حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی (قسمت دهم)

معلومات عمومی پیرامون ملکیت

یکی از حقوق اساسی شهروندان در قوانین ملی، ملکیت می باشد. مطابق اسناد قوانین ملی و اسناد بین المللی، هر انسان حق دارد تا ملکیت داشته و از آن استفاده قانونی نماید.
تعریف ملکیت: در فرهنگ عمید از ملکیت چنین تعریف شده است: ملکیت در لغت آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد، زمین یا چیز های دیگر که مال مشخص باشد. جمع آن املاک است.
در قانون مدنی کشور نیز از ملکیت چنین تعریف شده است:» ملکیت حقی است که به مقتضای آن شی تحت اراده و تسلط شخصی قرار می گیرد و تنها مالک می تواند در حدود احکام قانون به استعمال، بهره برداری و هر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازند».

تعریف مال:
 مال عبارت از آن شی است که قیمت داشته و استفاده از آن مشروع باشد.

انواع مال:
 ۱- مال  منقول: مال منقول همان مالی است که شخص می تواند آن را از یک جا به جای دیگر انتقال دهد و در اثر انتقال ماهیت و کیفیت مال از بین نمی رود.
۲- مال غیر منقول: مال غیرمنقول که آن را عقار نیز می گویند، عبارت از مالی است که در صورت انتقال آن از یک جا به جای دیگر باعث از بین رفتن ماهیت و کیفیت اصلی آن شود. مثل زمین، خانه و ….

انواع مالکیت:
۱- ملکیت تام: عبارت از مالک بودن شخص برشی با منفعت آن.
۲- ملکیت ناقص: ملکیت ناقص آن است که شخص تنها مالک خود شی و یا هم منفعت آن باشد.
اسباب و یا طریقه های کسب ملکیت تام:
– تسلط بر اشیایی مباح مثل شکار کردن؛
– تصاحب زمین بدون مالک؛
– جمع آوری علف و نباتات و چوب از ساحات بدون مالک
– بدست آوردن آشیا زیر دریا و معدن هایی که بدون مالک می باشند.

ملکیت از لحاظ شخص صاحب تصرف:
۱- ملکیت خصوصی: ملکیت خصوصی همان ملکیتی است که مالک آن مشخص باشد و شخص بتواند در حدود احکام قانون از آن هر نوع تصرف و بهره برداری  نماید.
۲- ملکیت عامه: ملکیت عامه همان ملکیتی است که مالکیت آن مربوط به همه شهروندان شود.
۳- ملکیت مختلط: همان ملکیتی است که مالک آن به صورت مشترک دولت و اشخاص باشند.
راه های انتقال ملکیت از یک شخص به شخص دیگر:
۱- انتقال ملکیت به سبب میراث؛
۲- انتقال ملکیت به سبب شفع؛
۳- انتقال ملکیت به سبب وصیت؛
۴- انتقال ملکیت به سبب فروش؛
۵- انتقال ملکیت به سبب ازدواج؛
۶- انتقال ملکیت به سبب عقد؛
۷- انتقال ملکیت به سبب هبه.

 

دکمه بازگشت به بالا