نقد کتاب افغانستان و دولت مدرن

- زهرا حسینی

همایش نقد و بررسی و رونمایی کتاب ” افغانستان و دولت مدرن” اثر دکتر عبدالعلی محمدی، با حضور استادان دانشگاه، دانشجویان و سیاست‌مداران از سوی موسسه تساوی، خانه سفید، موسسه حمایت و انکشاف از زنان و کودکان افغان، انتشارات امیری، روزنامه‌ی ۸ صبح، خبرگزاری افق، موسسه جوانان افغان در عصر نوین و دانشگاه غرجستان برگزار شد.

ذکیه عادلی استاد دانشگاه، ” افغانستان و دولت مدرن” را کتابی در حوزه‌ی مطالعه‌ی سیاست دانست که از ویژه‌گی مثبت آن، پرداختن به موضوع‌های جامعه شناسی و دیگر موضوع‌ها در بخش‌های مختلف این کتاب بیان کرد.
به عقیده‌ی او ساز و کار حقوقی دولت مدرن، از نکات قوی این کتاب است و گفت:” مساله اصلی این کتاب رابطه بین ساختار سیاسی دولت و ساز و کارهای حقوقی متناسب با آن، در خصوص ساز و کارهای حقوقی که از زمان حکومت امیر عبدالرحمان خان به وجود آمده است.”
داکتر عادلی کتاب ” افغانستان و دولت مدرن” را اثری جامع و کامل بیان کرد که با داشتن منابع خوب و غنی، نگارش آکادمیک و قابل فهم بودن نبشته‌ها، مورد استفاده‌ی دانشگاهیان و مردم قرار دارد.

دکتر عبدالعلی محمدی تا حال به نوشتن چهار عنوان کتاب چون: “درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی” ، “حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان” ، “حقوق اداری افغانستان” و “افغانستان و دولت مدرن” موفق شده و بیش از سی عنوان مقاله علمی او در مجلات معتبر و داخلی و خارجی به دست نشر سپرده شده است.

داکتر سید عسکر موسوی، نویسنده و استاد دانشگاه، نیز در مورد کتاب افغانستان و دولت مدرن میگوید ، موضوع متن، یک بحث مهم است .به گفته‌ی موسوی، هر متنی قابل استفاده نیست.
او اساس و تهداب این کتاب را فکر و کار بیان کرد و گفت:” استقلال در افغانستان بسیار مهم است و رابطه‌ی تنگاتنگی میان استقلال و مدرنیزم وجود دارد.”

فرامرز تمنا، نویسنده و پژوهشگر، بحث دولت مدرن را بهترین بحث در کتاب شناسی بیان کرد، به گفته‌ی آقای فرامرز از نگاه محتوایی این کتاب هیچ تفاوتی در دولت مدرن و قبل از آن ندارد و تنها یک اشتباه متودلوژیک است.
او در ادامه گفت:” ساختار و سلطه دولت، یک بُعد مدرن شدن است.” تمنا، مطرح کردن چندین پرسش و نگاه وسیع کتاب به آسیب‌های موجود در جنبش‌ها را از فضیلت‌های ” افغانستان و دولت مدرن” دانست.
او در پایان، با اشاره به راه‌حل‌های معطوف به مکانیزم‌ها، تغییر در نظم ساختاری، تغییر در نظم اجتماعی، مبارزه با افراط‌گرایی که از بحث‌های گنجانده شده در این کتاب است، آن را کتابی زیبا و مفید خواند.
” افغانستان و دولت مدرن” با نویسنده‌گی دکتر عبدالعلی محمدی در سال چاپ: ۱۳۹۴ ه.ش، در کابل با همکاری انتشارات امیری به شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسید.

داکتر عبدالعلی محمدی، نویسنده‌ی ” افغانستان و دولت مدرن”، محتوای کتاب را، پیشنهادها و راه‌حل‌هایی چون تغییر بنیادی در ساز و کار حقوقی، تغییر بنیادی در نظم اجتماعی و تغییر بنیادی به عنوان راه حل‌های سیاسی در دولت مدرن بیان کرد.
او گفت:” بین قانون و شریعت باید فرق قایل شد و تا زمانی که ما نفهمیم که قانون چیزیست و شریعت چیز دیگر، یک قدم به مدرن شدن حرکت نخواهیم کرد.”
او در پایان با بررسی‌، تحقیقات در فصول دوم و سوم که در واقع پاسخ‌های مناسب به پرسش اصلی است در فصل چهارم، راه حل و تغییرات لازم برای کارآمدی ساز و کارهای حقوقی در بخش‌های مختلف برای ” افغانستان و دولت مدرن” ارایه کرد.

این کتاب چهارچوب نظری دولت مدرن، سازوکارهای حقوقی دولت مدرن در افغانستان، چالش ها و موانع کارآمدی سازوکارهای دولت مدرن در افغانستان و راه های حل و تغییرات لازم برای کارآمدی سازوکارهای حقوقی در کشور را مورد تحقیق و بحث قرار داده است.

اشتراک گذاري با دوستان :