دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (شپږمه برخه)

دمعلولیت لرونکو کسانو دلوست وضعیت:
ددې څیړنی څخه راپیدا شوی شیان راښیی چې دشمیر دپرتله کولو له امله تقریباً دمعلولیت لرونکو کسانو دلوست او نالوست کچه سره مساوی ده. لکه چې ځواب ورکونکو ویلی دی چې په سلو کې ۴۳٫۲٪ لوستی او ۵۵٫۹٪ بیا نالوستی دی، هغه برخه چې ځان یې لوستی ښودلی دی ۵۵٫۹٪  دخپل لوست سطحه یې نه ده ښودلې ۱۹٫۶٪ یې ویلی دی چې لومړنۍ زده کړه یې کړیده او ۱۶٫۶٪ یې ویلی دی چې لیسه یې ویلې ده او ۱٫۷٪ ویلی دی چې هغوی لوړی زده کړی ترسره کړی دی او پاته نور یې چې لوست یې کړی دی وایې چې په ځانګړو دینی مدرسو کې یې زده کړه کړې ده.

دا په داسی حال کې ده چې دافغانستان په ټولنه کې دلوست کچه په سلو کې ۲۸٪ ده.  ، نو په دی ډول دافغانستان دټولیزې سطحې پرکچه باندی دمعلولیت لرونکو کسانو دلوست سطحه لوړه ده.
ددې موضوع دروښانه کولو له پاره په لاندی جدول کې دځواب ورکونکو عمر او جنسیت روښانه کوو.
له پورته جدولونو څخه دا څرګندیږی چې دنارینه وو او ښځو دلوست او عمر تر میان ورته اړیکې موجودې دی. دا ورته اړیکې په دې ډول دی چې په کښته عمر کې دنالوستو کچه دسلو په معیار لږ ده او کله چې عمر ډیریږی هلته بیا دنالوستو شمیر کچه ترلوستو ډیریږی. دغه ورته اړیکی ددواړو ګروپونو یانی نارینه او ښځو له پاره صدق کوی، ژوری څیړنی داهم څرګندوی چې دلوست او جنسیت ترمنځ هم ورته اړیکی وجود لری دمثال په توګه په نارینه ووکې دنالوستو کچه تر ښځو لږده، نو له دې څخه دا څرګندیږی چې دمعلولیت لرونکو کسانو دلوست سطحه دهغوی په جنسیت او عمر پوری اړه  لری. دلوست او بدلونونو ترمنځ اړیکی لکه بوختیا په راتلونکې څیړنو کې تربحث او غور لاندی نیول کېږی خو تر هغه دمخه دمعلولیت لرونکو کسانو اقتصادی وضعه څیړو.
خو دلوست لرل د اوسیدلو په سیمه او ولایتونو پوری هم تړلی دی، لکه څنګه چې معلومیږی په ځینو ولایتونو کې دلوستو معلولیت لرونکو کچه ترنورو لوړه ښکاری. بلخ د ۶۹٫۴۴٪ دلوستو معلولیت لرونکو کسانو په لرلو سره دافغانستان دنورو ولایتونو په پرتله ترټولو دلوستو لوړه کچه لری. په همدې ډول کابل ۶۳٫۸۳٪ ، کندز ۴۶٫۱۵٪ او هرات ۴۵٫۱۲٪ یو په بل پسی راځی (دنورو معلوماتو له پاره دضمایمو دوهم جدول وګوری)
پاتې لړی

دکمه بازگشت به بالا