مدل دموکراسی کلاسیک و دموکراسی به مثابه‌ی روش – بخش نخست

- رنگین دادفر سپنتا

ساموئل‌ هانتینگتون (Samuel Huntingon 1927-2008) در حلقه‌های دانش سیاسی، نام آشنایی است. او در سال‌های هفتاد قرن ۲۰ یکی از نظریه‌پردازان حوزه‌ی تیوری‌های توسعه بود. پسان‌ها با نگارش کتاب «جنگ فرهنگ‌ها» یکی از بحث‌های مهم در باره‌ی تنازعات بین‌المللی و جایگاه فرهنگ‌ها (تمدن ها) را در این ‌کشاکش‌ها موجب شد. من نیز به منظور نقد دیدگاه‌های او از سیاست بین‌المللی در سمستر زمستانی ۱۹۹۷ـ ۱۹۹۸، سمیناری را برای دانشجویان علم سیاست زیر عنوان «کثرت فرهنگ‌ها و یا جنگ فرهنگ‌ها» در دانشگاه آخن عرضه کردم. یکی از کتاب‌های شناخته‌شده‌ی دیگر هانتینگتون «موج سوم دموکراسی در پایان سده‌ی بیستم» است. هانتینگتون در این اثر، فرایند دموکراتیزاسیون را در جهان پایانه‌ی قرن بیستم، در کلیت آن امیدوارکننده تصویر می‌کند. به باور او مقصود از تحقق دموکراسی در جهان معاصر، اجرای آن در نهایت در یک روستا و یا یک قبیله نیست. دموکراتیزاسیون معطوف به تحقق دموکراسی در یک دولت ملی است. اما برداشت هانتینگتون از دموکراسی متأثر است، از تیوری «دموکراسی به مثابه‌ی روش» ژوزف شومپتر (Joseph Schumpeter 1883-1950) اقتصاددان مهاجر مجارستانی- آلمانی در ایالات متحده. هانتینگتون نیز بر این باور است که دموکراسی «روش»ی است برای گزینش حکومت‌کننده‌گان از جانب مردم. او با توافق با دیدگاه‌های شومپیتر، مردم را از صاحبان اصلی قدرت به موجودات رأی‌دهنده کاهش می‌دهد که به باور او باید کار سیاست را به سیاست‌مداران و سرآمدان (نخبه‌گان) بگذارند. او مطلوبش را از «موج دموکراسی» چنین تعبیر می‌کند: «موج دموکراسی عبارت است از گذار یک‌دسته از رژیم‌های غیر دموکراتیک به دموکراسی در یک دوره‌ی زمانی معین (و یا رویکرد به عقب در چنین دوره‌ای)» به باور او در نتیجه‌ی سه موج کلان دموکراسی در تاریخ نزدیک، بیشتر کشورهای جهان به نظام‌های دموکراسی روی آوردند. با این که هانتینگتون در کلیت از گسترش دموکراسی در جهان دم می‌زند اما دوره‌های شیوع و فراز و ‌فرود دموکراسی، بخش‌هایی از یک دوران «موج دموکراسی» را تشکیل می‌دهند. به دلیل این‌که بحث امواج دموکراسی موضوع این جستار نیست، صرف به دوره‌های تاریخی مورد نظر هانتینگتون اشاره می‌کنم و می‌گذرم.
موج نخست دموکراسی به باور هانتینگتون شامل سال‌های ۱۸۲۸ تا ۱۹۲۶ می‌شود که پس از تکان‌های خونین انقلاب کلان فرانسه (۱۷۸۹) و جنگ استقلال امریکا (۱۷۷۶) تعدادی از کشورها دارای نظام دموکراسی شدند. آشکار است که از منظر امروزی به دلیل تنگناهای قانونی و عینی در رابطه با مشارکت مردم و محدود دانسته شدن تعداد شهروندان دارای حق ر‌أی، می‌شود ایرادهای بسیاری را بر این پنداشت و برداشت از دموکراسی وارد کرد. در دموکراسی‌های یاد شده زنان‌ و بیشتر از نیمی از مردان شهروند تلقی نمی‌شدند و دارای حق رأی نبودند تا بتوانند به انتخاب حاکمان به «روش دموکراتیک» مشروعیت بدهند. با شیوع فاشیسم و استالینیسم در اروپا، این موج دموکراسی به باور هانتینگتون میان سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۴۲ یک دوران پسگرد را به نمایش می‌گذارد. میان سال‌های ۱۹۴۳-۱۹۶۲ که نزدیک است با دوران زوال و شکست فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم، برخی از کشور‌های دارای نظام‌های غیر دموکراتیک به دموکراسی دست می‌یابند و این‌گونه موج دوم دموکراسی آغاز می‌شود. نمونه‌ی بارز آن آلمان و جاپان پس از ۱۹۴۵، هند پس از ۱۹۴۸ و کشورهایی مانند این‌ها است. همان‌گونه که در تعبیر تیوری «امواج دموکراسی» هانتینگتون شامل عروج و افول دموکراسی می‌شود، جهان شاهد دوران افت دموکراسی بین سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۷۵ بوده است. شکست دموکراسی‌های جوان در شرق اروپای پس از جنگ جهانی دوم و ظهور دولت‌های قدرت‌گرای پسا استعمار در «جهان سوم» نشانه‌های این افت اند.
موج سوم دموکراسی از منظر هانتینگتون با «انقلاب قرنفیل» (میخک) در پرتغال ۱۹۷۴، پایان دیکتاتوری سالازار (António de Oliveira Salazar) و گذار اسپانیا به دموکراسی آغاز می‌شود. تا نیمه‌های دهه‌ی نود قرن گذشته در جریان موج سوم دموکراسی نزدیک به سی کشور اروپایی به دموکراسی دست می‌یابند. پرسش در اینجا است که آیا این موج دموکراسی امروز پایان یافته است؟ آیا در جهان معاصر سیر نزولی دموکراسی‌خواهی نشان از به فرجام رسیدن این موج دارد و یا احتمال دارد موج دیگری آغاز شود؟
روشن این است که برخی از کشورهای دموکرات غربی امروز با موجی از حکومت‌های اقتدارگرا و عوام‌زده روبه‌رو استند و موج جریان‌های «هویت‌گرا» در پوشش‌های گوناگون در برخی از کشور‌ها به مثابه‌ی تهدیدی جدی برای دموکراسی، عدالت و انسان‌گرایی تبارز کرده‌اند. آیا شکست دولت‌های اقتدارگرا در آسیای غربی (خاور‌میانه) و ظهور جریان‌های افراطی اسلامیستی بر ویرانه‌ی دولت‌ها، نشانه‌ی زوال و افول موج سوم دموکراسی است و یا این‌ که این ویرانی‌ها خلاف باور «نو محافظه‌کاران» ایالات متحده که گمان می‌کنند تحولات غرب آسیا به مثابه‌ی «ویرانی خلاق» موجب ایجاد دموکراسی‌ها می‌شود، پی‌آمد خلاف آن را خواهند داشت. به بیان دیگر این ویرانی‌ها، منتج به ایجاد سلسله‌ای از استبداد‌های فاشیستی دینی و یا ناسیونالیسم‌های قبایلی خواهند شد و یا دموکراسی و حاکمیت مردم؟
همان‌گونه که در بالا گفتم، موضوع اصلی در این نوشته، پرداختن به تیوری «امواج دموکراسی» هانتینگتون نیست. منظور بیشتر اشاره‌ی گذرایی بود به بحران سیاسی و اجتماعی‌ای که حتا کشور‌های دارای دموکراسی‌های پیش‌رفته با آن روبه‌رو اند. در این نوشته می‌خواهم اشاره‌هایی به دو جریان اصلی و رقیب در تیوری‌های دموکراسی (دموکراسی کلاسیک و نورماتیف از یکسو و «دموکراسی به مثابه‌ی متود» و یا دموکراسی ریالیستی از جانب دیگر) داشته باشم. اگر‌چه در برخی از نوشته‌‌های پیشینم به این دو تیوری رقیب در گفتمان‌های دموکراسی اشاره‌هایی داشته‌ام، اما امروز که روند دموکراسی در کشور ما از منظر هر‌دو تیوری مبتلا به بحران شده است، بایسته می‌دانم تا دوباره به مبانی این تیوری‌ها بپردازم.

