ریاست تجارت زنان به ساختار وزارت تجارت افزوده می‌شود

ریاست تجارت زنان به ساختار وزارت تجارت افزوده می‌شود