استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت بیستم)

قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت
فعالان و مدافعان حقوق زنان، علاوه بر استفاده از معاهدات، نهادهای سیاسی، دستگاه‌ها و ساز و کارهای نظارت بر اجرای پیمان‌ها، می‌توانند به قطعنامه ۱۳۲۵ درباره ی زنان، صلح و امنیت که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتوبر سال ۲۰۰۰ به تصویب رسیده است، نیز مراجعه کنند.

شورای امنیت در این قطعنامه:
• با ابراز نگرانی‌ شاهد آن است که اکثریت عظیم کسانی‌ که از مخاصمات مسلحانه زیان می‌بینند، از قبیل پناهندگان و آوار‌گان، غیرنظامیان و به ویژه زنان و کودکان هستند و از جانب جنگجویان و عناصر مسلح، بیش از پیش هدف قرار می‌گیرند؛
• بر ضرورت رعایت دقیق مستندات حقوق جهانی‌ بشر و اسناد مربوط به حقوق بشر که به حمایت از حقوق زنان و دختران خردسال به هنگام مخاصمات و پس از آن می‌پردازند، بار دیگر تاکید می‌کند؛
• از دبیر کل تقاضا دارد که رهنمودها و اطلاعات درباره ی حمایت از زنان، حقوق و نیازهای‌ ویژه ی زنان، و نیز اهمیت مشارکت آنان در کلیه  اقدام های مربوط به حفظ و استحکام صلح را، به دولت‌های‌ عضو تسلیم کند؛
• از طرف‌های‌ ذینفع تقاضا دارد زمانی‌ که مذاکره‌ می‌کنند و موافقت‌نامه‌های‌ صلح را به اجرا می‌گذارند، به تساوی‌ میان دو جنس توجه کنند و به ویژه:
• الف) به هنگام بازگرداندن آوار‌گان و اسکان مجدد آنان، و به منظور جایگزینی‌، استقرار مجدد و بازسازی‌ پس از مخاصمات، نیازهای‌ ویژه ی زنان و دختران خردسال را به حساب آورند؛
• ب) از ابتکارهای‌ صلح گروه‌های‌ محلی‌ زنان و روندهای‌ محلی‌ حل اختلافات، با مشارکت دادن زنان در تمامی‌ ساز و کارهای‌ اجرای‌ موافقت‌نامه‌های‌ صلح، پشتیبانی‌ کنند؛
• پ) اقدام هایی‌ به عمل آورند که حمایت از حقوق بنیادی‌ زنان و دختران خردسال و رعایت آن، به ویژه در زمینه ی قانون اساسی‌، نظام انتخاباتی‌، پولیس و نظام قضایی‌ تضمین شود.
 
شورای‌ امنیت از کلیه ی طرف‌های‌ متخاصم می‌خواهد:
• حقوق بین‌المللی‌ مربوط به حقوق زنان و دختران خردسال را به ویژه به عنوان اشخاص غیرنظامی‌، به تمامی رعایت کنند و از آن حمایت به عمل آورند (مثل: کنوانسیون ژنیو، سال ۱۹۴۹، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و غیره سال ۱۹۵۱)؛
• برای‌ محافظت از زنان و دختران خردسال در مقابل خشونت جنسی‌، به ویژه تجاوز و سایر اشکال صدمات جنسی‌، و نیز در مقابل اشکال دیگری‌ از خشونت در شرایط مخاصمات مسلحانه، اقدام های ویژه به عمل آورند؛
• خصلت غیرنظامی‌ و بشردوستانه ی اردوگاه‌ها و اماکن استقرار پناهندگان را محترم شمارند و نیازهای‌ خاص زنان و دختران خردسال را، از جمله به هنگام ساختن اردوگاه‌ها در نظر بگیرند؛
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا