جبهه ملی از پیوستن کرزی به این جبهه استقبال می کند

جبهه ملی افغانستان می گوید در این اواخر حامدکرزی رییس جمهور کشور چندین بار با رهبران این جبهه در تماس شده و از اعضای جبهه ملی تقاضای همکاری کرده است.
سخنگوی جبهه ملی روزپیش دریک نشست خبری به خبرنگاران گفت که در این تماس ها، آقای کرزی برناکامی های خود به نحوی اعتراف کرده و مسوولیت این ناکامی ها را بر گردن خارجی ها انداخته است.
فاضل سانچارکی سخنگوی جبهه ملی افزود درصورتی که آقای کرزی از نامزدی خود درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده بگذرد، جبهه ملی وی را به عنوان یکی از اعضای رهبری خود می پذیرد.
وی گفت:» اگر آقای کرزی به جبهه ملی بپیوندد، ما استقبال می کنیم . درصورتی که از نامزدی خود منصرف شود. درغیرآن، جبهه (کرزی را) به عنوان عضو نخواهد پذیرفت».
با این حال، آقای سانچارکی نگفت پس ازاین که اگر آقای کرزی از نامزدی خود منصرف شود وعضوی جبهه ملی گردد، دوباره می تواند خود را ازطریق جبهه ملی نامزد کند یا نه.
جبهه ملی که یکی از گروه های مخالف دولت به شمار می رود، می گوید که نظام کنونی به سوی دیکتاتوری شدن تمایل پیدا کرده و این دولت « درکام محدودی سقوط کرده است». اوگفت که حلقه حاکم در قدرت نتوانسته است که روحیه وسیع تری داشته باشد.
گرچند بیشتر اعضای مهم جبهه ملی در پارلمان و حکومت شامل اند، اما سخنگوی جبهه ملی می گوید که اعضای شان به عنوان مامور در دولت ایفای وظیفه می کنند. سخنگوی جبهه ملی در این مورد ابراز داشت که چندین بار درمورد کناره گیری اعضای جبهه ملی از قدرت بحث شده اما، جبهه ملی می خواهد که با این عمل ثبات کشور دچار ازهم پاشیدگی نشود.
نامزد واحد
جبهه ملی افغانستان که ازمدت ها قبل اعلان کرده بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد واحدی را از معرفی می کند، اما درحال حاضر می گوید که عدم تصویب قانون انتخابات از سوی پارلمان، مشخص نشدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وعدم بی طرفی اعضای کمیسیون انتخابات باعث تاخیر در معرفی نامزد واحد این جبهه شده است.
آقای سانچارکی گفت که اعضای کمیسیون انتخابات رای تایید از پارلمان نگرفته اند و از نظرجبهه ملی این کمیسیون برای آقای کرزی کار می کند.
گرچند جنجال بر سر زمان برگزاری انتخابات هنوز حل ناشده باقی مانده اما، روز سه شنبه مجلس نمایندگان ازکمیسیون انتخابات خواست که تاریخی را برای برگزاری انتخابات مشخص کند.
سخنگوی جبهه ملی تاکید دارد که بعد ازختم تاریخ معین کاری رییس جمهور کرزی، ادامه کار وی غیرقانونی است « ودرمقابل کارغیرقانونی باید به کارهای غیر قانونی دست زد».
جبهه ملی افغانستانی می افزاید که اعضای این جبهه طرح هجده ماده ای را برای شرایط نامزدی ترتیب داده اند که براساس آن نامزد واحدی را معرفی خواهد کرد.
فاضل سانچارکی همچنین ابراز داشت که جبهه ملی گام های مهم را در این راستا برداشته و دو کمیسیونی را نیز ایجاد کرده که یکی آن برنامه نامزد را ترتیب نموده و دیگری با نهادها و افراد مستقل دیگر گفتگو می کند.

دکمه بازگشت به بالا