استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان (قسمت پانزدهم)

علاوه بر پیمان‌های‌ بین‌المللی‌، مفاد چندین پیمان منطقه‌ای‌ نیز از حق برابری زنان و مردان حمایت می‌کنند:
– کنوانسیون اروپایی‌ حقوق بشر (نام رسمی‌: کنوانسیون پاسداری‌ از حقوق بشر و آزادی های‌ بنیادی‌، ۱۹۵۳)؛
– کنوانسیون امریکایی‌ حقوق بشر (۱۹۷۸)؛
– منشور افریقایی‌ حقوق بشر و خلق‌ها (۱۹۸۱)؛ و

 

– کنوانسیون بین‌امریکایی‌ درباره ی جلوگیری‌، مجازات و رفع خشونت علیه زن (۱۹۹۵).
چنان که دیدیم، پیمان‌های‌ بین‌المللی‌ حاوی‌ مواردی‌ هستند که به اشکال خشونت انجام شده علیه زنان توسط عوامل غیردولتی‌ مربوط می‌شوند. توسل جستن به نظام بین‌المللی‌، تصمیمی‌ است که فعالان و مدافعان حقوق زنان باید بگیرند. برای‌ کسانی‌ که این راه را برمی‌گزینند، جدول‌ زیر، الف) شکل خشونت؛ ب) مواد شمول‌پذیر؛ پ) منبع این مواد؛ و ت) توضیحات مربوط به کاربست این مواد را نشان می‌دهد.
جدول‌ شماره ۱: مواد قابل استفاده در زمینه ی محو خشونت علیه زنان

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا