یک سال «حکومت وحدت ملی» چه بیهوده گذشت!

- داکتر سپنتا

یک سال از روی کار آمدن «حکومت وحدت ملی» گذشت. اگر چه یک سال در مقایسه با تاریخ یک کشور زمان طولانی‌ای نیست اما برای کشوری که باید از بحران‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برون آید و صاحب یک دولت قانون شود زمان درازی است.

در کشور‌های “جهان سوم” و به‌خصوص در افغانستان عادت بر این است که گناه همه پلشتی‌ها و نابکاری‌ها را به گردن حکومت‌های گذشته و خارجیان می‌اندازند و بدین‌گونه کار را آسان می‌سازند و خویشتن را از شر علت‌یابی ناکامی‌های خودکرده، راحت می‌کنند. در این‌که حکومت گذشته، در زمینه حکومتداری خوب دچار اشکالات جدی بود، هیچ شکی نیست. در این‌که در حکومت گذشته فساد به پیمانه گسترده وجود داشت هم شک نیست و این‌که در برخورد با طالبان و مسایل صلح و آشتی ابهام وجود داشت، هم درست است. تا جایی که مربوط به نگارنده می‌شود، در همان زمانی که عضو ارشد حکومت رییس‌جمهور کرزی بودم نیز به این کمبود‌ها نه تنها اذعان کردم بلکه با نام و نشان خود در نقد آن‌ها نوشتم، در مصاحبه‌های خود آشکارا صحبت کرده و در حدود امکانات خود با چنین پدیده‌های منفی مبارزه کردم. کسی که بد نیت نباشد، نمی‌تواند حتا یک مورد را نشان بدهد که خلاف آنچه که امروز می‌گویم، گفته و یا نوشته باشم.

حالا بر می‌گردم به تناقض منطقی حواله دادن مشکلات به دوران حکومت رییس‌جمهور کرزی. این‌که گفته شود برخی از مشکلات از گذشته به ارث رسیده، درست است اما این‌که “حکومت وحدت ملی” اوضاع را به گونه وحشتناکی خراب کرده است جانب دیگر قضیه می‌باشد. کسی که تنها در پی توجیه پلشتی و ندانم‌کاری خود از راه مقایسه با خرابی‌های دیگران باشد، به آینده امیدوار نیست. چنین فردی، توجیه‌گری که بدی‌ها را مضاعف جلوه می‌دهد، بیش نیست.

در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی، حداقل اگر چیز دیگری نبود، یک دولت وجود داشت. دولتی که دست‌کم، از لحاظ شکلی در کلیت خود بر قانون و اصل انتخاب مردم استوار بود. دولت‌زدایی در آن دولت نه تنها استراتژی نبود بلکه سیاستمداران و اداره در محدوده امکانات و متناسب با فرهنگ سیاسی و اقتصاد ملی در پی تقویت نهاد‌ها و روند‌های دولتمداری بودند. تصمیم‌گیرندگان دولتی به هیچ‌وجه، عمدا در پی نامشروع‌سازی، فرسودن و زدودن نهاد‌های دولت نبودند. میان رییس‌جمهور کرزی و مردم افغانستان یک رابطه و یک گفتگوی همیشگی وجود داشت و اکثریت مردم نهاد ریاست‌جمهوری را از خویش می‌پنداشتند.

در همان سیزده سال حکومت کرزی که به متصدیان امور آن بدترین ناسزا‌ها داده شد و هنوز هم داده می‌شود، قانون اساسی تصویب شد، نظام تعلیم و تربیه رونق گرفت، عرضه خدمات صحی به گونه‌ی بی‌نظیری افزایش یافت، رسانه‌های آزاد به وجود آمدند، اصلاحات پولی به میان آمد، ذخایر ارزی کشور از مرز هفت میلیارد دالر فراتر رفت، نیرو‌های امنیتی و دفاعی کشور به‌وجود آمدند، زیرساخت‌های اقتصادی نسبی ایجاد شدند و جوانان دسته‌دسته برای تحصیل به خارج رفتند، دانشگاه‌های ما دوباره به گونه نسبی به مرکز‌های دانش ارتقا یافتند، ورزش‌های گوناگون دوباره رونق یافتند، رسانه‌های آزاد و غیردولتی به فراوانی سر بلند کردند و چهره کابینه افغانستان در واقع بازتاب کثرت سیاسی و مردمی ‌افغانستان گردید. در سرزمینی که انحصار قدرت یکی از الزامات حاکمیت تباری تلقی می‌گردید، متوازن به رهایی جامعه از روابط قدرت گذشته، به برکت مشارکت در مبارزه با اشغال شوروی و پاکستان، مردم از هر منشای مذهبی، طبقاتی و تباری در ارکان دولت حضور یافتند. اگر از منظر یک رویکرد نورماتیف این‌ها اندک‌اند، که چنین‌اند، اما بر بنیاد یک رویکرد پراگماتیستی در مقایسه با دوران گذشته دست‌آورد‌های عظیمی‌ بودند. افغانستان دارای سیاست خارجی گردید. روسای دولت‌ها و سران حکومت‌ها به رهبران افغانستان به مثابه نمایندگان یک دولت از لحاظ حقوقی برابر برخورد می‌کردند و مجریان سیاست خارجی کشور ما زمانی که رویکردی را به منفعت افغانستان نمی‌دانستند حتا به سران و دیپلومات‌های ابر قدرت‌ها نه می‌گفتند.

اما آنچه که در نتیجه عمل جعل‌کاران غریزی و قدرت‌های حامی‌شان در این یک سال بر این سرزمین گذشت بیشتر به سونامی ‌سیاسی شباهت دارد تا به تلاش برای حل مشکلات بر بنیاد موازین قانونی و دموکراتیک. در اینجا می‌خواهم به چند نمونه اشاره کنم.

الف، الغای تدریجی دولت قانون

  1. دولت مبتنی بر قانون و یا دولت قانون چیست؟

دولت دموکراسی، در عین زمان دولت قانون هم است. دو عنصر دموکراتیک و قانونیت ذات و معنای دولت‌های مردم‌سالار را تشکیل می‌دهند. دولت دموکراتیک از بیان آرای مردم در آزادی و برابری ناشی می‌شود. این تبارز آزاد آرا و اراده شهروندان در چارچوب موازینی صورت می‌گیرد و مردم شهروند برای همزیستی با یکدیگر نیز به موازین و قواعدی نیاز دارند که خود یا به گونه مستقیم و یا از طریق نمایندگان منتخب‌شان تدوین می‌کنند. نهاد‌های برآمده از تبارز اراده مردم، تابع این موازین و قیوداند. در چارچوب این قیود و باید‌ها و نباید‌ها کنش، رفتار و اعمال دولت و شهروندان به مثابه طرفین یک قرارداد اجتماعی معنی می‌یابد. دولت و شهروندان نمی‌توانند ورای قانون عمل کنند. محدودیت‌های وضع‌شده بر کردار و اعمال دولت در قدم نخست به منظور تامین آزادی فرد شهروند صورت می‌گیرد. دولت قانون و یا دولت حقوق پایه و بنیادی است برای فرهنگی‌سازی دموکراسی و یا ارتقای دموکراسی به فرهنگ جمعی و مهم‌تر از آن به فرهنگ دولت و هم‌چنین سامانمند ساختن زیست باهمی.

دولت قانون و یا دولت حقوق، به سخن دیگر به این معنا است که دولت بعد از این که از روند‌های دموکراتیک مبتنی بر قانون به وجود آمد، باید کارکردها، کردار و رفتار او مقید به احکام قانون اساسی کشور مربوطه و سایر منابع حقوقی که به گونه شکلی و محتوایی در مطابقت با احکام قانون اساسی نافذ شده‌اند، باشد. رعایت این قوانین که اعمال و کردار دولت را مقید می‌سازند، به منظور حراست از حفظ کرامت انسانی، حفظ آزادی‌های بشری و شهروندی، تامین عدالت و تضمین امنیت قانونی در قلمرو دولت، الزام‌آور می‌باشند (در کشور دولت، برای شهروندان دولت.[۱](. تضمین قانونی حقوق و آزادی شهروندان، به مثابه یکی از عناصر اساسی دولت قانون، ایجاب می‌کند تا از تمرکز روند‌های قانونگذاری، اجرایی و دادگری جلوگیری شده و تفکیک قوا به مثابه یک اصل دموکراتیک رعایت گردد. اگر شهروندی زیان دیده باشد، بتواند علیه اعمال غیرقانونی دولت در برابر محکمه مستقل، دادخواهی کند. چنین حقی برای کارمندان اداره نیز محفوظ است. جایگاه فرد و دولت در نظام دولت قانون، در برابر دادگاه قانونی مانند دو فرد دارای حقوق برابر می‌باشد. در دولت قانون دوران زدن و بستن و محاکمه‌های غیرقانونی به‌سررسیده تلقی می‌شود.

چون هدف نگارنده در این مقاله طرح مسایل حقوقی نمی‌باشد، از بحث درباره مباحث اختصاصی می‌گذرم و به موضوع مورد نظر می‌پردازم.

  1. مبنای قانونی ریاست‌جمهوری در قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان و اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات

ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان می‌گوید: “رییس‌جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه درصد آرای رای‌دهندگان از طریق رای‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردد.” همین ماده در ادامه درباره انتخاب رییس‌جمهور در صورتی که انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم برود، چنین می‌گوید: “در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رییس‌جمهور شناخته می‌شود.”

فقره اول، ماده هفدهم قانون انتخابات افغانستان درباره انتخاب رییس‌جمهوری مشعر است: “رییس‌جمهور طبق احکام مندرج ماده شصت و یکم قانون اساسی و احکام این قانون، با اکثریت آرای تثبیت شده قانونی رای‌دهندگان، انتخاب می‌شود.” در فقره دوم همین ماده آمده است:”هرگاه نامزدان بیشتر از ۵۰ درصد آرای اجراشده قانونی را در انتخابات حاصل کرده نتوانند (منظور هرگاه هیچ یک از کاندیدان است)، در مدت دو هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات بین دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را کسب نموده‌اند، بار دوم انتخابات صورت می‌گیرد. نامزدی که در این دور آرای تثبیت‌شده قانونی بیشتری را کسب کند، منحیث شخص انتخاب‌شده اعلام می‌شود.” در این ماده برای بحث نگارنده کاربرد کلمات آرای تثبیت‌شده دارای اهمیت می‌باشد.

بیانیه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که بر بنیاد آن “حکومت وحدت ملی” ایجاد گردید، واقعیت انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری را چنین بیان می‌دارد: “در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری سال روان، تقلبات گسترده‌ای که از جوانب مختلف به عمل آمده بود و هر دو تیم انتخاباتی نیز آن را مطرح نمودند، موجب مشکلات فراوانی برای ملت عزیز ما گردید… گر چه تفتیش و ارزیابی همه‌جانبه و معتبر بود به گونه‌ای که از لحاظ مقیاس، عمق و تدقیق بی‌سابقه بود، ولی با وجود آن، این تفتیش نتوانست تمامی ‌موارد تقلب را که از سوی هر دو طرف ادعا شده و از نقطه نظر ابعاد، عمق و پیچیدگی چشم‌گیر بود، کشف و برطرف کند. … ما هم‌چنان از تلاش‌های رهبری هر دو تیم، سایر شخصیت‌های برجسته ملی و همکاران ما در جامعه جهانی به خاطر توافق روی تشکیل یک حکومت وحدت ملی به رهبری جلالتمآب داکتر اشرف غنی احمدزی به حیث رییس‌جمهور و جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله به [حیث] رییس اجراییه، استقبال می‌کنیم.”

در اینجا آشکارا دیده می‌شود که مبنای اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات قانون نیست، بلکه توافق سیاسی است که بر بنیاد مصلحت صورت گرفته است. کمیسیون اذعان می‌دارد که در “نتیجه تفتیش و تدقیق بی سابقه آرا” نتوانسته است “نامزدی «را» که در این دور آرای تثبیت شده قانونی بیشتری را کسب کند” شناسایی کند. اذعان کمیسیون که در این انتخابات تقلب‌های گسترده صورت گرفته و علی‌رغم تلاش‌های گسترده کمیسیون نتوانسته است به ابعاد تقلب‌ها دست یابد، از عمق فاجعه نمی‌کاهد بلکه سیمای چرکین انتخاباتی که در آن جعل ارکان حربی صورت گرفته است و در آن برخی از تیم‌ها بر بنیاد منطق فرماندهان ستاد‌های مرکزی اردو‌ها عمل کرده‌اند را به نمایش می‌گذارد. در حالی که قانون انتخابات که بر مبنای آن باید انتخابات برگزار و نتایج آن اعلام می‌گردید در چنین مواردی بسیار صراحت دارد. حتا اگر سیاسیون برای مصلحت یک کشور طور دیگری توافق کنند، تصمیم کمیسیون انتخابات باید مبتنی بر قانون باشد و در این رابطه ابطال انتخابات مطابق با قانون تنها راه حل مشروع بود.

ماده پنجاه و نهم قانون نافذ انتخابات در آن زمان با صراحت مشعر است: “در صورتی که شرایط امنیتی، مالی، تخنیکی و حوادث غیرمترقبه، برگزاری انتخابات را غیر ممکن سازد و یا این‌که، مشروعیت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند انتخابات را در حوزه مربوطه الی رفع آن حالات به تعویق انداخته یا به حالت تعلیق قرار دهد.” با در نظر داشت اذعان کمیسیون در اعلامیه یادشده، بدون هیچ شکی “مشروعیت پروسه انتخابات” دور دوم ریاست‌جمهوری سال گذشته “به کلی صدمه” دیده است و آن هم در کلیت حوزه انتخاباتی. بر اساس حکم قانون در انتخابات ریاست‌جمهوری، حوزه انتخاباتی سراسر افغانستان، تمام کشور یک حوزه انتخاباتی (انتخابی) است. ساده‌ترین نتیجه که از نص قانون و نه از تفسیر آن می‌توان گرفت این است که آنچه از انتخابات برون داده شده است نقض آشکار قانون و ماحصل آنچه که بر ملت حقنه شده است، غیرقانونی می‌باشد.

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ نیز دیپلومات‌های ایالات متحده امریکا در پی راه حل حکومت وحدت ملی بودند. من به نمایندگی از حامد کرزی با آنان روی مبانی ایجاد توافقی بحث می‌کردم. حتا متن‌های نوشته شده نیز از جانب نمایندگان ایالات متحده ارایه گردید (آن متن‌ها در کتاب خاطرات سیاسی اینجانب نشر خواهند شد). زمانی که رییس‌جمهور کرزی نظر مرا درباره قانونی بودن راه حل ایجاد مقام اجرایی پرسید، من گفتم که این طرح در مغایرت آشکار با قانون اساسی افغانستان قرار دارد. وی نیز از همان آغاز بر همین نظر بود. پاسخ کرزی به مقامات امریکایی این بود که بعد از رسیدن به کابل و مشورت با همکاران و رهبران جهادی و سیاسی افغانستان، نظرش را در این رابطه ابراز می‌کند که در نتیجه پیشنهاد یادشده را به دلیل مغایرت با قانون اساسی افغانستان رد کرد.

اما به دلیل واقعیت پر از تقلب انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳، به اعتراف کمیسیون مستقل انتخابات و ناظران خارجی که انتخابات افغانستان را «کابوسی وحشتناک» تعبیر کردند، کشور ما در آستانه یک بحران جدی سیاسی قرار گرفته بود. پیش از نشر اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات، درباره این‌که انتخابات پر از تقلب بوده است، نگارنده شاهد یک سلسله بحث‌ها و گفتگو‌ها بوده‌ام که برخی از آن‌ها را در اینجا نقل می‌کنم. در جلسه‌ای در دفتر حامد کرزی رییس‌جمهوری وقت که در آن آقای قانونی معاون اول رییس‌جمهوری، استاد خلیلی معاون دوم، آقای خرم رییس دفتر و من حضور داشتیم، من به رییس‌جمهور کرزی گفتم که این انتخابات و نتایجی که از آن صحبت می‌شود کاملا در مغایرت با قانون اساسی و قانون انتخابات قرار دارند. در سیزده سال گذشته مواردی از نقض قانون دیده شده است اما هرگز با این پیمانه و عمق، قوانین کشور نقض نشده بودند. در اینجا گوهر و ذات قانون نقض شده است و نه فرع آن، در اینجا نص انکار می‌شود و نه فرع و یا تفسیر پس از لحاظ قانونی عادلانه‌ترین و مسوولانه‌ترین اقدام، اعلام عدم مشروعیت انتخابات است. هر حکومتی که از چنین انتخاباتی برون آید با بحران مشروعیت روبه‌رو خواهد شد و نخواهد توانست بر معضلات بزرگ کشور پیروز شود. … معاونان ریاست‌جمهوری با نظر من موافق بودند. واکنش آقای کرزی این بود “که این توطیه امریکایی‌ها و انگلیس‌ها است و اینان می‌خواهند تا ما را مسوول شکست انتخابات نشان داده و کشور ما را به بحران و جنگ داخلی بکشند. ما نباید در این‌باره ابراز نظر کنیم. بگذارید خارجیان که خود موجب این مشکل شده‌اند، راه حل را پیدا کنند. من نمی‌خواهم یک روز بیشتر از آن چه که قانون پیشبینی کرده است، در این چوکی بمانم. …” آقای کرزی حاضر نبود روی راه حل دیگری بحث کند. حتا زمانی که بن‌بست‌های انتخاباتی و بحران سیاسی حاصل از آن به اوج خود رسیده بودند و خارجیان هم حاضر به بحث روی راه حل‌های دیگری بودند وی با قاطعیت هر نوع بحث در این رابطه را رد کرد. برای ثبت در تاریخ می‌خواهم بگویم که کاندیدای مطلوب رییس‌جمهوری کرزی برای مقام ریاست جمهوری حتا از سال ۲۰۱۰ بدینسو، آقای اشرف غنی‌ بود و رییس‌جمهوری کرزی از تمام فرصت‌ها برای مطرح شدن او در سطح ملی و بین‌المللی استفاده می‌کرد.

