د لوګر ولایتی شورا د ولسی تړون کړنو په سمه توګه څارنه کوی

د لوګر ولایتی شورا د ولسی تړون کړنو په سمه توګه څارنه کوی

به بهانه آواره‌گی دیا سنگ انجان شهروند سیک افغانستان

به بهانه آواره‌گی دیا سنگ انجان شهروند سیک افغانستان

افغانستان و همگرایی منطقه‌ای <br>نگاه به آینده و امیدهای تازه

افغانستان و همگرایی منطقه‌ای
نگاه به آینده و امیدهای تازه