شش صد میلیون دالر کجا شد؟

- شهریار

مجلس نمایندگان مقام‌های دخیل در قضیه دوسیه کابل‌بانک و شهرک هوشمند را برای استجواب به مجلس فراخوانده بود. عبدالعلی محمدی و سعادت منصور نادری بیشترین توضیح را در رابطه به قضیه شهرک هوشمند بیان داشتند.
۱- صبحت‌های هر دو مقام یک نکته را روشن کرد: تمام مراحل رسید‌گی به دوسیه کابل‌بانک با هماهنگی کابینه و ارگ ریاست‌جمهوری صورت گرفته است. روایت‌ها و اسناد حداقل دو مقام دخیل نشان داد که تمام مراحل بر مبنای طرزالعملی صورت گرفته که توسط کابینه و ارگ ریاست‌جمهوری تدوین شده است. ارگ ریاست‌جمهوری پس از واکنش‌های تند داخلی و خارجی تلاش کرد تا از این مسوولیت شانه خالی کند. تعلیق وظیفه محمدی مشاور قبلی آقای غنی به‌گفته‌ی خودش برای فرار از فشار در افکار عمومی بوده است. هرچند که ارگ برای وضاحت بیشتر از جریان شهرک هوشمند کمیته‌ای را توظیف کرده است تا حقیقت‌یابی کند، اما صحبت‌های امروز ارگ را بیشتر در معرض سوال قرار داد.
۲- مقام‌های دخیل در قضیه کابل‌بانک روز گذشته به جدی‌ترین سوال‌های نمایدگان جواب ندادند. برای نمونه آقای نقیب‌الله فایق و خانم ناهید فرید از موجودیت شش‌صد میلیون دالر در زمان اعلام ورشکستگی کابل‌بانک خبر دادند. متاسفانه تمام مقام‌های حاضر در نشست دیروز از این سوال طفره رفتند. اگر واقعا این سوال بر مبنای معلومات درست باشد، این همه پول نقد پس از اعلام ورشکست شدن کابل‌بانک توسط کدام مقام‌ها غارت شده است؟
۳- در نشست دیروز در باره افراد و شرکت‌هایی که به نام‌های جعلی، مستعار و حساب‌های مختلف پول در یافت کرده‌اند نیز وضاحت داده نشد. گفته می‌شود که صرفا در قضیه کابل‌بانک سهم هر یک از متهمان و شرکا واضح شده است، اما پول‌های هنگفتی که به نام‌های شرکت‌ها و افراد برداشت شده است، تا حالا تثبیت نگردیده است. این سوال‌ها نیز توسط برخی وکلا مطرح شد، اما مقام‌های دخیل تلاش کردند تا نوت‌های دست داشته خود را به خوانش گرفته و از پرسش‌های جدی و مهم عبور کنند.
۴- برخی وکلای مجلس تلاش داشتند تا به هر نحو ممکن جریان جلسه را مختل کنند. این نوع رفتارها گفته‌های محمدی را تایید می‌کرد که برخی حلقات در تلاش‌اند، تا حساب کابل‌بانک تصفیه نشود. جالب بود که یکی از بدهکاران کابل‌بانک که عضو مجلس‌ است، بیش از همه تلاش کرد تا جریان صحبت‌ها در مجلس مختل شود. پس از ختم صحبت‌ها بر مبنای جمع‌بندی رییس مجلس قرار شد تا کمیسیون تفتیش مرکزی قضیه را بیشتر مورد بررسی قرار دهد. انتظار این است که پارلمان برای رسیدگی به عمق قضیه کابل‌بانک این دوسیه را با جدیت دنبال کند.
۵- دوسیه کابل‌بانک صرفا یک دوسیه اقتصادی نیست، سایه سنگین سیاست در این دوسیه بیشتر احساس می‌شود. این دوسیه ریشه در انتخابات‌های گذشته دارد. دوسیه کابل‌بانک توسط کمیسیون‌های دولتی و بدون پشتوانه به آسانی حقیقیت‌یابی نمی‌شود. حالا معلوم نیست که از دل کمیسیون‌های دولتی و کمیسیون تفتیش مجلس چه بیرون می‌شود. اما با توجه به پیچید‌گی‌های این دوسیه، دورنمای روشنی برای حقیقت‌یابی آن متصور نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :