ملاحظاتی در باره فروپاشی دولت‌ها؛
فرایند تبلور سیاست غیررسمی‌و تنگناهای دولت‌سازی در افغانستان – قسمت اول

- رنگین دادفر سپنتا

جدایی حوزه جامعه و دولت و دشواری آن در دولت‌های در حال فروپاشی

در چارچوبی که در آن دولت به مثابه یک نظام سیاسی معنا می‌یابد، هنجار‌ها و نهاد‌های سیاسی پذیرفته‌شده‌ای باید وجود داشته باشند که محصول یک فرایند تاریخی از مبارزات و تعاملات جمعی باشند. روش‌های تصمیم‌گیری و اعمال قدرت در دولت‌های ملی برخاسته از اراده مردم بر قواعد و هنجار‌هایی مبتنی می‌باشند که بر بنیاد ایجابات آن تصمیم‌گیرنده‌گان در برابر آنانی که از آن‌ها نماینده‌گی می‌کنند، پاسخ‌گو تلقی می‌شوند. جدایی و استقلال اداره عامه از منافع خصوصی، مبتنی‌بودن دولت بر قانون و استقرار انحصار دولت بر نیروی قهریه از پیش‌شرط‌های کارایی چنین نظام سیاسی می‌باشند. در دولت‌های پیش‌رفته سرمایه‌داری معاصر، جدایی دولت از جامعه علی‌رغم آسیب‌هایی که به دلیل نزدیکی با بخش‌های اقتصادی متوجه آن است، کارایی دارد. جدایی میان جامعه و دولت، پذیرش حضور افراد آزاد به مثابه پیش‌شرط داشتن یک جامعه آزاد، جدایی میان جامعه مدنی و جامعه دولتی و کوتاه‌سازی دست دولت از هجوم به حقوق و آزادی‌های شهروندان، کوتاه‌سازی دست دولت از تعیین و تحمیل نوع باور‌های سیاسی و فرهنگی بر شهروندان از اهداف دموکرات‌ها می‌باشد. اما در دولت‌های در حال فرسایش و دولت‌های ناکام بحث جدایی میان دولت و جامعه در عینیت جامعه به دلیل این که از دولت یا یک ارگان مصدوم و آسیب‌دیده برجای می‌ماند و یا این که یک چارچوب بی‌معنا و میان‌تهی تمرکز روی آن و طرح خواست جدایی میان حوزه برون از دولت و حوزه دولت با دشواری‌های فراوان روبه‌رو می‌باشد. به دلیل این که این نوشته بیشتر به تنگنا‌های دولت‌سازی و روند‌های گسست و تضعیف دولت توجه دارد، بحث فرایند تبلور جدایی حوزه عمومی‌‌و دولت در این مقاله مورد نظر نیست.
دولت قانون‌مدار، دولتی است که در آن کنش‌ها و واکنش‌های دولت مبتنی بر نورم‌ها و ارزش‌های حقوقی باشد. چنین دولتی محصول گذار انسان از دوران باور حاکم به ارزش‌های برخاسته از نهاد‌های‌ سنتی پیش‌مدرن می‌باشد. در نتیجه چنین تحولی روابط و وفاداری‌های متفاوتی تبارز می‌کنند. به بیانی نهاد‌ها و قواعد دولت مدرن، محصول عبور جامعه از حوزه‌های حاکمیت قبایلی به حوزه‌های استقرار قدرت سیاسی بر ساحت کشوری و بر خاسته از اراده ی «مردم دولت» و نه قبیله و یا دین دولت می‌باشد. چنین فرایندی، محصول تداوم روند تمدن‌پذیری انسان است. نوربرت الیاس چنین فرایندی را روند تبلور «ساختار انحصاری» تلقی می‌کند. به بیانی فرایند شکل‌گیری دولت مدرن، «روند شکل گیری انحصار بر مالیات،تسلط بر ارتش و بر ساحتی، [بر جغرافیای] بالنسبه بزرگ»تر می‌باشد.۱ به باور وی، با تبیین و قوام چنین ساختار انحصاری و تحقق سلطه بر نظام جمع‌آوری مالیات و فرماندهی بر اردو است که مصاف‌ها نه برای نابودی و شکستن ساختار‌های دولت بلکه به منظور تصرف آن به وقوع می‌پیوندند. با قوام و استقرار این حاکمیت انحصاری است که سلطه انحصاری بر قدرت مرکزی شکل می‌گیرد.۲ از این منظر فرایند‌های قانون‌گذاری و حقوق‌مداری با آن اهمیتی که دارند در گام نخست موجب آن نمی‌شوند تا قدرت متعالی دولت تابع حقوق و قانون شود بلکه در اینجا فرایند شکل‌گیری یک قدرت برتر، دولت، مطرح می‌باشد که می‌توان نماد‌ها و اشکال تبارز آن را حتا در دولت‌های نخستین و بدوی نیز پیدا کرد. از این رو ظهور دولت‌ها به گونه انتزاعی به معنای آغاز تحقق مرحله‌ای از ایده عدالت‌طلبی و یا قانون‌مداری نباید تلقی شود. بلکه قدرت برتر دولت همواره در پی آن بوده است تا با تحقق سلطه انحصاری‌اش بر جمع‌آوری مالیه، خراج و تمایل به افزون‌طلبی در بهره‌گیری از تاراج و غارت با توسل به زور عمل کند و برای تداوم آن نیز هنجار‌ها و قواعدی را وضع کند.
با سرکشی‌ها و مبارزات اجتماعی و مشارکت کتله‌های گوناگون اجتماعی است که در دموکراسی‌ها گستره حق انحصاری دولت و به سخن دیگر حکم‌دار بر مردم محدود می‌شود. تا جایی که امروز اصل حاکمیت قانون و برابری شهروندی نه تنها در تیوری حقوق و قانون که در کنش دولت‌ها تا اندازه‌ای به یک واقعیت تبدیل شده است. خویشتن‌داری دولت‌های قانون‌مدار از مداخله در امور جامعه و شهروندان به تعبیری بازتاب نیروی متعادل‌کننده دموکراسی‌خواهی شهروندان آزاد است که با حضورشان در قلمرو جامعه مانع دست‌درازی‌های دولت در ساحت آزادی‌ها و حقوق خودشان می‌شوند. در حضور چنین فعال مدنی است که تفاوت‌هایی میان درجه پیشرفت دموکراسی و بی‌قواره‌گی دموکراسی‌های شکلی آشکار می‌شوند.

فرایند تضعیف دولت‌ها

با این همه، چه دولت‌های قوام‌یافته و چه دولت‌های در حال فرسایش در دنیای کنونی به دو گونه تضعیف می‌شوند. این تضعیف، الزاماً به معنای قدرت‌یابی جامعه و استقرار هژمونی جمعی و یا به سخن دیگر تضعیف دولت به سود قدرت جامعه نیست بلکه می‌تواند به سود استقرار و گسترش بازار جهانی بر بنیاد ایدیولوژی نولیبرالیسم باشد که ماحصل آن استقرار هژمونی جهانی است. استقرار چنین هژمونیی در پیرامون دنیای جهانی‌شده آسان‌تر موجب گسست و شکست دولت‌ها می‌شود. گسست و شکست دولت‌های پیرامونی تنها محصول نظام جهانی نیست بلکه مهم‌تر از آن موجودیت بستر و روابط اجتماعی ناعادلانه، ناپایدار و توسعه‌نیافته و موجودیت دولت‌های قوام‌نیافته، مغایر دموکراسی، مغایر منافع مردم و آلوده به فساد علت‌های بیشتر چنین گسست‌ها و شکست‌هایند. (اگر چه در تجربه عراق و دیکتاتوری‌های خاور میانه و شمال افریقا عامل خارجی بیشتر تعیین‌کننده بوده است.) ظهور و صعود سیاست غیررسمی ‌‌و تبارز ساختار‌های موازی با دولت و روابط متناسب با آن‌ها موجب شکل‌گیری قواعد و هنجار‌های متناسب به خود می‌شوند. این امر موجب پس‌زدن و ناکارایی قدرت عامه و جامعه شمول و هنجار‌های سراسری جامعه شمول می‌شود.
همان‌طور که در بالا اشاره شد، فرایند‌های سیاسی که در جهان معاصر موجب فرسایش و جا خالی کردن دولت‌ها می‌شوند، می‌توانند از طریق توسل به قهر مداخله‌گرانه، گسست‌های ساختاری، جنگ‌های داخلی و ناتوانی دولت‌ها در امر توجه به امور عامه به وقوع بپیوندند. پی‌آمد چنین تحولاتی می‌تواند، تضعیف و یا زوال حاکمیت ملی، تضعیف و یا ناکامی‌دولت قانون، و در فرجام شکست و اضمحلال آن باشد. در صورت تحقق چنین حالت‌هایی، اشکال اعمال قدرت و مناسبات اجتماعی و بخش‌های اقتصادی تابع اراده خصوصی می‌شوند. تا جایی که خصوصی‌سازی حوزه‌های کلاسیک کنش دولت به یک امر عادی و به یک واقعیت ناشی از روند دولت زدایی تبدیل می‌شود. تامین امنیت، دفاع از «کشور دولت» و عرضه کالا‌های عامه مانند: تحصیلات، صحت و غیره نیز از چنین فرایندی برون نمی‌مانند و همراه با آن نورم‌ها و قواعد حقوقی به پدیده‌های ناپایدار و متغیر تابع اراده گروه‌های برآمده از زوال دولت تبدیل می‌شوند. صاحبان تدوین نورم‌های جدید و منطقه‌ای و محلی پیوسته قواعد خودشان را به جای قواعد و قوانین جمعی می‌گذارند و با توسل به قهر دسته‌های مسلح برون از کنترول دولت به اجرای آن می‌پردازند. در نهایت عملاً نوعی از ملوک‌الطوایفی شکل می‌گیرد. ملوک‌الطوایفی‌ای که چارچوب و ظاهر دولت را به دلیل مشارکت و نمایش مشروعیت شکلی در بده‌و‌بستان‌های بین‌المللی نگه می‌دارد و اما آن را از محتوا تهی می‌سازد. تضعیف ساختار‌ها و بالتبع تضعیف امکانات و ابزار اجرایی نورم‌های برخاسته از آن‌ها اگر در مورد دولت‌های استوار و نیرومندی که در آن روابط بازار و زیر ساخت‌های اجتماعی، احزاب سیاسی، سندیکا‌های کارگری و جوامع مدنی نیرومند می‌باشند، موجب زمین‌لرزه‌های اجتماعی ویران‌گر و پایان ساختار دولت قانون نشود اما در دولت‌های در حال فرسایش و دولت‌های ضعیف، قدرت به زیان جامعه و به سود اقلیت‌های صاحب مراکز قدرت هر روز بیشتر جابه‌جا می‌شود و جامعه از حوزه نفوذ هنجار‌های نافذ و یکسان برای همه شهروندان برون می‌افتد و چندگانه‌گی نورم‌های حقوقی به وجود می‌آید. به گونه مثال در مناطق زیر کنترول داعش در سوریه نوعی از قواعد و نورم‌های حقوقی پیاده می‌شود و در مناطق زیر کنترول نیرو‌های مخالف داعش و در عین زمان مخالف حکومت بعثی اسد نوع دیگری و در مناطق زیر کنترول دولت سوریه نوع دیگری. شبیه چنین تبارزاتی را می‌توان در افغانستان نیز مشاهده کرد.
اگر خصوصی‌سازی تامین امنیت در حوزه‌های در کشور‌های پیشرفته و دارای دولت‌های دارای نهاد‌ها و هنجار‌های پرقدرت، موجب شود تا دولت بر بنیاد قوانین اجرایی‌کردن برخی از صلاحیت‌های کلاسیکش را به نهاد‌های خصوصی واگذار کند، حضور جامعه شهروندی نیرومند، مشروعیت دموکراتیک، حضور دستگاه قهریه عامه در کسوت پولیس و اردوی ملی از ارتقای چنین نیرو‌های خصوصی به قدرت‌های شبه دولتی جلوگیری می‌کنند. در حالی که چنین حالت‌هایی در دولت‌های ضعیف و دولت‌های در حال فرسایش بیشتر موجب ظهور کانون‌های موازی قدرت و سلب انحصار قهر مشروع از دولت می‌شوند. ایجاد ارتش‌های خصوصی در کلمبیا، دسته‌های مسلح مافیایی در مکسیکو، دسته‌های ملیشه در دوران حزب دموکراتیک خلق در افغانستان و حتا به بیان ادبیات رسمی‌ حکومت افغانستان، موجودیت «گروه‌های مسلح غیرمسوول» همه نمونه‌های بارزی از چنین موازی‌سازی و غیررسمی‌سازی قدرت قهریه و شکستن انحصار دولت بر قدرت می‌باشند. ساختار‌های از این دست و روابط قدرت برخاسته از آن‌ها موجب می‌شوند تا سیاست از بنیاد قوانین اساسی و نورم‌های قبول‌شده جمعی بدر آید؛ اداره عامه بی‌طرف و حتا اداره عامه به مفهوم متداول آن و نظام دادگستری بی‌طرف زوال یابند و در فرجام موجب ناکامی‌دولت به مثابه یک کلیت شوند. در مورد گسست و موازی‌سازی نظام دادگستری بارزترین نمونه آن موجودیت دست کم دو نظام عدلی در افغانستان امروز است. نظام عدلی و قضایی طالبان در کنار نظام دادگستری جمهوری اسلامی ‌افغانستان عملاً در ساحت جامعه به یک واقعیت تبدیل شده است. حتا در جاهایی به خصوص در برخورد با زنان، نظام داوریی وجود دارد که نه خود را متعهد به قوانین دولت می‌داند و نه هم تابع فتوا‌های قاضیان طالبان می‌باشد و به بیانی، تطبیق هنجار‌های موقتی در یک حوزه محدود جغرافیایی شاید به وسعت چند روستا باشد. چنین دسته‌های مجری «عدالت» برای حل‌و‌فصل مسایل و به منظور مجازات بزهکاران به گونه موقتی به وجود می‌آیند و با اعمال مجازات بر متهمان به کار شان پایان می‌دهند.

دولت به مثابه مجری حاکمیت

با یک دید تقلیل‌گرایانه می‌توان گفت که حاکمیت دولت عبارت است از اعمال حاکمیت در برابر داخل و در برابر خارج. با یک نگاه هنجارین دولت باید در برابر برون از حوزه و یا جغرافیای کشوری به دفاع از منافع ملی بپردازد، از مرزهای کشور در برابر تهدید‌ها دفاع کند و روابط خارجی را برای توسعه، پیشرفت، آبادانی و حفظ صلح و ثبات در تعامل با جهان برونی که شامل کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی می‌باشد اعمال کند. در داخل قلمرو دولت باید میان منافع رقیب اجتماعی به عنوان میانجی و پاسدار نظم عامه و عرضه‌کننده خدمات عامه و مجری عدالت تبارز کند. دولت دموکراسی این ماموریت را از اراده مردم به گونه دموکراتیک و مشروط صاحب می‌شود. دولت ملی عادتاً با چنین حاکمیتی تجهیز می‌شود و مورد حمایت مردم قرار می‌گیرد.
می‌دانیم که در آغاز چنین دولتی و حاکمیت آن متعلق به حکم‌دار بوده است و پسان‌ها با تبلور و ظهور ملت-دولت‌ها است که مفهوم «حاکمیت بدون قید و شرط از آن مردم است» ظهور می‌کند. دولت در حاکمیت معاصر دموکراسی، برخلاف حاکمیت امپراتوری‌های کهن و یا حکم‌داران، شاهنشاهان و امرا، با ایجاد یک جغرافیای که بر آن هنجار‌های حقوقی دولت ملی اعمال می‌شود و این جغرافیا عبارت است از سرزمینی که در آن قدرت قهریه در انحصار دولت می‌باشد، مفهوم می‌یابد.
تمایل به اشغال و توسعه‌طلبی دولت‌های گذشته و عدم تعیین مرز‌های کشوری بیشتر موجب می‌شدند تا یک رابطه از بالا به پایین میان مرکز قدرت دولت، مرکز خلافت، مرکز امپراتوری و شاهنشاهی با حوزه‌های مفتوحه به وجود بیاید. رابطه‌ای که حتا در کمیت و کیفیت تطبیقی‌اش از نورم حقوقی سرزمین مادر متفاوت بود. اجرای هنجار‌های متفاوت بر سرزمین‌های زیر سلطه پادشاهان و فاتحان امر عادی و پذیرفته‌شده تلقی می‌شد. به گونه مثال بخش‌هایی از پرداخت خراج، به کنیزی‌دادن زنان و به برده‌گی دادن مردان و یا انواع دیگر مالیات معاف بودند در حالی که در حوزه‌هایی که فتح می‌شدند، می‌توانست طور دیگری باشد.۳ این تجربه به همان اندازه که در هند مفتوحه شاهان خراسانی معمول بوده است در تجربه دوباره مسیحی‌سازی الاندلس نیز به آشکارا دیده می‌شد و نورم‌های حقوقی‌ای از این دست، به دلیل این که انسان‌ها در برابر قانون برابر تلقی نمی‌شدند، سال‌ها ادامه می‌یافتند. همین تجربه در مستعمره‌های افریقایی اروپاییان، در میان جوامع سپید و سیاه امریکایی و غیره به انواع گوناگون ادامه می‌یافت و در عمل امروز نیز تبارزاتی از آن‌ها دیده می‌شوند.
در روزگار ما، همان‌طور که اشاره شد، خصوصی‌سازی مسوولیت‌های عامه و خصوصی‌سازی کالا‌های عامه (آموزش و پرورش، صحت عامه) ‌از یک سو موجب تضعیف دولت می‌شود و از جانب دیگر تضعیف دولت موجب تسریع و گسترش خصوصی‌سازی می‌گردد و در نهایت این ویران‌گری متقابل به ناکامی ‌دولت‌های ملی خاتمه می‌یابد. یک رابطه متقابلی که در هر صورت پی‌آمد آن احیای حالتی است شبیه دوران پیش از ظهور دولت‌های ملی معاصر. در چنین حالت‌هایی جنگ‌ها به نوعی تصدی‌های خون‌بار و سودآور اقتصادی تبدیل می‌شوند؛ انحصار دولت بر اعلان و پایان جنگ در هم می‌شکند و موجب می‌شود تا نوع جدیدی از جنگ‌ها ظهور کنند.۴

در افغانستان حتا تا آغاز دوران امانی و دوباره بعد از سقوط شاه‌امان‌الله تا ایجاد اردوی مدرن افغانستان افرادی بودند دارای القاب و مقام‌های نظامی‌ غیررسمی‌که تابع قواعد و هنجار‌های کشورشمول نبودند. حتا زمانی که چنین هنجار‌هایی به وجود آمدند تا پایان سلطنت ظاهر شاه در بخش‌هایی از کشور ما موضوع خصوصی‌سازی امور دفاعی عملاً وجود داشت. بدعتی که در دوران حکومت داکتر نجیب‌ا لله در سیمای ملیشه‌سازی احیا گردید و در دوران جمهوری اسلامی‌ به گونه‌های اربکی‌سازی و یا در سیمای پولیس محلی از جانب ایالات متحده بر افغانستان تحمیل شد و امروز نیز به نحو دیگری در عرصه دفاعی گسترش می‌یابد. موجودیت چنین ساختار‌های موازی در گذشته به دلیلی موجب پایان و ناکامی‌ دولت نمی‌شدند که هنوز طرح دولت ملی به مفهومی‌که ما در سالیان اخیر در پی تحقق آن می‌باشیم، وجود نداشت.
فرسایش حاکمیت دولت بر «قلمرو دولت» ملی به گونه طبیعی موجب می‌شود تا دولت‌ها نتوانند حاکمیت‌شان را در برابر برون نیز به نمایش بگذارند. در چنین حالت‌هایی امکانات نمایش حاکمیت به گونه تامین مراودات، و توافق‌نامه‌ها، برقراری روابط خارجی بر مبنای یک سیاست خارجی ملی نیز فرسایش می‌یابند. قدرت‌های محلی بر قرارداد‌های استخراج منابع زیر زمینی نظارت می‌کنند، داعیه‌های محلی را جایگزین داعیه‌های ملی می‌سازند و به‌جای دولت ملی به مثابه بازیگر سیاسی و نظامی‌حتا در برابر و در رابطه به کشور‌ها و شرکت‌های برونی به اعمال حاکمیت می‌پردازند. گاهی تبارزات حاکمیت خصوصی از این دستبه مثابه شریک و جانب گفتگوی دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی برونی به مشاهده می‌رسد. قدرت و حاکمیت خصوصی شده به الغای مطلق حاکمیت شکلی عامه نمی‌پردازد اما عملاً در موازات آن و در بخش انحصاری حاکمیت آن عمل می‌کند و موجب می‌شود تا دولت به مثابه یک نهاد عامه از محتوا تهی شود و پیوسته «دولت بودن» از آن زدوده شود.
اجرایی شدن چنین سیاستی در اوضاع کنونی در پیوند با جهانی شدن اقتصاد و ظهور بازار واحد جهانی به یک پدیده مستمر در برخی از کشور‌های جهان سوم قدیم ارتقا یافته است.این نوع دیگری از جهانی شدن است. خریداران سنگ‌های قیمتی و آثار تاریخی افغانستان، عراق و سوریه، سنگ‌های قیمتی آنگولا و کانگو، تیل عراق، تریاک و هروئین افغانستان و کوکائین امریکای لاتین را می‌توان در چنین بافتمانی شناسایی کرد.
در واقعیت با ظهور ساختار‌ها و مکانیسم‌های موازی روز افزون دولت خالی شده از محتوا و زدوده شده از هنجار‌های ملت شمول، تقلیل می‌یابد به ابزاری برای ثروت‌اندوزی نخبگان قدرت، نخبگان همدست با بازیگران فرایند جهانی شدن.۵ چنین است که نیوپاتری موندیالیسم در آغوش جوامعی که در آن دولت‌ها فرو می‌پاشند قد برمی‌افرازد. ماکس وبر چنین نظام‌هایی را که در آنها اقتصاد بازار آزاد نیز کارایی محدود دارد، نظام‌های «سلطانی» می‌گوید. مراد وی از چنین نظام‌هایی، حاکمیتی است که در آن سلطان به مثابه عالی‌ترین مرجع اعمال قدرت، خود را بالاتر از قید و بند‌های عرفی و محدودیت‌های محصورکننده قدرت می‌پندارد.۶ با این دید، قدرت‌های برون شده از کنترول دولت و کنشگر نظامی ‌محلی و سیاسی خود در حوزه اعمال قدرت شان به قدرت‌های فراقانونی تبدیل می‌شوند و بر بنیاد ارزش‌های خودشان عمل می‌کنند.

۱Norbert Elias: Über den Prozess der Zivilisation, Frankfurt a.M, Bd. 2. 1992S. 143f
همانجا ص. ۲۱۴۳

۳Diamond, Stanley: Kritik der Zivilisation, Frankfurt a.M.,
New York, 1976, S. 176

۴Lock, peter: Sicherheit ala
Carte, Bonn, 2001; Münkler, Herfried: Die Neuen Kriege: Reinbeck bei Hamburg, 2002

Chabal, Partick/Daloz, Jean-Pascal: Africa Works, Indiana university Press 1999 S. 31-44
Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1977, S. 133 und 134

اشتراک گذاري با دوستان :