در تمام مدتی که من همکار رییس‌جمهور کرزی بودم میان ما یک دوستی شخصی بسیار عمیق وجود داشت. دوستی‌ای که هنوز هم ادامه دارد و من به این دوستی شخصی کماکان ارج می‌گزارم اما در مسایل سیاسی بدون شک میان ما اختلاف‌های گاه بسیار عمیق، وجود داشت. اما در نهایت رییس‌جمهور کرزی تصمیم‌گیرنده بود و اصل وفاداری به دولت و قانون هم ایجاب می‌کرد تا من هم دست‌کم در برابر برخی از نظرات او که با آن‌ها موافق نبودم، سکوت کنم. البته چند استثنا مانند مواردی که نظرات وی در مغایرت کامل با ارزش‌های بنیادی فکری من بودند نیز وجود داشت. رییس‌جمهوری هم با صبوری کامل نظرات مرا می‌شنید، ناراحت می‌شد اما کاری به کار من نداشت. آقای کرزی به گونه بسیار آرام و نظاممند در پی شخصیت‌سازی برای داکتر اشرف غنی بود. در آن زمان بسیاری، به این توهم مبتلا شده بودند که کاندیدای مورد نظر کرزی داکتر زلمی ر‌سول است. من در چند بحث به مسوولان روزنامه ۸صبح و یکی از تلویزیون‌ها گفتم که چنین نیست اما آن‌ها هم به کسانی که از دو سفارتخانه انگلوساکسونی اطلاعات غلط را پخش می‌کردند بیشتر باور داشتند تا به یک منبع افغان. در نهایت داکتر اشرف غنی بدون حمایت گسترده رییس‌جمهور کرزی، با تمام‌ شان و شوکت آی‌اس‌آی و به قول داکتر فاروق وردک میلیون‌های داده شده (در رد این ادعای آقای وردک، واکنش جدی‌ای از رهبری حکومت نشان داده نشده است) و مداخلات این سازمان و نژادپرستی و سوء‌استفاده از احساسات قومی‌ نمی‌توانست به آرای چشم‌گیری دست یابد. بهتر خواهد بود آنانی که کوشش می‌کنند با الهام از تفاوت‌های عمیقی که میان حامد کرزی و آقای اشرف غنی بر سر برخورد با پاکستان به وجود آمده است، طوری نشان بدهند که گویا آقای غنی فردی است که با تکیه بر برنامه‌های توسعه‌ای یک‌صدساله و مقام ممتاز علمی‌ خود به عنوان “دومین متفکر” جهان مورد پذیرش مردم قرار گرفته است، اندکی به واقعیت آنچه که گذشت توجه کنند. بدون شک رییس‌جمهوری پیشین معنای سخن حافظ “هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت” را امروز بیشتر از هر زمانی درک می‌کند.

در جریان بحث‌های داغ پساانتخابات و صف‌آرایی‌های میان تیم‌های انتخاباتی، نگارنده این سطور با در نظر داشت واقعیت چرکین انتخابات، به این نظر رسیده بود که برای برون‌رفت از بحران سیاسی‌ای که کشور ما را در آستانه یک جنگ داخلی قرار داده بود، نباید به تقلب تسلیم شد. اما کشور‌های تموبل‌کننده انتخابات افغانستان، حاضر نبودند که هزینه انتخابات مجدد را بپردازند و نرمش آن‌ها در روز‌های آخر برای دستیابی به یک راه حل دیگر نیز در سرسختی رییس‌جمهور کرزی که می‌خواست تحت هر شرایطی قدرت را انتقال دهد، با شکست مواجه شد. در آن روز‌های هیجانی و بحرانی، راه برون‌رفت ممکن از بحران، احتمالا یک راه‌حل سیاسی بود و این راه‌حل نمی‌توانست چیزی غیر از یک توافق میان کاندیدا‌ها باشد. من هم در فرجام جانبدار چنین برون‌رفتی شدم. برای خودم به عنوان یک شهروند امروز می‌دانم که جانبداری از راه‌حل این چنینی کار درستی نبوده است. آرزوی من هم مانند بسیاری از شهروندان افغانستان این بود که حکومتداران جدید ما بتوانند با ایجاد یک حکومت ایتلافی موثر، عدم مشروعیت قانونی خود را با کسب پیروزی‌های سیاسی و اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی تلافی نموده و به مشروعیت سیاسی بیشتری دست بیابند چرا که در رابطه با ایجاد حکومت وحدت ملی بر مبنای یک تفاهم سیاسی، در گفتگو‌های میان طرف‌ها در سفارت ایالات متحده، پیشرفت‌هایی صورت گرفته بود. آقای دابنس، در آن زمان نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۱۴، رییس‌جمهور کرزی را در جریان پیشرفت‌های انجام یافته درباره ایجاد حکومت وحدت ملی قرار داد. در توافق دیگری که بعدا در حضور سفیر ایالات متحده و نماینده سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۳ به امضا رسید و از جانب دیپلومات‌های یادشده نیز نشانی گردیده بود، طرف‌ها روی مواردی توافق کردند که مبنای نهایی توافق برای ایجاد «حکومت وحدت ملی» را تشکیل می‌داد. بر بنیاد این توافق، راه حل نهایی به تصمیم لویه‌جرگه‌ای که باید تا مدت دو سال پس از این تاریخ برگزار شود موکول گردیده بود. شایان یادآوری است، همان‌گونه که مبنای اعلامیه کمیسیون انتخابات را متن امضا شده میان نمایندگان دو کاندیدای انتخاباتی تشکیل می‌داد، مبنای توافقات ۲۹ سنبله را نیز اعلامیه مشترک مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۳ طرفین می‌ساخت. بدین‌گونه “حکومت وحدت ملی” بر خلاف مبانی قانون‌های نافذ افغانستان بر مبنای یک توافق سیاسی به وجود آمد.

  1. تداوم قانون‌گریزی یک حکومت غیرقانونی

در مورد اعمال بعدی «حکومت وحدت ملی» و قانون‌گریزی‌های آن شعر معروف صایب تبریزی بسیار مصداق دارد، آنجا که می‌گوید:

چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج

گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج

حوادث سیاسی و اجتماعی منطق خود را دارند. بسیار اتفاق می‌افتد که آنچه را که سیاسیون و دیپلومات‌ها در گفتگوها توافق می‌کنند، در عمل مسیر دیگری را می‌پیماید. یکی از دلایلی که تیوری‌های توطیه در کشور‌های گوناگون، کارایی مورد نظر را ندارند، در همین امر نهفته است. انسان‌ها موش‌های آزمایشگاهی نیستند که بتوان پروژه‌های دلخواه را در هر زمان و مکان روی آن‌ها تطبیق کرد و نتیجه نیز همان شود که آزمایشگران انتظار دارند. بر خلاف انتظار بسیاری، راس “حکومت وحدت ملی” در پی آن نبود تا به قانونیت و قانونمداری رجوع کند. بخشی از افکار عامه هم که از قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌های حکومتی که نگارنده هم در آن مسوولیت داشت، به تنگ آمده بود، چشم به راه نوعی “دیکتاتوری منور” بود. طبیعی است که با هر فریاد قاطعیت و بگیر و ببند، برای چند روزی توهم بهتر شدن اوضاع در ذهن انسان‌های استبدادزده، استبدادپذیر و به تنگ آمده از قانون‌گریزی‌های مداوم ، تقویت می‌شد. در نبود فرهنگ دموکراسی و کمبود باور به رجحان قانون در متن یک فرهنگ “پاترو مونیال” و هیاهوی تباری، آنچه که بیشتر از هر چیز دیگر آسیب دید قانون و باور به قانونمداری بود. با هر فریاد رییس “حکومت وحدت ملی” بر ضد فسادپیشگان که به شیوه‌ی پیش‌دموکراسی به جای هر سه قوه دولت و ارگان‌های مربوط به آن تصمیم می‌گرفت، تمکین به قانون‌گریزی، خودرایی و خودمرکز بینی بازار بیشتری یافت. داعیه‌های ناشی از کژی روانی “خودبزرگ‌بینی” (Gigantomanie) و گمان سیطره داشتن بر دانش‌های دوران، بیش از پیش به رفتار روزانه رهبری “حکومت وحدت ملی” ارتقا یافت. توهم و باور به این اصل که علامه‌های دهر به جای خلق مظلوم و بی‌دانش می‌اندیشند و تصمیم می‌گیرند، خصوصیتی که به دلیل شکست‌های سالیان پسین و تسلط فرهنگ تقدیرگرایی و فاتالیسم بیش از پیش در جامعه اشاعه یافته بود، موجب انفعال روزافزون مردم گردید. برخی‌ها هم در پناه عِرق قومی ‌به دفاع از کژی‌ها و کاستی پرداختند.

