جایگاه ورزش در معارف

تنها زمانی می شود به آینده مملکت مطمین بود که آینده سازان این مملکت سالم باشند و راه درست را برای آینده شان انتخاب نمایند. مکتب جای است که اطفال و نوجوانان مملکت در آنجا در پهلوی آموزش علوم باید طریقه ی درست و سالم زندگی کردن در اجتماع را نیز بیاموزند. با تاسف که روز تا روز شمار دانش آموزان بی بند و بار، معتاد و چاقو کش فزونی می یابد و دست اندرکاران معارف از ورزش، که میتواند به عنوان یک گزینه ی موثر و کارا در جلوگیری از جرم و جنایت، اعتیاد و بی بندوباری باشد، غافل اند.
گنجانیدن ورزش به گونه ی درست و همه جانبه در برنامه های مکاتب یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از این معضل است، که متاسفانه مسوولین هیچ توجهی به آن ندارند. مضمون سپورت هر چند بخشی از برنامه ی آموزشی مکاتب است،

اما سال هاست که شاگردان تاریخچه ی فوتبال، والیبال، باسکتبال، اندازه میدان های ورزشی و بعضی موضوعات غیر ضروری و تکراری دیگر را فرا می گیرند و از برنامه های عملی و ایجاد تیم های مکاتب در رشته های مختلف خبری نیست.
مسوولین و استادان می توانند که به عوض تدریس تاریخچه ی فوتبال که فکر می کنم همگی در مکتب آن را طوطی وار به حافظه می سپارند و پس از امتحان از ذهن ها فرار می کند، کارهای عملی، فواید ورزش و ارزش نهادن به ورزش را تدریس نمایند که از اتلاف وقت نیز جلوگیری می کند.
تحقیقات ثابت ساخته که ورزش در پهلوی تقویت جسم، ذهن انسان ها را نیز تقویت می کند و یگانه راه مبارزه برای ترک سگرت و سایر مسکرات ورزش است. بیشتر کسانی که ورزش را با معیارهای علمی آغاز کرده اند، هیچ گاهی به دخانیات مبتلا نمی شوند. اگر راه مبالغه نپیماییم، بیشتر ورزشکاران، انسان های با دسپلین استند.
فواید ورزش بسیار زیاد است. تنها اگر به مواردی که در بالا ذکر گردید، توجه صورت بگیرد، با گنجانیدن ورزش به صورت درست آن در برنامه های آموزشی مکاتب ما می توانیم که به تعداد جوانان وقت شناس، صحت مند، با هوش، منظم و خوش اخلاق و خلاق بیفزایم و این چیزی است که مسوولین معارف باید دنبال آن باشند.
ورزش برای رسیدن به هدف اصلی وزارت معارف که تربیه جوانان مفید برای جامعه است، می تواند بسیار موثر واقع شود. اگر مسوولین امور از ورزش چیزی نمی دانند باید ورزش و ارزش ورزش را بدانند و با تغییر بنیادین برنامه های ورزش در مکاتب، از شمار دانش آموزان مریض، کسل و بی بندو بار، بکاهند و به شمار دانش آموزان وقت شناس، صحت مند، با هوش، منظم و خوش اخلاق و خلاق بیفزایند.

دکمه بازگشت به بالا