۱۶ سنبله ۱۳۹۶آرشيو روزانه:

کارمندان برکنار شده، دوباره توظیف شدند

۸صبح، هرات: دست‌کم چهار تن از میان شش تن از مديران رياست ترانسپورت ولایت هرات كه بر اساس حكم رييس‌جمهور از وظایف خود سبک‌دوش شده بودند، دوباره از کابل منظوری گرفتند. تصمیم به برکناری این افراد به‌دنبال سفر هیٲت اعزامی...