در چنین فضای تبعید سیاست به پستوی بدویت‌های نژادی، در رابطه با اداره نیز، حتا همان بی‌طرف بودن شکلی آن نیز ملغی شد؛ استقلال قوه قضاییه به عنوان رکن مستقل دولت، با صدور احکام بگیر و ببند آشکارا نقض گردید. رسانه‌های انتقادی از یک طرف در فضای رعب و وحشتی که ایجاد شده بود به خودسانسوری پرداختند و از جانب دیگر چشم به راه معجزه‌ای بودند و برخی از مجریان آن‌ها نیز از منظر فرهنگی، زیاد بدبین به یک حکومت پر هیاهو و ظاهرا قاطع نبودند. از این رو انحلال تفکیک قوا را با سکوت و حتا با تایید بدرقه کردند. اوج این قانون‌شکنی زمانی مشاهده شد که بر اساس یک فرمان و یا شاید هم حکم، مدت کار ولسی‌جرگه به مثابه هسته اصلی ارگان قانونگذار تمدید گردید. مقامی‌که بر اساس ماده شصت و نهم قانون اساسی باید در برابر ولسی‌جرگه “مسوول” باشد، به ادامه کار ولسی‌جرگه فرمان داد. به سخن دیگر کانون اصلی “عالی‌ترین ارگان تقنینی [جمهوری اسلامی‌ افغانستان که] مظهر اراده مردم است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند” (ماده هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌افغانستان) و اعضای آن “توسط انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند” (ماده هشتاد و سوم قانون اساسی کشور) تقلیل یافت به مولودی برخاسته از حکم رییس “حکومت وحدت ملی”. یعنی نهادی که باید در اول سرطان سال پنجم بعد از انتخابات کارش به پایان می‌رسید با یک فرمان مغایر با حکم قانون اساسی تا مدت نامعلومی‌تمدید شد و افکار عامه و رسانه‌ها نیز به این حکم تمکین کردند.

برای اجتناب از به درازا کشیدن کلام از توافقات در مورد اصلاحات انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخابات می‌گذرم. در این مورد هم خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات توافق صورت گرفته است. طرف‌ها حتا به اجرایی کردن توافقات خودشان که مغایر قانون است، عمل نکردند. در متن توافقنامه میان دو تیم آمده است: “رییس‌جمهور با در نظرداشت ماده ۷ چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند.” علی رغم تاکید بر “بلافاصله” بودن زمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، این امر ماه‌ها به تعویق افتاد. این کار نشان دیگری است از ناتوانی حکومت در اجرایی کردن وعده‌هایش به مردم افغانستان. موضوع توزیع تذکره برقی یکی دیگر از مواردی است که به خوبی نشان می‌دهد که این حکومت در اجرای وعده‌هایش ناتوان است. در فقره پنجم بخش الف توافقنامه میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله آمده است که “حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع الکترونیکی/کمپیوتری را برای تمام شهروندان کشور، در زودترین فرصت ممکن تکمیل کند”. واقعیت قانونی این است که قانون مربوطه تصویب و توشیح شده است و مطابقت این قانون با قانون اساسی بر اساس تقاضای حکومت از جانب ستره محکمه نیز تایید گردیده است. هر نوع تاخیر در توزیع تذکره برقی، بدون شک قانون‌شکنی آشکار است. بحث در این رابطه یک بحث حقوقی است و بحث از منظر قانونی روی این نیست که از لحاظ ایجابات سیاسی چه خوب و چه بد است. برای اجتناب از هر نوع سوءتفاهم، می‌خواهم بگویم که نگارنده، شهروند جمهوری اسلامی ‌افغانستان است و این رابطه شهروندی رابطه یک افغان با دولت سیاسی و قانونی‌اش می‌باشد و نه طور دیگری. مضحکه کنونی درباره تذکره برقی نه تنها موجب به تعویق افتادن توزیع تذکره و در نهایت به تعویق افتادن مسایل اساسی مانند انتخابات ولسی‌جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها می‌شود بلکه موجب به تعویق انداختن لویه‌جرگه مورد نظر طرف‌های تشکیل‌دهنده این حکومت می‌شود. هیاهوی برخی‌ها در این رابطه کار را به جایی رسانده است که رییس “حکومت وحدت ملی” در مصاحبه با خبرنگار طلوع، شهامت آن را ندارد که بگوید او یک افغان است. اگر نه چه کسی در این کشور نیست که نداند که …. اجتناب از آغاز توزیع تذکره‌های برقی، موجب گسست‌های بیشتر میان مردم ما می‌شود. کسانی که از تهدید برای وحدت ملی دم می‌زنند باید از ایدیولوژیزه کردن موضوع جلوگیری کنند. تطبیق قانون در این رابطه تنها راه درست است. از جانب دیگر به تعویق انداختن توزیع شناسنامه برقی به گونه منطقی به معنای تلاش مذبوحانه برای تداوم کار غیر قانونی بعد از ۲۰۱۶ حکومتی است که افغانستان را به لبه پرتگاه نیستی آورده است.

ب، حکومت‌زدایی سیستماتیک

تجربه تمام دولت‌های ناکام در جهان نشان می‌دهد که یکی از علت‌های اصلی شکست دولت‌ها، در کنار نبود مشروعیت دموکراتیک و قانونی، حضور ضعیف دولت بر بنیاد قانون در جامعه می‌باشد. حکومت‌های چنین دولت‌هایی از تحقق حکومتداری ناتوان می‌باشند. چنین حکومت‌هایی یا این که به جنگ و سرکوب و خشونت می‌پردازند و خود به یکی از کانون‌های شبه‌دولت کاهش می‌یابند و یا این که در پی پرداختن به حواشی سیاست دولتی می‌شوند. مثلا رویکرد پرداختن به اداره به جای حکومت و نادیده گرفتن جدایی منطقی اداره از حکومت یکی از آن مواردی است که موجب تقلیل سیاست حکومتداری و در نهایت تقلیل حکومت به اداره می‌شود. در چنین حالتی، اداره نیز به ارگان منفعل بیروکراتیک و ناکارا تقلیل می‌یابد. حاصل منطقی چنین فرایندی همراه با عوامل دیگر مانند ناامنی، جنگ، بحران اقتصادی، جنگ‌های قومی ‌و مصاف‌های فرقه‌ای و مانند آن‌ها موجب زوال گسترده دولت می‌شود.

مشکل نخست کشور‌هایی مانند افغانستان این نیست که در این کشور دولت جبار نیرومند در جامعه حضور فراگیر دارد و مردم را همه روزه سرکوب می‌کند، بلکه مشکل این است که در افغانستان ما “کم دولت” قانونی داریم. آن اندکی نیز که مانده است هر روز بیش از پیش در تقابل با قانون قرار می‌گیرد و کارایی خود را از دست می‌دهد. در چنین فضایی میدان برای نیرو‌های فرار از دولت، دولت‌ستیز و قانون‌گریز بیش از پیش آماده می‌شود و دولت انحصار خود را بر کاربرد قهر قانونی با توسل به پولیس و در موارد استثنایی اردو از دست می‌دهد. در هر گوشه کشور (سرزمین) چنین دولت‌هایی، ملیشه‌های برون از دولت و یا به گونه شکلی وابسته به دولت سر بر می‌آورند و هر کس متناسب با زور خود وارد عمل می‌شود. از دولت فقط شبحی باقی می‌ماند. در یک سال گذشته اقداماتی برای تهی کردن سرزمین از حکومت دولت صورت گرفته است. چه این اقدامات عمدی بوده باشند و چه نبوده باشند، نتایج آن برای افغانستان، فاجعه‌بار بوده است.

عدم تشکیل کابینه برای ماه‌ها، یعنی نبود راس ارگان‌های اصلی حکومت که در برابر ارگان‌های قانونی مسوول و مطابق با قانون مجری سیاست باشد، تداوم نظام سرپرستی، به‌جز اشاعه فرهنگ اجتناب از حکومتداری و گریز از سیاست، آن هم در کشوری که در فرایند دولت‌سازی قرار دارد، نمی‌تواند ماحصل دیگری داشته باشد. پرداختن به امور ولایت‌های کشوری در حال جنگ توسط والیان سرپرست، صرف‌نظر از اشاعه فساد بیشتر، قانون‌گریزی و دشمنی با وفاداری به نظام سیاسی، در تضعیف دولت به گونه باور نکردنی موثر بوده‌اند.

مسخ اصل تقرر در راس ارگان‌هایی که باید انتخابی باشند، مانند بلدیه‌ها، به شیوه‌های گزینش مدیران کمپنی‌های غربی، به‌جز بی‌باوری به دموکراسی و حاکمیت مردم چه معنی‌ای می‌تواند داشته باشد؟ درکجای دنیا دیده شده است که مدیران سیاسی (وزرا، والیان) به شیوه کارمندان تصدی‌های اقتصادی برگزیده شوند و یا ارگان‌هایی که باید انتخابی باشند (روسای بلدیه‌ها) امتحان دانش‌های اداری غربی را در حضور رییس دولت بگذرانند؟ این همه ریزه‌کاری و “میده‌بازی” شاید برای روان‌های درمانده و مفلوج و جعل‌کاران غریزی جالب باشد اما با روح دولت‌سازی و برداشت از دولت به مثابه یک ارگان سیاسی دارای ارگان‌های منتخب و دموکراتیک در مغایرت است. نوعی از تمامیت‌خواهی بدوی است. برنامه‌ریزی استالینی در متن قبیله است. دولت را با شیوه‌های اداره خردضابطی نمی‌شود به ارگان زنده قانونمدار ارتقا داد.

بدون شک داشتن دولت بهتر از هر بی‌دولتی‌ای است. با داشتن دولت است که می‌توان شکل و محتوای آن را اصلاح کرد. دولت باید همواره در یک فرایند، به صدای مردم گوش بدهد و به نیاز‌های مردم توجه کند. در حالی که این حکومت نه زبان دارد و نه گوش، نه می‌شنود و نه هم سخن راست می‌گوید.

هم‌چنین ممکن نیست اداره را به مثابه نهاد دیوانسالار دولت، در کشوری که همه ادارات آن در حال “شدن” هستند، با یک حرکت قلم لغو و بعدا اصلاح کرد. این اصلاحات نیست، انقلاب محافظه‌کار و گریز به گذشته است. انقلاب بر علیه چیزی است که برای آن در افغانستان کنونی جایگزینی وجود ندارد. هدف نباید تعویض اداره‌چیان فاسد با اداره چیان افسد باشد. در این راستا مبارزه با فساد و ریشه‌کن کردن آن اساس است نه شکستن و انحلال اداره.

در بحث‌های مبارزه با فساد، اصلاحات و حکومتداری خوب، نمونه “کابلبانک” هر روز به رخ مردم کشیده می‌شود. در کشور ما، خودفریبی رونق فراوان دارد اما خودفریبی روی دیگر دیگرفریبی است. واقعیت کابلبانک این است که تاکنون به‌جز تبلیغات میان‌تهی، کاری که بتوان از آن به عنوان نمونه بارز مبارزه با فساد یاد کرد، صورت نگرفته است. در دفتر مشاوریت امنیت ملی افغانستان گزارش کلیه اجراات در این باره وجود دارد. لیست نام افرادی که متهم به برداشت پول و کلاهبرداری از این بانک می‌باشند در این دفتر موجود است. لیست یادشده چند سال پیش در رسانه‌های افغانستان نیز انتشار یافت. اگر قرار باشد متهمان دوسیه کابلبانک مورد پیگرد قرار بگیرند، به سخن ایرانیان کله‌گنده‌های زیادی از حکومت موجود دادگاهی خواهند شد. به چشم مردم نباید خاک پاشید؛ صاحبان ابهت و کارچاقکن‌های انتخابات تقلبی ریاست‌جمهوری در دوسیه یادشده متهم اند. مقدار پول و جایدادی که از متهمان و بدهکاران این بانک تحصیل و مصادره شده است نیز با مقداری که در زمان حامد کرزی تحصیل شده بود بسیار اندک تفاوت دارد. با سیاست تمرکز بر افرادی که بدهی‌های خود را پرداخته اند، به خاطر جذابیت نام‌های خانوادگی آن‌ها، نمی‌شود با فساد مبارزه کرد. با سیاست “پشه بگیر و فیل را رها کن” نمی‌شود با فساد مبارزه کرد، همان‌گونه که با تعویض فاسدان با افسدان نمی‌شود قهرمان ضد فساد شد.

نیپوتیسم و خویش‌خوری نوع دیگر فسادپروری است. حضور با صلاحیت اعضای خانواده برخی‌ها، مانند الیگارش‌ها در سیاست، روزمره و غیررسمی‌ساختن سیاست و کارچاقکنی از طریق عمو‌ها و بچه عمو‌ها و سایر اعضای خانواده، کشاندن افراطی دولت به فساد است. غیر رسمی‌کردن و خصوصی‌سازی دولت است. چنین تبارزاتی از مظاهر شایع در حکومت فعلی افغانستان است. از یک سو، خصوصی‌سازی دولت و منحل کردن اداره و از جانب دیگر به منظور کار و مقام پیداکردن برای اعضای کارزار‌های انتخاباتی به نمایندگان قاچاقبران، مقام و منزل تفویض می‌شود. دستگاه کارچاقکن‌های امور امروز به مراتب وسیع‌تر از حکومت گذشته است. افزایش رقم نزدیکان و حقوق‌بگیران و متورم‌سازی دستگاه با افرادی که خودی تلقی می‌شوند، نوعی نیوپاترومونیالیسم (Neopatrimonialism) است.

ج، امنیت و سیاست خارجی

رویکرد‌های ویرانگر در سیاست خارجی “حکومت وحدت ملی” محصول ساده‌انگاری قضایا و یا دست‌کم گرفتن متجاوزان پاکستانی نیست. من از همان آغاز نسبت به خوشبینی بدون دلیل ارباب رسانه‌ها و مکتب‌رفتگان شهری افغانستان در ارزیابی این رویکرد و سیاست حکومت نگران بودم و این نگرانی را نیز در مصاحبه‌های تلویزیونی و مقالاتم ابراز کردم.

با یک رویکرد تقلیل‌گرایانه و با در نظرداشت تجارب سال‌های طولانی گفتگو با مسوولان ایالات متحده و انگلستان و سیاست مداراجویانه آن‌ها در برابر پاکستان، می‌توان به نقش کشور‌های انگلستان و امریکا به عنوان یک عامل دیگر در تدوین و تبلور سیاست جانبدارانه حکومت افغانستان از پاکستان پی برد. من بر این باورم که سیاست خارجی و امنیتی کشور ما در برابر پاکستان از عوامل زیر متاثر بوده است.

  1. خوشبینی به طالبان به دلیل عواطف تباری و ادامه دلبستگی‌های گذشته، ۲٫ مدیون بودن به پاکستان، ۳٫ نفوذ نامتانسب امریکا و انگلستان در تدوین و تبلور سیاست خارجی “حکومت وحدت ملی”.

برخی از رهبران سیاسی افغانستان با طالبان از منظر ارزشی مشکلی ندارند و حتا در مواردی در رقابت برای کسب و نگهداری قدرت، در نهایت طالبان را تهدید کم‌تری نسبت به برخی از آنانی که با آن‌ها هم‌تبار نیستند، تلقی می‌کنند. دغدغه حقوق بشر، ملت شهروندی و دموکراسی نیز برای بعضی از نخبگان سیاسی کشور ما در مقایسه با دلبستگی‌های تباری کم‌رنگ و کم‌معنی می‌باشند. خوشبختی مردم افغانستان در این است که چنین رویکردی به رهنمای عمل توده‌های مردم تبدیل نشده است. برخی از نخبگان قدرت خود را مدافع شهروندان و ارزش‌های نظام سیاسی برخاسته از قانون اساسی کشور نمی‌دانند. حتا زدودن زبان، آثار تاریخی و ارزش‌های کهنی که گمان می‌کنند مربوط به قوم غیرخودی است را به سادگی می‌پذیرند. درک این حقیقت که اینجا سرزمین همه افغان‌ها است و زندگی سیاسی و اجتماعی ما افغان‌ها از هر تباری که باشیم، با آنچه که در آن اشتراک داریم معنا و مفهوم می‌یابد در کردار نخبگان نژادپرست نیست. برخی تاریخ افغانستان را از قرن هژدهم می‌شمارند و باور نمی‌کنند که این مردم با تبار‌ها و زبان‌هایی که دارند همه مشترکا صاحبان تاریخ و فرهنگ کهن این کشور اند. وقتی به هسته اصلی حلقه قدرت کنونی می‌نگرید، بیشتر افراد درشت در قدرت از یک شاخه یکی از اقوام افغانستان برخاسته اند. حتا وقتی به پیشینه سیاسی آن‌ها می‌نگرید در می‌یابید که این افراد تندروترین رویکرد‌های نژادی و ایدیولوژیک را در سال‌های پسین از خود به نمایش گذاشته‌اند. برخی از آن‌ها مدافعان آشکار و مقاله‌نویس‌های حکومت طالبان در گذشته بوده‌اند و از این حس همدردی تباری برون نیامده‌اند. طالبان را خودی و دیگران را بیگانه می‌پندارند. این تفکیک بیشتر از توهم هم‌نژادی و وابستگی به منابع قدرت جهانی ناشی می‌شود وگرنه آنانی که خود و فرزندان شان در آزادی‌های سیاسی و فرهنگی غربی پرورش یافته‌اند، از منظر زندگی اجتماعی در تقابل با تحجر و تعصب طالبانی قرار دارند. در نهایت به گمان چنین افراد دارای شخصیت دوپاره، پاکستان حامی ‌و بانی طالبان و به گونه بالفعل حامی‌«خودی»‌ها در برابر آن “دیگران” می‌باشد. از این رو جبهه طالب و پاکستان را به نحوی جبهه خودی می‌پندارند. به دلیل وابستگی به پاکستان نمی‌توانند بپذیرند که بزرگ‌ترین دشمن مردم افغانستان و به‌خصوص مردم پشتون افغانستان، دستگاه حاکمه پاکستان می‌باشد. نخبگان نژادگرای متمایل به پاکستان، سال‌هاست که با چنین تناقضی زندگی می‌کنند.

در جریان انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری افغانستان، برخی از کشور‌های خارجی به درجات گوناگون فعال بودند. در این میان پاکستان، طالبان و ستون پنجم این کشور در ابعاد گسترده از یکی از کاندیدا‌ها حمایت می‌کردند. آنچه که به نام فتاوی علما یاد می‌شود چیزی به‌جز از فرمان‌های دستگاه آی‌اس‌آی برای مهندسی انتخابات افغانستان نبوده است. بیشتر آنانی که متهم به مهندسی انتخابات اند، از تندروان قومی ‌و دارای رویکرد‌های قوی دفاع از پاکستان می‌باشند. آی‌اس‌آی و دستگاه‌های استخباراتی متحد آن در مهندسی انتخابات افغانستان به پیمانه وسیعی دست داشته‌اند. امنیت ملی افغانستان در آن زمان در این رابطه گزارش‌های زیادی را به مسوولان حکومت افغانستان ارایه داد. هم‌چنین امنیت ملی افغانستان از جلسات دیرهنگام شبانه یکی از مسوولان اصلی تقلب در انتخابات با سفارت انگلستان گزارش داد. برخی از این گزارش‌ها در اختیار کمیسیون انتخابات گذاشته شدند.

این مواضع سیاسی برخاسته از پیوند‌ها و مدیون بودن به پاکستان و تلقینات نمایندگان انگلستان و ایالات متحده امریکا باعث شدند تا رهبری “حکومت وحدت ملی” با سرعت بی‌مانندی مبانی سیاست خارجی افغانستان را تغییر دهد . در روز‌های نخستین کار این حکومت نقش برتر پاکستان در برابر افغانستان با پذیرش فرادستی رهبری نظامی‌ پاکستان و دیدار رییس “حکومت وحدت ملی” از مقر فرماندهی نیرو‌های نظامی ‌پاکستان خلاف عرف دیپلوماتیک به نمایش گذاشته شد. رفت‌وآمد‌های خودمانی مانند دهه ۹۰ قرن گذشته احیا شدند. رییس امنیت ملی افغانستان از گفتگو‌های امنیتی با همتای پاکستانی‌اش برون رانده شد و مقام وی تقلیل یافت به مامور پذیرایی رییس آی‌اس‌آی پاکستان. در حالی که رییس حکومت وحدت ملی با رییس آی‌اس‌آی به مذاکره می‌پرداخت، رییس امنیت ملی افغانستان بیرون دروازه منتظر بود تا گفتگو‌ها به پایان برسند و وی رهبر معظم آی‌اس‌آی را مجددا تا میدان هوایی بدرقه کند. به زودی سر و کله مفتشان آی‌اس‌آی برای تحقیق از برخی از زندانیان در محابس افغانستان پیدا شد. نیرو‌های ویژه پاکستان در داخل خاک افغانستان، در شینواری، با توافق حکومت افغانستان دست به عملیات نظامی ‌زدند. مردم بی‌گناه را کشتند و مهاجران بی‌گناه پاکستانی را قتل عام کردند. ادبیات سیاسی در افغانستان تغییر کرد، سخن از مبارزه با «جنگ نیابتی» در افغانستان به میان آمد و ادبیات پرویز مشرف به زبان رسمی‌ افغانستان ارتقا یافت. همکاران اطلاعاتی افغانستان در پاکستان افشا و در همکاری با ایالات متحده به پاکستانی‌ها تسلیم داده شدند. مواضع گوناگون مهاجران پاکستانی در کنر از دو طرف مورد حمله قرار گرفت. آن هم مواضع کسانی که در انتقال آن‌ها به این طرف دیورند، افغانستان هیچ نقشی نداشت. پاکستان و متحدان استراتژیکش بیشتر از همه می‌دانند که نه افغانستان مسوول جابه‌جایی آن‌ها به این طرف دیورند بود و نه هند. اما ادبیات “جنگ نیابتی” مسوولیت را به گردن افغانستان و هند انداخت و با زبان آی‌اس‌آی همنوا شد. در زمانی که طالبان پاکستانی به این طرف دیورند آمده بودند، ایالات متحده امریکا بیشتر از ۶۷ پایگاه و پاسگاه در ولایت کنر داشت و زمین و فضای افغانستان در کنترول ما نبود. اوضاع طوری بود که حتا اگر یک پشه هندی هم از آن طرف‌ها عبور می‌کرد، امریکایی‌ها با خبر می‌شدند. اوج این کارزار خفت زمانی بود که “تفاهمنامه همکاری استخباراتی” میان آی‌اس‌آی و ریاست امنیت ملی افغانستان به امضا رسید. وقتی اعتراض گسترده مردم افغانستان بالا گرفت حامیان و تحمیل‌کنندگان امضای این تفاهمنامه انکار را بر اقرار ترجیح دادند. انکار از امضای این تفاهمنامه به هر دلیلی که باشد، به سود مردم افغانستان و امنیت ملی کشور ماست و باید به مردم افغانستان افتخار کرد که به پاکستان اجازه ندادند تا آخرین میخ را بر تابوت افغانستان مستقل بکوبد و کشور ما را عملا به «صوبه پنجم» تبدیل کند.

تعیین سیاست و استراتژی در دوران معاصر تابع یک سلسله روش‌ها، روند‌ها و قانونمندی‌هایی است که دولتمردان به شیوه‌های تحلیلی و علمی ‌در پی تحقق آن می‌باشند. تداوم این سردرگمی‌ در برابر پاکستان، بیماری علاج‌ناپذیر حکومت ایالات متحده و از یک منظر، حکومت افغانستان در سالیان پسین بوده است. کسی که تاکنون به نیت پاکستان در برابر افغانستان پی نبرده باشد، یا فردی است که از لحاظ درک و فهم از سیاست مشکل دارد و یا این‌که مامور است. در بحث با برخی از آموزش‌دیدگان انگلوساکسونی بسیار شنیده‌ام که از عدم موجودیت استراتژی روشن حکومت قبلی افغانستان در برابر پاکستان سخن گفته‌اند و به کمک چنین استدلالی در پی توجیه استراتژی سلب استقلال و استقرار یک حکومت وابسته و پولیسی به کمک آی‌اس‌آی در افغانستان بوده‌اند. سخن دیگر این‌که، اگر حکومت قبلی افغانستان در برابر پاکستان، دارای استراتژی روشن و پایدار نبوده باشد آیا می‌توان با مضاعف ساختن انحراف و اشتباه به سیاست درستی دست یافت؟ اگر تفاهمنامه امنیتی با آی‌اس‌آی نهایی می‌شد، در واقعیت پذیرفتن حق وتوی پاکستان بر سیاست خارجی و سلطه پاکستان بر افغانستان بود. به سخن دیگر، اجرایی شدن این تفاهمنامه، به معنای نفی مبارزه مردم افغانستان برای استقلال در سی‌و‌پنج سال گذشته و تجرید کشور ما از منطقه و بسیج آن در تنش‌های بین المللی به سود پاکستان و پاکستانیزه کردن دموکراسی نیم‌بند کشور ما می‌بود.[۲] آنچه که مایه نگرانی جدی میهن‌دوستان افغان می‌باشد این است که این تفاهمنامه تا زمانی که خشم بی‌پایان مردم پس از جنایتی که آی‌اس‌آی در شاه شهید مرتکب شد و افشای رسوایی مرگ و یا کشته شدن آقای ملا عمر، در تمام ابعادش عملی می‌شد و در نتیجه پاکستان‌باوران توانستند در نهاد‌های امنیتی ما جا خوش کنند. شیفتگی نسبت به پاکستان تا جایی رسیده بود که حتا وقتی که یکی از مسوولان بلندپایه افغانستان با جسارت از پاکستان به عنوان عامل اصلی حملات تروریستی در افغانستان یاد کرد، مورد تهدید “دوپاره شدن” قرار گرفته و وادار شده بود تا سکوت کند. همه آنانی که خواست لغو رسمی‌ و علنی این تفاهمنامه را مطرح می‌کنند، در پی اقدام‌های سمبولیک اند. وطندوستی ایجاب می‌کند که افراد جانبدار پاکستانی‌کردن سیاست امنیتی کشور از اریکه قدرت به زیر کشیده شوند و این تنها کار شایسته و میهن‌پرستانه است.

آیا تاریخ عبارت از تداوم تقابل میان میهن‌فروشی و آزادگی است؟ آیا این دیالکتیک و واقعیت تاریخ است؟ اگر تاریخ را، به سخن کارل مارکس، “تاریخ پیکار‌های طبقاتی” به گونه کامل تلقی نکنیم، شاید درست باشد که بگوییم یکی از بارزترین ویژگی‌های تاریخ معاصر افغانستان تقابل میان استقلال‌خواهی و آزادگی با میهن‌فروشی و وابستگی است.

اگر دشمنان میهن در سال‌های پسین پاداش نمی‌دیدند و فرهنگ معافیت در کشور ما حاکم نمی‌شد، جاسوسان و خبرچینان بیگانه نمی‌توانستند پلکان قدرت را قدم به قدم با توسل به نژاد و تقلب فتح کنند. اگر دولتمردان ما در حکومت گذشته، نهادینه ساختن فرهنگ معافیت را نمی‌پذیرفتند و در برخورد با برخی‌ها مدارا نمی‌کردند هرگز عوامل پاکستان نمی‌توانستند تا این حد با سرنوشت میهن بازی کنند و به تهدید و ارعاب وطن‌پرستان بپردازند.

می‌دانم که این سخن آخر نیست. در هر پگاه و بیگاه، مردان و زنان، سران و سرورانی سر بلند خواهند کرد و بر باروی ستم و وابستگی هجوم خواهند برد. می‌دانم که افغانستان هرگز نمی‌میرد و این ققنوس باز از خاکستر ستم سر بر خواهد آورد.

موضع “حکومت وحدت ملی” در برابر رقابت‌های منطقه‌ای میان ایران و عربستان سعودی

درباره موضع “حکومت وحدت ملی” در موضوع جنگ در یمن، من در مقاله‌ای که در ۸صبح انتشار دادم و هم‌چنین در مصاحبه با تلویزیون طلوع، از سیاست خطرناک و انحرافی حکومت در این رابطه انتقاد کردم. در اینجا مجددا به این موضوع اشاره کوتاهی می‌کنم.

سیاست خارجی درست برای افغانستان، باید داشتن رابطه گسترده با جهان با در نظر داشت واقعیت‌های اجتماعی، جغرافیایی و کلیت منافع ملی درازمدت ما باشد. سیاست خارجی کثیرالمحور می‌طلبد که تا جایی که ممکن است کشور خود را از تنازعات قدرت‌طلبانه کشور‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی دور نگهداریم. جنگ یمن، بیشتر از مشکلات و ستم‌های تاریخی ناشی می‌شود که در درون این کشور از دوران استعمار و جنگ سرد بر جای مانده و با ظهور اسلامیسم افراطی منتج به حوادثی شده است که امروز در آن کشور می‌افتد. بدون شک قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و عربستان سعودی در پی نفوذ بیشتر در این منطقه می‌باشند و در این کشاکش از عامل مذهب استفاده ابزاری می‌شود. این جنگ میان مذهب‌های اسلامی‌ نیست. جنگ میان قدرت‌های هژمونیک منطقه در حمایت برخی از کشور‌های بزرگ می‌باشد. چیزی که در این جنگ در معرض تهدید قرار ندارد بدون شک اماکن مقدسه مسلمانان و حرمین شریفین می‌باشند. کشاندن پای افغانستان به این جنگ همراه با طالبان و آقای حکمتیار به سود افغانستان نیست. در دهه‌های اخیر عربستان سعودی و افراطی‌گری وهابی-سلفی القاعده و اخیرا هم داعش در کنار مردم افغانستان نبوده‌اند. نگاه افراطیون به ما نگاه به رافضیان عجمی‌ بوده است. ادبیات وهابی-سلفی سرشار از چنین بدگویی‌هایی نسبت به مسلمانان حنفی و شیعه می‌باشد. همشهریان و پیروان امام اعظم ابوحنیفه همه روزه ناسزا می‌شنوند. جنبش‌های تکفیری با الهام از چنین ادبیاتی مردم ما را گردن می‌زنند و دولت‌های حامی‌آن‌ها نیز در فرایند توسعه اقتصادی به ما هیچ کمکی نکرده‌اند و واقعیت ژیوپولتیک ما این است که ما از آن‌ها هزاران کیلومتر فاصله داریم در حالی که صد‌ها هزار مهاجر افغان در کشور همسایه ما ایران زندگی می‌کنند و ما با این کشور بیشتر از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم و بخش بزرگی از مردم ما با همان زبانی صحبت می‌کنند که ایرانیان صحبت می‌کنند.گشودن یک جبهه دیگر در غرب کشور ، برای امنیت ملی و آینده ما در یک دورنمای تاریخی به‌جز ویرانی چیزی به همراه نخواهد داشت. قرار دادن کشور در جبهه وهابیان و سلفیان در یمن به سود ما نیست. این ماجراجویی محض موجب جدایی ما از همسایه‌های‌مان می‌شود. در حالی که سیاست همگرایی منطقه‌ای، باید گوهر اصلی سیاست توسعه‌ای و امنیتی ما باشد. ما با پاکستان نیز در درازمدت، در صورتی که دست از حمایت تروریستان بردارد باید در پی چنین سیاستی باشیم. آینده ما در همین منطقه شکل و معنا می‌یابد نه در میدان‌های جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای در حاشیه بحرالاحمر. بی‌مبالاتی “حکومت وحدت ملی” در مورد مسایل خاورمیانه عربی تا جایی بود که حتا از پاکستان هم افراطی‌تر عمل کرد. برخی‌ها به “کاسه‌های داغ‌تر از آش” می‌مانند. در حالی که برخی از عرب‌های همجوار با یمن لب فروبستند، حکومت افغانستان بیشتر از همه هیاهو بر پا کرد؛ گویی در خانه ما همه چیز بر وفق مراد است و این حوثی‌های یمنی هستند که در ننگرهار و جاهای دیگر به کشتار مردم ما می‌پردازند و یا سپاه پاسداران ایران در بدخشان سربازان ما را گردن می‌زند.

عدم اجرای مفاد قرارداد همکاری‌های امنیتی با ایالات متحده

یکی از مسایلی که بحث‌های بسیار گسترده‌ای را در کشور ما برانگیخت امضای قرارداد‌های استراتژیک و امنیتی با ایالات متحده امریکا بود. این بحث دنباله‌دار هنوز هم ادامه دارد. این راز سر به مهری نیست که نگارنده این سطور جانبدار امضای این قرارداد بوده است و هنوز هم با در نظرداشت واقعیت‌های امنیتی کشور از آن دفاع می‌کند و امضای آن را به سود کشور ما می‌داند. اوضاع امنیتی پساطالبان، حضور گسترده کشور‌های غربی و در راس آن‌ها ایالات متحده و واقعیت سیاسی و نظامی‌کشور اوضاع را طوری ساخت که ما برای تعلیم و تجهیز نیرو‌های امنیتی خود به همکاری با ایالات متحده نیاز داشتیم. هیچ نیروی دیگری نبود و نیست که به اندازه ایالات متحده به حمایت از افغانستان بپردازد. جنگ‌های چند دهه، کشور ما را به یک کشور رنت بگیر خارجیان تقلیل داده است. با یک رویکرد پراگماتیستی، ما باید در حوزه ممکنات عمل کنیم. کسی که مخالف با قرارداد همکاری امنیتی می‌باشد، باید نشان بدهد که آیا افغانستان می‌تواند برای یک روز هم که شده، نیرو‌های امنیتی و دفاعی خود را از منابع خودی و یا منابع آلترناتیف تمویل و تجهیز کند.

این قرارداد برای هر دو طرف الزاماتی را در نظر گرفته است. یکی از الزامات این قرارداد عنصر تعهد دفاع مشترک در شرایط خاص است. ماده ششم قرارداد امنیتی با ایالات متحده درباره تجاوز خارجی می‌گوید:

  1. ” افغانستان همواره دستخوش تجاوزات کشور‌های بیگانه و استفاده از نیرو مغایر منشور سازمان ملل متحد توسط دولت‌های خارجی و گروه‌های مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت‌ها قرار داشته اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، بشمول حمایت از گروه‌های مسلح از جمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه‌های مسلح دیگر، قویا مقابله می‌کنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، با هم همکاری کنند.
  2. ایالات متحده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.
  3. در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلوماتیک، نظامی‌ و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت می‌کنند. این مشورت‌ها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلوماتیک، نظامی ‌و اقتصادی صورت می‌گیرد.
  4. در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب بشمول اقدامات سیاسی، دیپلوماتیک، نظامی‌ و اقتصادی که فهرست آن در فقره سوم ذکر شده و مطابق به طرزالعملهای مندرج قوانین اساسی هر دو طرف، به مشورت می‌پردازند.”

از انفاذ این قرارداد نزدیک به یک سال می‌گذرد. پناهگاه‌های تروریستان نه تنها کماکان در داخل قلمرو پاکستان قرار دارند و از آنجا بر مردم افغانستان به‌طور منظم و مداوم حملات شان را سازماندهی می‌کنند بلکه بعد از علنی شدن مرگ ملا عمر رهبر طالبان جلسات علنی و آشکار در شهر‌های بزرگ پاکستان برگزار می‌کنند و به گونه علنی با افغانستان اعلام جنگ می‌شود. ملایان آی‌اس‌آی همراه با افسران این سازمان در این جلسات حضور می‌یابند و به اداره و تنظیم آنها می‌پردازند. در هلمند، بدخشان، کندز و فاریاب به دستور پاکستان بسیج صورت می‌گیرد و به سخن معاون اول رییس “حکومت وحدت ملی” افسران عالی‌رتبه پاکستان این جنگ‌ها را رهبری می‌کنند؛ ملیشه‌های پاکستانی از ورکزی و افریدی زیر نام داعش به مناطق وسیعی از ننگرهار حمله می‌کنند و به قتل عام مردم ملکی افغانستان می‌پردازند اما “حکومت وحدت ملی” توانایی فعال‌سازی این ماده را ندارد و افغانستان علی رغم قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا بیشتر از هر زمان دیگر مورد تجاوز پاکستان قرار دارد. در چنین اوضاعی دست‌آورد رهبری “حکومت وحدت ملی” تقرر یکی از رییسان بلدیه از طریق مصاحبه حضوری است.

در نهایت،

سند امضا شده میان رییس حکومت وحدت ملی و رییس اجرایی، طرفین را به یک سلسله مواردی متعهد ساخته است. تاخیر‌های پیهم در اجرایی کردن مفاد این سند مایه نگرانی بیش از حد است. عدم اقدام‌های لازم برای عملی کردن این سند موجب تشویش شهروندان کشور است. بزرگ‌ترین علت فرار گروهی جوانان ما و فرار سرمایه‌ها را نیز همین بی‌اعتمادی نسبت به فردای «حکومت وحدت ملی» تشکیل می‌دهد. ریزه‌کاری و روزمرگی همراه با اجتناب از پرداختن به سیاست بزرگ، موجب بی‌اعتمادی عمیق ملی شده است. صبر و شکیبایی مردم را نباید به چالش کشید. با اجتناب از سیاست و تقلیل حکومت به اداره‌ی کادر و پرسونل، مسوولان این حکومت اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند. موافقتنامه تاریخی ۲۹ سنبله که در مورد ساختار «حکومت وحدت ملی» با اشاره به متن اعلامیه مشترک مورخ ۲۷ اسد ۱۳۹۳ و ضمیمه آن می‌گوید: «تشکیل لویه‌جرگه تا مدت دو سال تا پست صدراعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد» از اهداف تعیین شده طرفین می‌باشد. به سخن دیگر حتا بر اساس توافق طرفین نیز این حکومت حداکثر برای دو سال مورد قبول می‌باشد. در جریان دو سال باید لویه‌جرگه فراخوانده شود تا بر سرنوشت این حکومت تصمیم بگیرد. این موافقتنامه رییس‌جمهور را مکلف می‌سازد تا لویه‌جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی دایر کند. «رییس جمهور بعد از مراسم تحلیف در مشوره با رییس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیه پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل» می‌دهد. این توافقنامه «حکومت وحدت ملی» را مکلف می‌سازد تا در زودترین «فرصت ممکن انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ها را برگزار کند». دیده می‌شود که در اینجا سخن از برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه نیست. برخاستگاه امضاکنندگان موافقتنامه یادشده این بوده است که پیش از به پایان رسیدن میعاد قانونی کار ولسی‌جرگه، انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ها برگزار خواهد شد تا زمینه برگزاری لویه‌جرگه مطابق با قانون اساسی کنونی کشور فراهم شده و از آن طریق قانون اساسی کشور تعدیل و مقام «صدراعظم اجرایی مورد مداقه» قرار بگیرد. این انتخابات نه تنها برگزار نشد بلکه میعاد قانونی ولسی‌جرگه نیز به پایان رسید.

ما نه تنها با نقض ذات قانون اساسی کشور خود و انحلال نهاد‌های دولتی روبه‌رو می‌باشیم بلکه طرف‌های تشکیل‌دهنده «حکومت وحدت ملی» توافقنامه خودشان را نیز به گونه بنیادین نقض می‌کنند. از اینرو طرح این خواست که باید لویه‌جرگه هر چه زودتر برای پایان دادن به این بی‌قانونی و ابهام نهادینه شده و سازماندهی شده، برگزار شود مسوولیت و خواست همه شهروندان کشور می‌باشد. این توهم که مردم افغانستان به تداوم بی قانونی پایدار اجازه خواهند داد، توهم خطرناکی است. همان‌گونه که ابتلا به توهم راه‌حل‌های موقتی و حکومت دوران گذار به معنای تبلیغ و پذیرش الغای نهایی و عام و تام قانون اساسی کشور و بردن دوباره افغانستان به روزگار طالبان است.

در نهایت، یک سال از تاسیس “حکومت وحدت ملی” گذشت. سالی که با بیهودگی گذشت. این حکومت نه تنها نتوانست بر کمبود‌های گذشته غلبه کند و به مردم افغانستان اعتماد و امیدواری و امنیت را به ارمغان آورد، بلکه با شتاب باور نکردنی با اعمال ناشیانه و عمدی خود، موجب نابسامانی‌های فراوان گردید. در گذشته اگر روستا‌ها در معرض تهدید قرار داشتند، در دوران حکومت کنونی ولسوالی‌ها سقوط می‌کنند. ساحه عملیات تروریست‌ها از جنوب تا شمال کشور گسترش یافته است. سقوط کندز ولو این که برای چند روز باشد، تاثیرات وحشتناکی را بر جای می‌گذارد. جوانان ما ناامید از آینده هزار هزار می‌گریزند. فقر، بی‌کاری و بی قانونی واقعیت روزانه ما شده است. به باور من، ما شهروندان جمهوری اسلامی‌ افغانستان باید به این پرسش پاسخ بدهیم که برای ما هستی افغانستان اساس است و یا فرمانروایی “حکومت وحدت ملی”. اگر پاسخ تعهد به مردم و میهن باشد، پس باید تلاش کنیم تا با توسل به شیوه‌های قانونی و صلح‌آمیز کشور را از این مصیبت برون آوریم.

 

 

پاورقی:

[۱] مقایسه شود، سپنتا، مروری بر حقوق اساسی شهروندان،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، کابل ۱۳۹۳

[۲] منظور من از پاکستانیزه کردن دموکراسی، نوعی از شیوه حکومتداری است که در آن نیرو های مسلح به مثابه دولت اصلی و یا دولت عمیق در تمام عرصه های تصمیم گیری حضور دارند. به سخن دیگر دولت عمیق مشروعیت خود را از نهاد ها و زور برخاسته از آن ها با تکیه بر استخبارات و دستگاه های فراتر از قانون می گیرد. دولت ظاهری اگر دارای مشروعیت دموکراتیک (برخاسته از آرای مردم) هم باشد، در قضایای اصلی تابع دولت عمیق است. دستگاه های اعمال قدرت دولت عمیق (استخبارات و اردو) هر از چند گاهی که لازم ببیند حتا به موجودیت همان شکلیات دولت دموکراتیک نیز پایان می دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :