۱۱ میزان ۱۳۹۶آرشيو روزانه:

سرگذشت زنی در جستجوی مردان خانواده

چشم‌هایش راه می‌کشد. با چادر اشک‌هایش را پاک می‌کند. خطوط به دور چشم و نگاهی حیران دارد که چهره‌ی زرد و سردش را عصبی نشان می‌دهد. او زنی است که مردان خانواده‌اش را گم کرده و با دخترانش در...