونو خپلواک کمېسیون او دټولنیزو څیړنو دمرکز له خوا  په ګډه ترسره شوې ده.
په دې ډول چې:
دپوښتنلیکونو جوړول د پوښتونکو روزنه، په سېمه کې دپوښتنو پر املا باندې څارنه، په کمپیوتر کې دمعلوماتو ثبت او لومړنۍ کمی تحلیل، د ټولنیزو څیړنو دمرکز لخوا ترسره شوی دی او پوښتنې بیا د پوښتونکو له خوا (دکمېسیون د سیمه یزو څانګو کار کوونکو) جوړې شوې دی. دهغه پوښتونکو املا، دویم کمی تحلیل او د اوسنی رپوټ لیکل دافغانستان دبشری حقونو دخپلواک کمېسیون دڅیړنې څانګې له خوا سرته رسیدلی دی.
داباید زیاته کړو چې دټولنیزو څیړنو دمرکز دسرته رسیدلو کړنو لګښت دافغانستان دبشری حقونو خپلواک کمیسیون له خوا ورکړل شوى دى.
سریزه:
معلولیت دبشری ژوند دحقیقتونو څخه دی، چې د تاریخ په بهېر کې یې په ټولو ټولنو کې په  بېلابېلو بڼو شتوالى درلود. نن ورځ هم دپرمخ تللو او وروسته پاتی هیوادونو  ټولنې معلول شوی کسان لری. دتاریخ په تیریدو سره دمعلولیت تعریف بدل شوى دی او په مختلفو ټولنو کې دهغه تعریف توپیر موندلی دی، خو هغه موضوع چې په ټولو کې ګډه وجه لری هغه دمعلولانو وضعې ته کتنه او د دولت له خوا دهغوی له پاره دیوه پروګرام جوړول او دهغه پلی کول دی ترڅو دمعلولانو په وضعیت کې ښه والی راشی.
ډیر علتونه شته چې هغه دمعلولیت سبب کېږی. ځینی علتونه طبیعی دی لکه دمور څخه معلول زیږیدل، ژینتکې نیمګړتیاوی، دطبیعی ،او انسانی (ترافیکی) پیښو او دجګړو له امله معلولیت  پیښیږی. که څه هم معلول والی دځینو کسانو دګړندیتوب مخه نیسی، خو ددې څخه باید داسی مانا وانه اخیستل شی چې معلول کس هیڅ هم نشی کولای، دا ډول پوچ فکرونه کوم منطقی دلیل نلری. ډیر لیدل شوی دی چې ځینی معلول کسان دغیر معلولو کسانو په پرتله ډیره وړتیا او استعداد لری. معلول کسان په ټولنه کې هغه حقونه لری کوم، چې نور کسان یې لری. څرنګه چې معلول کسان دخپل معلولیت له امله په ټولنه کې دځینومحدودیتونو سره مخامخ دی او دغه حالت  دهغوی دکړنوسیمه ورتنګوی نو په کار دی چې ټولنه دهغوی دژوند دعادی پرمختګ له پاره ځینی اسانتیاوې برابری کړی.
دمعلولو کسانو دژوند دښه والی پروګرام هله بریالی کېږی، چې ددغه کسانو دژوند او دهغوی دستونزو څخه پوره معلومات ولرو، چې دهغه پر بنسټ راتلونکې پروګرامونه برابر کړو. د همدې له پاره دغه څیړنه په کورنیو او ټولنه کې دمعلولو کسانو پرستونزو باندی رڼا اچوی.مخکې له دې نه چې پردې موضوع باندی ژوره څیړنه وکړو، نو یولنډ غوندی معلومات به  افغانستان کې د معلولو کسانو او دهغوی د ستونزو په اړوند وړاندی کړو.
پاتې لری

دکمه بازگشت به بالا