جایگاه دموکراسی
یکی از دشواری‌ها در گفتمان دموکراسی این است که دموکراسی در واقعیت همه‌چیز است و هر کس بر بنیاد باور‌هایش از آن تعبیر، تعریف و برداشتی دارد. کمتر نظام سیاسی‌ای را در جهان معاصر می‌توان پیدا کرد که حامیان و مجریان آن باور نداشته باشند که آنچه را آنها تمثیل می‌کنند، دموکراسی و دموکراسی بر‌تر و بهتر است. برخی‌ها با افزودن پسوند و پیشوند تا جایی پیش ‌می‌روند که نظام‌های اقتدارگرا و خودکامه را نیز تعبیر دموکراتیک می‌کنند. در کشاکش تیوری‌ها و واقعیت دموکراسی‌های متنوع و متضاد بسیاری از مفاهیم و واژه‌گان دموکراسی از درونمایه‌ی اصلی تهی می‌شوند، تا جایی که به دشواری می‌توان در یافت که در فرجام دموکراسی چیست.
با رجوع به مبانی و هنجار‌های پذیرفته شده و مشترک میان جانبداران تیوری‌های گوناگون دموکراسی امکان شناسایی برخی از مشترکات میان آنها وجود دارد. با کشف چنین همسانی‌هایی می‌توان ادعا کرد اگر چنین پیش‌شرط‌هایی وجود داشته باشد، می‌شود به نحوی از موجودیت دموکراسی سخن به میان‌ آورد. تجربه‌های موفقیت‌آمیز در دموکراسی‌های قوام‌یافته نشان می‌دهند که نخستین ممیزه‌ی مشترک آن‌ها در این است که فرایند دموکراسی مولود مبارزات و تلاش‌های هدفمند نیرو‌های اجتماعی و سیاسی است، که پیامد آنها تا حدودی به نظام سیاسی، اجتماعی و به فرهنگ سیاسی جامعه‌های مورد نظر ارتقا یافته است. چنین فرایندی در تاریخ اروپا محصول چند قرن پیکار دموکراسی‌طلبانه میان طبقات اجتماعی و نیروهای جانبدار حاکمیت مردم با نظام‌های مطلقه و اشرافیت محافظه‌کار و جانبداران حفظ نظام‌های موجود بوده است. از منظر تیوری دموکراسی‌کلاسیک، فرایند دموکراسی یک پروژه‌ی به فرجام رسیده و حاوی آزادی‌های کامل و نهایی شده، مبتنی بر عدالت و برابری نبوده، بلکه فرایندی است که پیوسته تداوم می‌یابد. بر این پایه، دموکراسی در هیچ جای دنیا به فرجام نرسیده بلکه روندی است که کرانه‌های گسترش و ژرفای آن همواره گسترده‌تر می‌شوند. به دلیل اینکه پیش‌شرط‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دموکراسی به پایداری و قوام مطلوب نرسیده‌اند، این فرایند امکان شکست و گسست و تهدید‌های جدی تا استقرار نظام‌های استبدادی را همراه دارد. تجربه‌ی آغاز و تحقق روند دموکراسی در تیوری موج‌های تاریخی دموکراسی هانتینگتون نیز نشان می‌دهد که دموکراسی آن طوری که مطلوب و مورد نظر جانبداران دموکراسی‌های معاصر است، در مقایسه با نظام‌های سیاسی تجربه شده، اریستوکراسی، الیگارشی، استبدادی و مانند اینها یک نظام سیاسی جوان است. بسیاری از نظریه‌پردازان دموکراسی بر این امر توافق دارند که دموکراسی با نظام‌های سلطنتی مطلقه، الیگارشی، قدرت‌گرا (اوتوکراتیک) و مانند آنها به مثابه‌ی یک نظام سیاسی- اجتماعی کثرت‌گرا و باورمند به آزادی‌ها، حقوق شهروندی و بشری تفاوت محتوایی و بنیادین دارد. چنین دموکراسی‌ای یگانه مرجع و منبع مشروعیتش را به گونه‌ی مستقیم و یا تمثیلی از اراده‌ی آزاد مردم می‌گیرد. در دموکراسی، حاکمیت ناشی از اراده‌ی آزاد مردم می‌تواند قدرت سیاسی کنترول شده توسط مکانیسم‌ها و ساختار‌های سیاسی، قضایی و اجتماعی را در چار‌چوب قواعد و اصول توافق شده و بر بنیاد رعایت اصول و ارزش‌های جمعی قبول‌شده اعمال کند و لاغیر. دموکراسی به مثابه‌ی فرهنگ سیاسی با رعایت برخی از ارزش‌ها مانند رواداری، انتقادپذیری نظام برای منافع و آرای رقیب، آماده‌گی برای گذشت و توافق و میانه‌یابی در کشاکش اجتماعی و سیاسی، می‌تواند به فرهنگ سیاسی یک جامعه ارتقا و گسترش یابد. در چنین نظامی است که آزادی‌های فردی در برابر قانون برای همه‌ی شهروندان بدون در نظر‌گرفتن رنگ، نژاد، دین، جنسیت، ملکیت، زبان و مانند اینها اعمال می‌شود.
