بن‌بست دین در قانون اساسی و تأثیر آن بر نظریه‌ی نظام سیاسی

- محمد عرفانی

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روز پنجشنبه، سوم حوت ۱۳۹۶ گزارش جدید پژوهشی‌اش را در مورد «نظام‌های سیاسی بدیل در افغانستان» رونمایی و منتشر کرد. این گزارش ابعاد گوناگون مسأله‌ی تغییر نظام سیاسی در کشور را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. یکی از جنبه‌های مهم بحث تغییر نظام سیاسی، مسأله‌ی تعدیل قانون اساسی برای تنظیم نظام سیاسی بدیل است. فصل دهم قانون اساسی فعلی در دو ماده، اصول و موازین لازم برای تعدیل احتمالی قانون اساسی را تعریف و تحدید کرده است.

ماده‌ی یک‌صد و چهل و نهم

«اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی‌شوند. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم۱ و یکصد و چهل و ششم۲ قانون اساسی، با پیشنهاد رییس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می‌گیرد».
ماده‌ی یک‌صد و پنجاهم
«به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیأتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی و ستره محکمه به فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می‌کند. برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رییس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر می‌گردد. هر گاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رییس جمهور نافذ می‌گردد۳٫»
این ماده از سه بخش تشکیل شده است:
۱) اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی‌شوند.
۲) تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد.
۳) تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یک‌صد و چهل و ششم قانون اساسی، با پیشنهاد رییس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می‌گیرد.
در این مقاله، بخش ۱ و ۲ این ماده‌ی قانون اساسی را با توجه به تأثیرات و تبعات آن در نظریه‌ی نظام سیاسی و بحث تغییر نظام سیاسی بررسی می‌کنیم. در بخش اول، دو اصل و یا در حقیقت یک اصل با عنوان غیر قابل تعدیل تذکر داده شده است که موضع‌گیری اساسی قانون اساسی را در برابر نظریه‌ی نظام سیاسی مشخص می‌کند. این موضع‌گیری در واقع مبتنی بر مواد دوم و سوم قانون اساسی است که نام نظام سیاسی کشور را «جمهوری اسلامی» و اسلام را به حیث دین رسمی دولت تعیین می‌کند و تذکر می‌دهد که قانون‌سازی در افغانستان در چه چارچوب باید پی‌ریزی و پی‌گیری شود.
بناً بر ماده‌ی دوم قانون اساسی «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند. ماده‌ی سوم قانون اساسی تصریح می‌کند که «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.»
پرسش این‌جاست که این اصول تا چه اندازه در چوکات قانون اساسی قابل بسته‌بندی و حفاظت است و آیا می‌توان از تعدیل‌ناپذیر بودن آن سخن گفت.
با توجه به این‌که دین اسلام در کشور، میان جوامع گوناگون قومی، به حیث دیانت عمومی رسمیت عرفی و فرهنگی دارد، هم قوانین موضوعه و هم قوانین عرفی ناچار از در نظر گرفتن آن به حیث یکی از منابع قانون‌گذاری هستند. دلیل آن هم این است که قوانین اساساً بنا بر ملاحظات فرهنگی زنده‌گی اجتماعی مردم ساخته می‌شوند. اما از آن جا که قوانین اساسی با هدف استقرار نظام سیاسی معین در حدود جغرافیای سیاسی معین نوشته می‌شوند، قوام بخشیدن به دین، نمی‌تواند از جمله‌ی مبانی یا اهداف ایجاد نظام سیاسی قرار گیرد. زیرا سرچشمه‌ی دین نه اجماع عمومی بر سر قراردادهای فرهنگی یا سیاسی، بل‌که وحی الهی است. البته دولت‌ها می‌توانند در وضع قوانین اساسی خود ارزش‌های دینی و اعتقادی مردم خود را رعایت کنند، ولی استقرار و حفاظت از دین در توانایی نظام سیاسی یا فرد و مجموعه‌ای از افراد نیست و نمی‌توان آن را از جمله‌ی مبانی حقوق سیاسی برشمرد. از آن جا که نه اقتدار دولت و نه رسمیت فرهنگی دین در میان اکثریت یا اقلیتی از مردم نمی‌تواند کلام و عمل‌کرد ایشان را جای‌گزین منبع وحی گرداند، «پیروی از اعتقادات و احکام دین» نمی‌تواند به عنوان یک اصل غیر قابل تعدیل در قانون اساسی گنجانده شود.
دولتی که مدعی باشد بر بنیاد اعتقادات و احکام دین مستقر شده است یا استقرار اعتقادات و احکام دین را وظیفه‌ی خود بشمارد، کاری جز تحمیل استبداد رأی و عمل گروهی که خود را صاحب و حاکم دین می‌شمرند، نخواهد کرد. حال ممکن است این گروه مجموعه‌ای از نخبه‌گان باشند که یا این که به طور کل مردم یک جامعه خود را صاحب و حاکم دین بشمارند. دولتی که مدعی دین‌داری است، تلاش خواهد کرد تا برای اثبات مدعای خود، قوانین و ارزش‌های قانونی را که بر اساس اجماع فرهنگی یا سیاسی، نظم و نسج یافته است به عنوان قوانین و ارزش‌های دین معرفی کند. آن گاه الزام‌آور بودن همچون قوانین نیز در پیوند با تلاش دولت برای در انحصار گرفتن مشروعیت اعمال قوه‌ی قهریه توسط دولت پی‌ریزی و پی‌گیری خواهد شد. این تلاش دولت برای برابری کردن با قوه‌ی الزام‌آور دین، در نتیجه منجر به ایجاد مذهبی دولتی می‌شود که با ابزارها و ارزش‌های کنترول سیاسی مجهز شده است. اما این دولت را نمی‌توان دولت متدین نامید. زیرا متدین بودن صفتی است مختص به شخصیت حقیقی یا انسان دین‌دار، نه دولت که یک شخصیت حقوقی است و بنا بر قراردادهای فرهنگی سیاسی به وجود می‌آید.
در نظر گرفتن ملاحظات دینی مردم توسط دولت، آن را به خاست‌گاه دین بدل نمی‌کند و همچنان شخصیت حقوقی دولت را جای‌گزین شخصیت حقیقی ذوات انسانی نمی‌سازد.
به این دلیل پیروی از دین، به ویژه دین اسلام، از جمله‌ی اهداف استقرار نظام سیاسی شده نمی‌تواند و نمی‌توان آن را به عنوان یک اصل غیر قابل تعدیل در قانون اساسی گنجاند. درست آن می‌بود که در قانون اساسی از یک سو تصریح می‌شد که هیچ قانونی نباید در مخالفت با حقوق اساسی اتباع یا شهروندان کشور وضع‌ شود (مطابق به بند دوم ماده‌ی ۱۴۹) و از سوی دیگر تذکر می‌رفت که پیروان ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند. به این ترتیب، قانون‌گذار می‌توانست با توجه به رسمیت فرهنگی ادیان در میان اقوام و گروه‌های مردم، توجه نظام سیاسی را برای مصلحت‌جویی در سیاست‌گذاری‌های عمومی مطالبه کند. مصلحت‌جویی بنا بر اختیار و آزادی عمل چیزی است که هم نظام سیاسی و هم مردم را به طور یک‌سان زیر سوال قرار می‌دهد.
رویکرد فعلی قانون اساسی باعث می‌شود که اشخاص و گروه‌ها در ارائه‌ی دیدگاه‌های سیاسی خود از اساس به خود اجازه ندهند و یا اجازه نیابند تا مباحث اصلی حقوق سیاسی را که تمایز یک دیدگاه را از دیدگاه دیگر روشن می‌سازد، با سوال‌های بنیادین پیوند داده و مستدل سازند. منظور از سوال‌های بنیادین آن سوال‌هاست که ارزش‌های نظام سیاسی را در یک جامعه مورد سنجش قرار می‌دهند. همین اکنون این تصور در کشور ریشه دوانده است که چون که مردم افغانستان به اکثریت مطلق مسلمان هستند، می‌توان هرآن‌چه را که اکثریت به حیث ارزش اسلامی تلقی می‌کند، به قانون تبدیل کرد. یا بر عکس این تصور پذیرفته شده است که با توجه به این که اکثریت مردم این کشور مسلمان هستند، نظام سیاسی می‌تواند هر سیاستی را که اسلامی می‌پندارد، بر جامعه تحمیل کند. هر دو طرف این ادعا مبتنی بر رویکرد اکثریت‌گرایی است که مقید شدن قانون اساسی به پیروی از دین و آیین خاص، بر آن مهر تأیید می‌گذارد.
به میان نیامدن بحث فوق در گزارش اخیر انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان پیرامون دیدگاه‌های بدیل برای اصلاح نظام سیاسی کشور، نشان می‌دهد که اختلافات روزمره‌ی نخبه‌گان سیاسی برای در اختیار گرفتن کنترول دولت، به عنوان تنها مسأله مهم قابل بحث مد نظر قرار دارد. اما بدون تجدید نظر بر موضع‌گیری قانون اساسی در رابطه با ارزش‌های اساسی حقوق سیاسی، بحث‌ها بر سر اصلاح یا تغییر نظام سیاسی، در سطح اختلافات روزمره‌ی گروه‌ها و افراد برای به دست گرفتن قدرت سیاسی باقی می‌ماند.
آتش از چهره‌ی زرین اثر زر ندهد
دین به دنیا مفروشید که دنیا دنیاست۴٫

پانوشت‌ها:
۱٫ ماده‌ی ۶۷ قانون اساسی تصریح می‌کند که معاون اول رییس جمهور در زمان تصدی به حیث رییس جمهور موقت، نمی‌تواند به تعدیل قانون اساسی بپردازد؛
۲٫ ماده‌ی ۱۴۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که در حالت اضطرار، قانون اساسیت عدیل نمی‌شود؛
۳٫ این که تعدیل قانون اساسی از مجرای تصمیم‌گیری کدام نهادها و چگونه ممکن می‌شود، از ابعاد مهم بحث تغییر نظام سیاسی است که در مقاله‌ای دیگر به آن خواهیم پرداخت؛
۴٫ بیدل دهلوی.

اشتراک گذاري با دوستان :