دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (څلورمه برخه)

دڅیړنی سیمه:
دپوښتنلیکونو دډکولو له پاره ۱۴ ولایتونه وټاکل شوه. هڅه شوې ده چې دغه ټاکنی به دټول افغانستان دمعلولیت لرونکو کسانو نماینده ګی وکړی. دغه ولایتونه ځکه ټاکل شوی دی چې هغه دژبې، قوم او فرهنګ له پلوه دافغانی ټولنې نمونه جوړوی، ځینی لوی ښارونه لکه کابل، هرات، مزارشریف هم دمختلفو قومونو داوسیدلو له امله دپورته اصل مراعات کوی، ټاکل شوی ولایتونه دادی: کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، هلمند، لغمان، پکتیا، پروان، تخار، بادغیس او جوزجان.
دمعلوماتو راټولولو ډول:
په دې څیړنه کې دمعلوماتو راټولولو له پاره ددری ډوله سوال پاڼو نه کار اخیستل شوی دی.
۱٫ په مستقیمه توګه باندی سوال کونکو معلولیت لرونکو کسانو ته پوښتنلیکونه ورکړی دی او هغوی پخپله دغه پوښتنلیکونه ډک کړی دی او له هغه وروسته تحلیل او تجزیه شوی دی.
۲٫ دمعلولیت لرونکو کسانو دکورنۍ له پاره پوښتنلیکونه: دکورنۍ دیوه غړی له خوا څخه دا پوښتنلیک داسی ډکېږې چې دمعلولیت لرونکې کس وضعه په کورکې څیړل کېږې او وروسته بیا تحلیل او تجزیه صورت مومی.
۳٫ دهغه کسانو له خوا ځانګړې پوښتنلیک ډکېږی کوم چې دمعلولیت لرونکو کسانو په اړه باندی معلومات او نظرونه لری.
هغه پوښتنلیکونه چې دمعلولیت لرونکو کسانو دکورنیو دغړو او دهغه کسانو له خوا ډکې شوی دی کوم چې دهغوې په اړه نظر او فکر لری دګټی وړ معلومات ترلاسه شوی دی. څرنګه چی معلولیت لرونکی کسان دخپل ژوند په اړه اوستونزو باندی تر بل هرچا ډیر معلومات لری نو هڅه شوې ده چې هغه پوښتنلیکونه چې ددوی له خوا پخپله ډک شوی دی پر هغه باندی تکېه او ټینګار وشی.
چې په دې څیړنه کې هغوی ته ځواب باید ورکړل شی دلته راوړو:
الف: په افغانستان کې معلولیت لرونکې کسان دکومو ټولنېزو ځانګړتیاو لرونکی دی؟
ب: په کورنیو او ټولنه کې معلولیت لرونکی کسان دکومو ستونزو سره مخامخ دی؟
ج: آیا هغه ټولنېزی ځانګړتیاوی لکه لوست، بوختیا او هغه ستونزی چې معلولیت لرونکې کسان ورسره مخامخ دی دهغوی ترمنځ کوم اړیکې شته؟
دڅیړنی نه راپیدا شوی شیان:
په دې برخه کې هغه پایلې او معلومات راوړو کوم چې دڅیړنی او داطلاعاتو لاس ته راوړلو وروسته موږ پیدا کړی دی، اشاره ورته کوو.
دمعلولیت ډول:
دڅیړنی له مخی لاندی جدول دځواب ورکونکو له خوا دمعلولیت ډول راښی.
لکه څنګه چې له پورته جدول نه ښکاری په پښو کې معلولیت لرل دنورو په پرتله دټولو نه ډیر دی (۵۰٫۴٪) په داسی حال کې چې دلاسونو هغې ۱۱٫۴٪ او سترګې ۱۰٫۴٪ په دوهمه او دریمه درجه کې راځی.
دبېلګې په توګه ایا  دپښو دمعلولیت  علتونه  له معلولیت پورې تړلی  دی او که څنګه ؟ نو دغه ټکی یانی   ورته اړیکې لرل (یا یو دبل سره تړلی) دمعلولیت دعلت په ډول باندی وعمرجول شی.
پاتې لړی
۱- ورته اړیکی لرل (یو دبل سره تړل) Correlation  په دې شمیرنه کې ددغه لغات نه په همدې مانا ګټه اخیستل شوې ده نو دلته دغه لغات یو دبل سره تړلی استعمال شوی دی.

دکمه بازگشت به بالا