اگر بپذیریم که دموکراسی عبارت است از حاکمیت مردم و مردم نیز عبارت اند از مجموعه‌ا‌ی از انسان‌هایی که در یک محدوده‌ی جغرافیایی زنده‌گی می‌کنند و با دولتی که بر این محدوده‌ی جغرافیایی به نماینده‌گی از آنها حاکمیت را اعمال می‌کند، پیوند حقوقی دارند، و بپذیریم که همه‌ی کسانی که در قلمرو دولت زنده‌گی می‌کنند و ارزش‌های قرارداد شده را می‌پذیرند بدون تبعیض و در نظرداشت تفاوت‌های یاد شده، ملت دولت را تشکیل می‌دهند، پس باید بپذیریم که اصل دموکراتیک همین است که انسان‌ها منبع و منشأ بلا منازع حاکمیت اند و به دلیل تنگناهای اعمال مستقیم حاکمیت در جوامع معاصر حق طبیعی خود را برای اعمال حاکمیت برای زمان‌های محدود و از پیش تعیین شده با توسل به ابراز اراده‌ی مستقیم و آزاد و بر بنیاد قواعد پذیرفته شده به انتخاب‌شونده‌گان تفویض می‌کنند. برای این‌که تفویض حق حاکمیت که از اراده‌ی شهروند ناشی می‌شود، نه از منبع دیگری و نه از کتله‌های قومی و تباری و یا دینی و مذهبی، تبیین دموکراتیک بیابد، در دموکراسی، اصل تعدیل‌ناپذیر دیگری از جانب تیوری‌های گوناگون و تا حدودی در تجربه‌ی دموکراسی‌های معاصر پذیرفته شده است، که آن عبارت است از برابری حقوقی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها. اما همان‌گونه که در این نوشته تفاوت‌ میان دموکراسی نورماتیف (Normative)، ارزشی از یک دست و دموکراسی به مثابه‌ی «روش» (Method) از دست دیگر، نشان داده خواهد شد، برخی‌ها دموکراسی را نظام فراگیر اجتماعی‌ای می‌پندارند که در مرکز و یا در صدر کلیه‌ی اهداف آن، انسان و رهایی او از تنگناهای اقتصادی و سیاسی و قیود تحمیل شده قرار دارد، در حالی که برخی دیگر برای دموکراسی اهداف معینی قایل نیستند و آن‌ را «روش»ی برای گزینش حاکمان و سرآمدان می‌دانند. جانب‌داران دسته‌ی اول دارای آرمان‌های دموکراتیک اند و دموکراسی تهی‌شده از آرمان‌گرایی را به نحوی تقلیل دموکراسی به تکنیک‌های تفویض قدرت می‌انگارند. در پیوند با این، فیلسوف پولندی کولاکوفسکی (Leszek Kolakowski) می‌گوید، انسان‌های جانب‌دار دموکراسی نمی‌توانند «از داشتن اهدافی اجتناب کنند که رسیدن به آنها در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد [چرا که همین اهداف اند] که به دگرگونی‌های جاری معنا و مفهوم می‌بخشد.»
در بالا اشاره شد که دموکراسی محصول تلاش‌ها و مبارزات دموکراسی‌طلبان است، دموکراسی محصول پیکار مردم مبارز است، از این‌رو، مردم مبارز باید از دموکراسی به دلیل اینکه خود مردم متشکل از افراد، طبقات و اقشار اجتماعی و دارای اهداف و آرمان‌های متفاوت و گاه منافع متضاد می‌باشند، به عنوان یک فرایند هدفمند همواره با مشارکت در مبارزه‌ی سیاسی و اجتماعی دفاع کنند. چه تجربه‌ی شکست‌ها در دموکراسی و غلبه‌ی جریان‌های فاشیستی و اقتدارگرا در گذشته و اوج‌گیری جریان‌های عوام‌زده‌ی امروز نشان می‌دهد که اگر دموکراسی به یک «روش» برای انتخاب نخبه‌گان کاهش یافت، امکان الغا و مسخ آن از یک روند عدالت‌طلبانه به یک جریان مدافع نابرابری‌ها حتا می‌تواند با توسل به همین روش (انتخابات) به واقعیت تبدیل شود.
ادامه دارد…

اشتراک گذاري با دوستان :