خشونت در خانواده (قسمت اول)

«مردی در یکی از شب ها در حالی که هر دو خانم اش به خواب رفته بودند، تیشه ای به دست گرفته و سر هر دوی آن ها را تکه تکه می کند.
به گفته ی یکی دیگر از خانم های این خانه، مرد قاتل با دومین زن خود فقط دو ماه قبل عروسی نموده و او را به خانه آورده بود. ظاهرا با عروسی دوم، وضع بد اقتصادی این خانواده، بدتر شده و به خصوص مرد قاتل با مشکلات عدیده ای روبه رو گردیده بود. از این رو او همیشه زنان خود را   عوامل مشکلات دانسته و با آن ها به بد ترین شکل بر خورد نموده و همیشه آن ها را مورد لت و کوب قرار داده و اذیت می نمود»
ورود:
بدون تردید، خانواده یگانه و اساسی ترین نهاد یا محوری است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش داده و مناسب ترین فضای ارضای نیازهای طبیعی و عاطفی انسان ها به شمار می رود.
هزاران سال طول کشیده است تا این نهاد یا محور مهم شکل کنونی خود را گرفته و به عنوان پایدارترین و موثرترین بستر حفظ ویژگی ها و ارزش های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسل های بعدی تعریف گردد.
اما وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامنی را گسترش داده و بنیاد این نهاد اساسی زندگی را متزلزل نموده است. نخستین پیامد خشونت در خانواده  بیماری های روانی، گسترش قتل های خانوادگی، همسرکشی و کودک آزاری است.
کارشناسان اجتماعی معتقدند که خشونت در خانواده، نشان رشد خشونت در سطح جامعه بوده و پیامد مشکلات از این دست در خانواده، بروز مشکلات در جامعه است.
تعریف خشونت خانوادگی:
در یک تعبیر کلی از این نوع خشونت، هر گونه رفتار خشن و سلطه گرایانه در روابط دو نفر از اعضای یک خانواده را خشونت خانوادگی می گویند.
انواع خشونت خانوادگی:
خشونت در بسیاری از موارد به خصوص در جوامع مردسالار در روابط بین زن و شوهر به وجود آمده و در حقیقت روابط زن و شوهر یکی از آسیب پذیر ترین مناسبات در خانواده است که می تواند، زمینه ی بیشتری را برای بروز خشونت داشته باشد.
تعدادی از محققان خشونت خانوادگی را به دسته های مختلف تقسیم بندی نموده اند که مهم ترین آنها شامل موارد زیر می باشد:
– خشونت‌های فیزیکی و روانی؛
– خشونت‌های جنسی و ناموسی؛
– تهدید به آزار و قتل.
بنا بر این می توان گفت خشونت می تواند عملا یا فقط با تهدید صورت گیرد، همچنین ممکن است خشونت همیشگی یا موقت باشد.
خشونت در خانواده می تواند در میان تمام طبقات اجتماعی، گروه های سنی، نژادی، جنسی و موقعیت های گوناگون زندگی رخ دهد.
خشونت خانوادگی می تواند در هر زمان – چه در ابتدا و چه پس از گذشت چند سال از ارتباط بین دو نفر رخ دهد.
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا