حل مشکل سمنگان شروع خوبی است

مشکل سمنگان ختم به خیر شد. حل مشکل سمنگان در ظاهر معلول یک تفاهم سیاسی بود. رهبران حکومت باید اجماع و تفاهم سیاسی ایجاد کنند. حل مشکل والی سمنگان آغاز خوبی بود. نشانه‌های فروپاشی سیاسی آشکار شده است و ضرورت است که سران حکومت وحدت ملی آن را جدی بگیرند. تحریک احساسات قومی و ایجاد تنش، به سود هیچ یک از سران حکومت تمام نمی‌شود. مشکل ولایت بلخ هم باید هرچه زودتر حل شود. نیاز است که رییس جمهور و رییس اجرایی نیز کنار بیایند.
ضروری نیست که رییس جمهور و رییس اجرایی برای منزلت قومی به هم دیگر چنگ و دندان نشان بدهند. هر دو رهبر شناخت کافی از افغانستان دارند. رییس جمهور غنی تجربه‌ی اکادمیک و دیپلوماتیک فراوانی دارد. او در مورد ضعف تاریخی سازمان دولت و روابط این سازمان با جامعه معلومات کافی دارد. رییس جمهور کنونی یکی از نویسنده‌گان موافقت‌نامه‌ی بن و یکی از مشاوران سازمان ملل متحد در امور افغانستان بود. ایشان از سیاست، جامعه و فرهنگ افغانستان شناخت کافی دارند. رییس اجرایی یک عمر تجربه‌ی سیاسی دارد. رییس اجرایی هم در جنگ برضد شوروی، هم در جنگ‌های تنظیمی کابل و هم در مقاومت میهنی ضد طالبان حضور داشت. حضور او در رویدادهای برهه‌های مخلتف سی سال اخیر، تجربه‌ی سیاسی‌اش را افزایش داده است.
هیچ نیاز نیست که رییس جمهور و رییس اجرایی به مشاوران ماجراجو گوش دهند یا به حدسیات پناه ببرند. آنان باید به دانش و تجربه‌ی خود مراجعه کنند. حکومتی که پایه‌های سیاسی و اجتماعی ضعیف دارد، می‌تواند از پس وظایفش برآید؟ این سوال را باید رییس جمهور از خودش بپرسد. رییس جمهور، رییس اجرایی و هر سیاست‌مدار دیگر که بخواهد در آینده نامزد ریاست جمهوری شود، ناگزیر است که از میان اقوام مخلتف افغانستان برای خود متحدان شناخته شده‌ای دست و پا کند. همین رییس جمهور غنی در سال ۲۰۱۴ جنرال دوستم را به عنوان متحد انتخاباتی خود برگزید.
افغانستان کشور قوم‌ها است. کسی نمی‌تواند در این‌جا با اتکا به نخبه‌گان یک قوم حکومت کند. افغانستان جامعه‌ی یک دست نیست. هم رییس اجرایی در آینده به متحدان پشتون نیاز دارد و هم رییس جمهور به متحدان غیر پشتون. رییس جمهور باید درس‌های لازم را از دوره‌ی اول ریاست جمهوری‌اش گرفته باشد. باید رییس جمهور و رییس اجرایی به گونه‌ای عمل کنند که آینده‌ی انتخاباتی و سیاسی افغانستان روشن باشد.
عمل‌کرد کنونی سران حکومت به گونه‌ای است که کسی نمی‌تواند آینده‌ی انتخاباتی افغانستان را پیشبینی کند. باید سران حکومت هرچه زودتر مثل مورد سمنگان تفاهم کنند. واقعیت‌های سیاسی و قومی افغانستان روشن است و هیچ سیاست‌مداری بی‌نیاز از متحدان سیاسی خارج از محدوده‌ی تباری خودش نیست. راه‌اندازی جدال‌های قومی، تحقیر قومی و جنگ منزلت قومی به لحاظ استراتژیک به سود هیچ سیاست‌مداری نیست. رأی یک قوم هیچ سیاست‌مداری را به پیروزی نمی‌رساند. آن‌هایی که به منزلت قومی در میان یک تبار مشخص می‌اندیشند، در حاشیه‌ی سیاست افغانستان می‌مانند و فرصت مطرح شدن در متن سیاست را از دست می‌دهند. رییس جمهور و رییس اجرایی باید متوجه این امر باشند. سران حکومت باید به نگرانی‌های مردم در مورد برهم خوردن اجماع سیاسی پاسخ بدهند.

اشتراک گذاري با دوستان :